2021 2 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 58/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ

EPSO/AST/148/21 – TOLIAU IŠVARDYTŲ KALBŲ KOREKTORIAI / REDAKTORIAI (AST 3):

graikų (EL), ispanų (ES), estų (ET), airių (GA), italų (IT) ir portugalų (PT)

(2021/C 58 A/01)

Galutinis registracijos terminas – 2021 m. kovo 23 d. 12.00 (vidurdienis) Briuselio laiku

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešąjį konkursą, kurio tikslas – pagal kvalifikaciją ir testų rezultatus sudaryti rezervo sąrašus, iš kurių daugiausia Europos Parlamentas ir Teisingumo Teismas savo kalbų tarnybose (tik į darbo vietas Liuksemburge) galės įdarbinti korektorius / redaktorius (AST pareigų grupės naujus tarnautojus).

Šis pranešimas apie konkursą ir jo priedai sudaro teisiškai privalomus šių atrankos procedūrų pagrindus.

Viešiesiems konkursams taikytinos bendrosios taisyklės pateikiamos III PRIEDE.

Reikalingas laureatų skaičius:

EL – 17

ES – 18

ET – 11

GA – 18

IT – 14

PT – 17

Šiame pranešime skelbiamas konkursas dėl 6 kalbų. Galite teikti paraišką tik dėl vienos iš jų. Tai turite pasirinkti teikdamas paraišką elektroniniu būdu. Patvirtinęs elektroninę paraiškos formą jos keisti nebegalėsite.

Per atrankos procedūrą būsite pakviestas atlikti kelių šiame pranešime apie konkursą nurodytų testų. EPSO užtikrins, kad tokių testų laikymo sąlygos atitiktų atitinkamų visuomenės sveikatos institucijų (Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir (arba) kitų tarptautinių ir (arba) Europos ir nacionalinių institucijų) parengtas rekomendacijas.

KOKIŲ UŽDUOČIŲ GALIU TIKĖTIS?

Asistentai (AST pareigų grupė) vykdo administracinę, techninę arba mokomąją veiklą, reikalaujančią tam tikro savarankiškumo, visų pirma laikantis taisyklių ir tvarkos ar bendrųjų instrukcijų.

Daugiau informacijos apie paprastai atliekamas pareigas pateikiama I PRIEDE.

AR GALIU TEIKTI PARAIŠKĄ?

Paskutinę elektroninės registracijos dieną kandidatas turi atitikti VISUS toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

1)    Bendrieji reikalavimai

Naudotis visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis

Būti atlikusiam visas valstybės narės įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles

Būti tinkamam eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu

2)    Specialieji reikalavimai: kalbos

Kandidatas turi mokėti bent dvi ES oficialiąsias kalbas : vieną – C2 lygiu (puikiai), o kitą – bent B2 lygiu (patenkinamai).

Šis konkursas skirtas kandidatams, kurie puikiai moka pasirinktą konkurso kalbą tiek raštu, tiek žodžiu (kaip gimtąją kalbą arba lygiaverčiu lygiu).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad nurodyto bent minimalaus lygio turi būti kiekvienas paraiškos formoje nustatytas kalbinis gebėjimas (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas). Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje (https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5f).

Šiame pranešime apie konkursą kalbos nurodomos taip:

1-oji kalba – viena iš konkurso kalbų. Kalba, vartojama vertinimo centre atliekant kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus ir konkurso srities įgūdžių vertinimo testą. Mažiausias reikalaujamas lygis: C2.

2-oji kalba – kalba, vartojama atrankai pagal kvalifikaciją („Talent Screener“) ir vertinimo centre atliekant bendrųjų įgūdžių vertinimo ir konkurso srities įgūdžių vertinimo testus. Mažiausias reikalaujamas lygis: B2. Ji būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos.

Su galiojančias paraiškas pateikusiais kandidatais EPSO per jų EPSO aplankus bendraus viena iš kalbų, kurias jie savo paraiškos formose bus nurodę mokantys B2 arba aukštesniu lygiu.

2-oji kalba turi būti anglų arba prancūzų.

Šio konkurso kalbų mokėjimo reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į pareigų ypatumus ir į konkrečius Europos Parlamento ir Teisingumo Teismo poreikius. Iš tiesų, atitinkamų tarnybų tvarkomų dokumentų originalo versijos beveik visuomet rengiamos anglų ir prancūzų kalbomis. Be to, po šio konkurso įdarbinti laureatai turės vadovautis šiais dokumentais tikrindami ir (arba) redaguodami dokumentus 1-ąja kalba. Todėl anglų arba prancūzų kalba turi būti vartojama atrankai pagal kvalifikaciją („Talent Screener“) ir atliekant vertinimo centro testus. Be to, atrankos komisija atlieka skirsnyje „Talent Screener“ pateiktų atsakymų lyginamąjį vertinimą, taip pat šiame skyriuje pateikta informacija naudojama įdarbinant laureatą, todėl skirsnį „Talent Screener“ užpildyti 2-ąja kalba prašoma vadovaujantis tarnybos ir kandidatų interesais.

Kaip 1-ąją kalbą kandidatai gali pasirinkti kalbą, į kurią verčia vertimo skyrius, kurio išverstus tekstus reikia tikrinti, taip pat kalbą, kuria bendraujama skyriuje. Todėl reikalaujama, kad korektoriai / redaktoriai puikiai mokėtų 1-ąją kalbą, kad galėtų tikrinti ta kalba parengtus arba į tą kalbą išverstus sudėtingus tekstus (kai kurie iš jų yra teisiniai).

Dėl su veikla susijusių priežasčių korektoriai / redaktoriai turi mokėti prancūzų kalbą bent B2 lygiu, kad galėtų būti įdarbinti Teisingumo Teisme. Šios žinios bus tikrinamos įdarbinant.

Atsižvelgiant į specifinį šio konkurso pobūdį ir nukrypstant nuo Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių (šio pranešimo III priedas) 4.2.1, 4.2.2 ir 4.3.1 punktų, kandidatai gali teikti prašymus ir skundus savo 1-ąja arba 2-ąja kalba, o EPSO į juos atsakys 2-ąja kalba.

3)    Specialieji reikalavimai: kvalifikacija ir darbo patirtis

Diplomu patvirtintas aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, po kurio įgyta bent trejų metų su pareigų pobūdžiu tiesiogiai susijusios srities profesinė patirtis. Aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo diplomas ir profesinė patirtis turi būti įgyti pasirinkta konkurso kalba. Jei aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo diplomas įgytas ne pasirinkta konkurso kalba, ta kalba turi būti įgytas teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiantis diplomas

arba

teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintas vidurinis išsilavinimas, po kurio įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis, iš kurios bent trejų metų profesinė patirtis turi būti įgyta tiesiogiai su pareigų pobūdžiu susijusioje srityje. Diplomas ir profesinė patirtis turi būti įgyti pasirinkta konkurso kalba.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

KAIP BŪSIU ATRINKTAS?

1)    Paraiškos teikimas

Pildydamas paraiškos formą turėsite:

pasirinkti 1-ąją ir 2-ąją kalbas:

1-oji kalba turi būti viena konkurso kalbų, o

2-oji kalba – anglų arba prancūzų kalba,

patvirtinti, kad atitinkate konkurso reikalavimus,

pateikti papildomos su konkursu susijusios informacijos (pavyzdžiui, nurodyti diplomus ir darbo patirtį, taip pat atsakyti į su konkurso sritimi susijusius klausimus („Talent Screener“).

Paraiškos formą galite pildyti bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų, tačiau skirsnis „Talent Screener“ turi būti užpildytas jūsų 2-ąja kalba .

Patvirtindamas paraiškos formą sąžiningai pareiškiate, kad atitinkate visus skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“ nurodytus reikalavimus. Patvirtinęs paraiškos formą informacijos keisti nebegalėsite. Jūs esate atsakingas už savo paraiškos užpildymą ir patvirtinimą iki galutinio termino .

2)    Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Jei kandidatų skaičius viršys konkrečiai kalbai numatytą ir paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančio EPSO direktoriaus nustatytą tam tikrą ribą , visi laiku paraiškas patvirtinę kandidatai bus pakviesti į vieną iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu atlikti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų.

Jei nenurodyta kitaip, privalote rezervuoti klausimų su keliais atsakymų variantais testų laiką laikydamasis iš EPSO gautų nurodymų. Paprastai siūlomos kelios testų datos ir įvairiose vietose esantys centrai, kuriuose juos galima laikyti. Laikotarpiai, per kuriuos galima rezervuoti laiką ir atlikti testus, yra riboti .

Jei kiekvienai kalbai numatytų kandidatų skaičius nesieks šios ribos , šie testai bus rengiami vertinimo centre (5 punktas).

Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami taip:

Testai

Kalba

Klausimai

Trukmė

Vertinimas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Žodinis mąstymas

1-oji kalba

20 klausimų

35 min.

0–20 balų

10 iš 20

Matematinis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

20 min.

0–10 balų

Bendras balų už matematinį ir abstraktųjį mąstymą skaičius – 10 iš 20

Abstraktusis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

10 min.

0–10 balų

Kalbos supratimas

1-oji kalba

24 klausimai

(2 rinkiniai po 12 klausimų)

60 min.

(2 po 30 min.)

0–48 balai

28 iš 48

Šiame konkurse apskaičiuojant bendrą už kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus gautų balų skaičių, į matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testų rezultatus atsižvelgiama nebus. Tačiau tam, kad galėtų dalyvauti kitame konkurso etape, kandidatai turi gauti bent minimalų reikalaujamą balų skaičių už kiekvieną testą.

3)    Tinkamumo patikros

Remiantis elektroninėse paraiškose kandidatų pateiktais duomenimis, bus tikrinama, ar kandidatai atitinka skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“ nustatytus tinkamumo reikalavimus. EPSO tikrins, ar kandidatai atitinka bendruosius tinkamumo reikalavimus, o atrankos komisija, atsižvelgdama į I priede nurodytas pareigas, vertins, ar kandidatai atitinka specialiuosius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kandidatų elektroninių paraiškų skirsniuose „Išsilavinimas ir mokymosi kursai“ ir „Profesinė patirtis“.

Galimi du scenarijai:

Jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami iš anksto , atrankos komisija vertins pranešime apie konkursą nustatytą minimalų reikalaujamą balų už visus testus skaičių surinkusių kandidatų dokumentų atitiktį reikalavimams mažėjančia už žodinio mąstymo ir kalbos supratimo testus gautų balų tvarka. Dokumentų atitiktis bus tikrinama tol, kol reikalavimus atitinkančių kandidatų skaičius pasieks paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančio EPSO direktoriaus iki testavimo nustatytą tam tikrą ribą ir tik tie kandidatai bus pakviesti į kitą konkurso etapą. Kiti dokumentai nebus tikrinami.

Jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , bus tikrinama visų laiku paraiškas patvirtinusių kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams.

4)    Atranka pagal kvalifikaciją („Talent Screener“)

Kad atrankos komisija galėtų struktūriškai ir objektyviai įvertinti visų kandidatų santykinius pranašumus, visi šiame konkurse dalyvaujantys kandidatai turės atsakyti į tuos pačius klausimus paraiškos formos skirsnyje „Talent Screener“. Į atrankos pagal kvalifikaciją etapą pateks tik tie kandidatai, kurie pagal 3 punkte aprašytą tvarką bus pripažinti atitinkančiais reikalavimus . Ši atranka bus atliekama remiantis tik paraiškos skirsnyje „Talent Screener“ pateikta informacija. Todėl atsakant į skirsnyje „Talent Screener“ pateiktus klausimus reikėtų pateikti visą susijusią informaciją, net jei ji jau buvo paminėta kituose paraiškos formos skirsniuose. Tie klausimai parengti remiantis šiame pranešime pateiktais atrankos kriterijais.

Kriterijų sąrašas pateikiamas II PRIEDE.

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją, atrankos komisija pirmiausia kiekvienam atrankos kriterijui pagal jo santykinę svarbą suteiks svertinį koeficientą nuo 1 iki 3 ir kiekvieną kandidato atsakymą įvertins 0–4 balais. Siekiant nustatyti tinkamiausią kvalifikaciją pareigoms eiti turinčius kandidatus, balai bus padauginti iš kiekvieno kriterijaus svertinio koeficiento ir sudėti.

Į kitą etapą pateks tik didžiausią bendrą balų skaičių per atranką pagal kvalifikaciją gavę kandidatai.

5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvienos kalbos laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai įvertintųjų per atranką pagal kvalifikaciją, bus pakviesti dalyvauti (internetu arba fiziškai) vieną arba kelias dienas truksiančioje vertinimo centro procedūroje, kuri vyks 1-ąja ir 2-ąja kalbomis . Kandidatų dėmesys atkreipiamas į tai, kad atvejo tyrimo ir konkurso srities įgūdžių vertinimo testai gali būti rengiami viename iš EPSO akredituotų testavimo centrų arba nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kandidatui skirtame kvietime.

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , vertinimo centro etapu kandidatai juos atliks viename iš EPSO akredituotų centrų arba nuotoliniu būdu. Šie testai yra atkrintamieji ir, apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Jei nenurodyta kitaip, į savo EPSO aplanką turėsite įkelti nuskenuotas patvirtinamųjų dokumentų kopijas. Daugiau informacijos ir nurodymų bus pateikta kandidatui skirtame kvietime.

Vertinimo centre bus tikrinami šiam konkursui reikalingi septyni bendrieji įgūdžiai ir konkurso srities įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai (bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis, situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis, atvejo tyrimas ir konkurso srities įgūdžių vertinimo testas), kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

Kalba

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Atvejo tyrimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

2.

Bendravimas

Atvejo tyrimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Atvejo tyrimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Atvejo tyrimas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

6.

Atsparumas

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Situacinis įgūdžių vertinimo pokalbis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

2-oji kalba

Minimalus reikalaujamas balų skaičius: 3 iš 10 už kiekvieną įgūdį ir iš viso 35 iš 70

Įgūdis

Testas

Kalbos

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Konkurso srities įgūdžiai

1-ąja kalba parengto teksto tikrinimas ir taisymas.

Pirmoji šio testo dalis bus atliekama lyginant tekstą su 2-ąja kalba parengtu originalo tekstu, o antroji dalis – nelyginant teksto su 2-ąja kalba parengtu originalo tekstu.

Tikrinti reikės ir kalbos aspektus (gramatiką, rašybą ir skyrybą), ir teksto apipavidalinimą. Atliktus taisymus kandidatai privalės paaiškinti. (2 val. 30 min.)

1-oji ir 2-oji kalba

30 iš 50 už kiekvieną dalį

6)    Rezervo sąrašas

Sutikrinusi kandidatų patvirtinamuosius dokumentus su jų elektroninės paraiškos formoje pateikta informacija, atrankos komisija sudarys kiekvienos kalbos kandidatų rezervo sąrašą, į kurį įtrauks reikalavimus atitinkančius, bent minimalų reikalaujamą balų skaičių už visus testus gavusius ir po vertinimo centro etapo geriausiai bendrai įvertintus kandidatus – jų skaičius neviršys reikalingo laureatų skaičiaus. Pavardės ir vardai bus išdėstyti abėcėlės tvarka.

Su laureatų rezervo sąrašais ir įgūdžių pasais, kuriuose atrankos komisija pateiks kokybinių pastabų, galės susipažinti ES institucijos – jos galės jais naudotis įdarbindamos laureatus, taip pat vėlesniais jų profesinės karjeros etapais. Tai, kad kandidatas įtrauktas į rezervo sąrašą, nesuteikia jam teisės į darbo vietą arba jos garantijos .

LYGIOS GALIMYBĖS IR SPECIALIOS PRIEMONĖS

EPSO siekia taikyti lygių galimybių politiką, vienodai vertinti visus kandidatus ir suteikti jiems vienodas galimybes.

Jei esate neįgalus arba jūsų sveikatos būklė yra tokia, kad jums galėtų būti sudėtinga atlikti testus, prašom tai nurodyti paraiškoje ir mus informuoti, kokios specialios priemonės jums reikalingos.

Daugiau informacijos apie lygių galimybių politiką ir prašymo leisti naudotis specialiomis priemonėmis pateikimo procedūrą pateikta mūsų svetainėje (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_lt) ir prie šio pranešimo pridedamose Bendrosiose taisyklėse (1.3 punktas „Lygios galimybės ir specialios priemonės“).

KADA IR KUR GALIU PATEIKTI PARAIŠKĄ?

Norėdamas pateikti paraišką pirmiausia turėsite susikurti EPSO aplanką. Atkreipkite dėmesį į tai, kad reikia susikurti tik vieną aplanką – jis tinka visoms EPSO paraiškoms.

Paraišką pateikite EPSO interneto svetainėje https://epso.europa.eu iki

2021 m. kovo 23 d. 12.00 (vidurdienio) Briuselio laiku.


I PRIEDAS

PAREIGOS

Europos Parlamentas ir Teisingumo Teismas Liuksemburge ieško korektorių / redaktorių, kurie savo kalbos tarnybose atliktų kalbines užduotis, įskaitant vykdomąsias ir technines pareigas.

Korektoriai / redaktoriai prižiūrimi dirba kompiuterizuotoje aplinkoje ir yra atsakingi už rankraščių tikrinimą / redagavimą konkurso kalba. Darbas gali apimti tokias užduotis:

tikrinti elektroninio formato rankraščių apipavidalinimą ir įrašyti autorių pataisas,

rengti ir tikrinti skelbti skirtų leidinių korektūras įvairiais formatais ir įvairiose laikmenose,

rengti rankraščius elektroniniu formatu arba ant popieriaus, ištaisant rašybos, gramatikos ir sintaksės klaidas, taip pat tikrinti tekstų nuoseklumą ir vienodumą,

tikrinti tekstų atitiktį stiliaus susitarimams ir taisyklėms, taip pat tekstų atitiktį Institucijų leidinių rengimo vadovui, kurį priėmė visos Europos Sąjungos institucijos,

tikrinti šioje srityje dirbančių išorės rangovų atlikto darbo kokybę,

rengti institucijų dokumentus, skirtus skelbti, ir tikrinti galutinį tekstų apipavidalinimą prieš paskelbimą,

tikrinti į konkurso kalbą išverstų tekstų atitiktį originalo kalbai,

sekti kalbos raidą bei lingvistinius pokyčius ir pranešti apie juos kolegoms,

dalyvauti terminologiniame darbe ir dokumentų vertimo kokybės kontrolės procese,

atlikti įvairias kitokias kalbines užduotis, pavyzdžiui, prižiūrėti interneto svetainių puslapių turinį.

Darbuotojai taip pat turi gebėti prisitaikyti dirbti grupėje, turi būti atsakingi, gebėti pritapti daugiakultūrėje darbo aplinkoje ir dirbti didelio krūvio laikotarpiais.

I PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spustelėkite čia.


II PRIEDAS

ATRANKOS KRITERIJAI

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1)

universitetinių studijų pasirinkta konkurso kalba diplomą, susijusį su leidinių ta kalba leidyba arba tos kalbos studijomis (pvz., lingvistikos, literatūros, tos kalbos kaip užsienio kalbos mokymo);

2)

pasirinkta konkurso kalba įgytą profesinę patirtį, susijusią su skelbti skirtų rašytinių tekstų ir (arba) dokumentų tikrinimu ir kalbos kokybės patikra;

3)

pasirinkta konkurso kalba įgytą profesinę patirtį, neskaitant profesinės patirties, kurios reikalaujama norint dalyvauti konkurse, susijusią su skaitmeninių pranešimų (įskaitant pranešimus spaudai ir internetinių svetainių tekstus) tikrinimu ir kalbos kokybės patikra;

4)

pasirinkta konkurso kalba įgytą profesinę patirtį, susijusią su faktinių duomenų (pvz., datų, puslapių, verčių) tikrinimu ir pakartotiniu susijusios medžiagos (pvz., interneto svetainių, laikraščių) tikrinimu;

5)

profesinę vertimo į pasirinktą konkurso kalbą ir iš šios kalbos patirtį;

6)

profesinę pasirinktos konkurso kalbos mokymo arba mokymo priemonių rengimo patirtį;

7)

pasirinkta konkurso kalba įgytą profesinę patirtį, susijusią su dokumentų tvarkymu ir klasifikavimu kompiuterizuotoje aplinkoje;

8)

pasirinkta konkurso kalba įgytą profesinę patirtį rašytinės žurnalistikos srityje;

9)

profesinę patirtį, įgytą naudojant leidybos arba korektūros srityje taikomas IT priemones;

10)

įrodymais pagrįstą vienos ar daugiau Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų, kitų nei kandidato pasirinktos 1-oji ir 2-oji konkurso kalbos, mokėjimą [minimalus reikalaujamas lygis pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR): B2].

II PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spustelėkite čia.


III PRIEDAS

VIEŠIESIEMS KONKURSAMS TAIKYTINOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

Toliau išdėstytos Viešiesiems konkursams taikytinos bendrosios taisyklės turėtų būti aiškinamos atsižvelgiant į šio pranešimo 2 punkte „Specialieji reikalavimai: kalbos“ nustatytą nukrypti leidžiančią nuostatą.

BENDROJI INFORMACIJA

EPSO organizuojamose atrankos procedūrose bet kokia nuoroda į tam tikros lyties asmenį laikoma nuoroda ir į bet kurios kitos lyties asmenį.

Jeigu kuriuo nors konkurso etapu paskutinę laisvą vietą užima keli vienodai įvertinti kandidatai, į kitą konkurso etapą kviečiami jie visi. Į kitą etapą kviečiami ir tie kandidatai, kuriems leista toliau dalyvauti konkurse patenkinus jų apeliacinį skundą.

Jeigu rezervo sąraše paskutinę laisvą vietą užima keli vienodai įvertinti kandidatai, į rezervo sąrašą įtraukiami jie visi. Į rezervo sąrašą įtraukiami ir tie kandidatai, kuriems leista toliau dalyvauti konkurse patenkinus jų apeliacinį skundą šiuo procedūros etapu.

1.   KAS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ?

1.1.   Bendrieji ir specialieji reikalavimai

Kiekvienai sričiai ar specializacijai taikomi bendrieji ir specialieji reikalavimai (įskaitant reikalavimus dėl kalbų mokėjimo) nurodyti skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“

Kvalifikacijai, profesinei patirčiai ir kalbų mokėjimui taikomi specialieji reikalavimai priklauso nuo ieškomų specialistų. Savo paraiškoje turėtumėte pateikti kuo daugiau su savo kvalifikacija ir profesine patirtimi (jei reikalaujama) susijusios informacijos, aprašytos šio pranešimo apie konkursą skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“ ir susijusios su pareigų pobūdžiu .

a)

Diplomai ir (arba) pažymėjimai. Europos Sąjungos arba jai nepriklausančiose šalyse išduoti diplomai turi būti pripažinti ES valstybės narės oficialios institucijos (pvz., ES valstybės narės švietimo ministerijos). Atrankos komisija atsižvelgia į švietimo sistemų skirtumus.

Jei įgijote aukštesnįjį arba aukštąjį, techninį ar profesinį išsilavinimą arba išklausėte specialybės kursus, nurodykite studijuotus dalykus, studijų trukmę ir studijų pobūdį (dieninės, neakivaizdinės ar vakarinės studijos).

b)

Profesinė patirtis (jei reikalaujama). Į ją atsižvelgiama tik tuomet, jei ji tinka norint eiti nurodytas pareigas ir yra:

įgyta atliekant realų, faktinį darbą,

įgyta gaunant užmokestį,

susijusi su pavaldumo ryšiu arba paslaugų teikimu,

įgyta šiomis sąlygomis:

savanoriškas darbas, jei jis apmokamas ir savaitiniu valandų skaičiumi bei trukme prilygsta įprastam darbui,

stažuotės, jei jos apmokamos,

privaloma karinė tarnyba, jei ji užbaigta iki arba po reikalaujamo diplomo įgijimo ir yra tokios trukmės, kokia yra privaloma pagal kandidato valstybės narės teisės aktus,

motinystės / tėvystės / įvaikinimo atostogos, jeigu jų išeita dirbant pagal darbo sutartį,

doktorantūros studijos, jei jos ne ilgesnės kaip trejų metų, net jei jos neapmokamos, su sąlyga, kad iš tiesų įgytas daktaro laipsnis,

darbas ne visą darbo dieną, apskaičiuojamas proporcingai pagal išdirbtas valandas, pavyzdžiui, dirbant šešis mėnesius puse etato į profesinę patirtį būtų įskaičiuojami trys mėnesiai.

1.2.   Patvirtinamieji dokumentai

Įvairiais atrankos procedūros etapais turėsite pateikti oficialų pilietybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuris turi galioti galutinę jūsų paraiškos pateikimo dieną (galutinę pirmosios paraiškos dalies užpildymo dieną, jei paraiška teikiama dviem dalimis).

Visi profesinės veiklos laikotarpiai turi būti patvirtinti šiais originaliais dokumentais arba patvirtintomis jų kopijomis:

buvusio (-ių) ir dabartinio (-ų) darbdavio (-ių) išduotais dokumentais, kuriuose nurodomas eitų pareigų pobūdis ir lygmuo, darbo pradžios ir pabaigos datos. Ant šių dokumentų turi būti oficialūs įmonės rekvizitai ir antspaudas, atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas, arba

darbo sutartimi (-is) ir pirmu bei paskutiniu algalapiais, pateikiant išsamų eitų pareigų aprašymą,

(nesamdomo darbuotojo, pvz., savarankiškai dirbančių asmenų, laisvųjų profesijų atstovų, atveju) sąskaitomis faktūromis ar užsakymų formomis, kuriose išsamiai apibūdinti atlikti darbai, arba kitais tinkamais oficialiais patvirtinamaisiais dokumentais,

(konferencijų vertėjų, iš kurių reikalaujama profesinės patirties, atveju) dokumentais, kuriais patvirtinamas konkrečiai vertimo konferencijose dirbtų dienų skaičius ir kalbos, iš kurių ir į kurias versta.

Apskritai nereikia pateikti jokių kalbų mokėjimą įrodančių patvirtinamųjų dokumentų, išskyrus kai kuriuos lingvistų ar specialistų konkursus.

Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba dokumentų bet kuriuo procedūros etapu. EPSO jus informuos, kokius patvirtinamuosius dokumentus ir kada turite pateikti.

1.3.   Lygios galimybės ir specialios priemonės

Jei esate neįgalus arba jūsų sveikatos būklė yra tokia, kad jums galėtų būti sudėtinga atlikti testus, prašome tai nurodyti paraiškoje ir mus informuoti, kokios specialios priemonės jums reikalingos. Jei neįgalus arba minėtos sveikatos būklės tampate po to, kai patvirtinote savo paraišką, privalote kuo skubiau informuoti EPSO pateikdamas toliau nurodytus duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad EPSO atsižvelgia tik į tuos prašymus, kuriems pagrįsti EPSO atsiunčiama nacionalinės institucijos išduota ar medicinos pažyma. Išnagrinėjus jūsų pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, prireikus gali būti imtasi pagrįstų priemonių.

Kilus prieinamumo problemų arba prireikus daugiau informacijos susisiekite su EPSO prieinamumo grupe (angl. accessibility team)

elektroniniu paštu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) arba

paštu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KAS MANE VERTINS?

Skiriama atrankos komisija, kurios tikslas – palyginti ir atrinkti geriausius kandidatus atsižvelgiant į jų įgūdžius, gebėjimus ir kvalifikaciją, atitinkančius šiame pranešime apie konkursą nustatytus reikalavimus. Jos nariai taip pat nustato konkurso testų sudėtingumo lygį ir patvirtina jų turinį remdamiesi EPSO pasiūlymais.

Siekiant užtikrinti atrankos komisijos nepriklausomumą, kandidatams arba asmenims, kurie nėra jos nariai, griežtai draudžiama bandyti susisiekti su kuriuo nors iš komisijos narių, išskyrus testų, dėl kurių reikalingas tiesioginis kandidatų ir komisijos bendravimas, atvejus.

Kandidatai, pageidaujantys išdėstyti savo argumentus arba pareikšti savo teises, tai turi padaryti raštu, adresuodami atrankos komisijai skirtą korespondenciją EPSO, o ši ją perduoda komisijai. Tiesioginis ar netiesioginis šių procedūrų neatitinkantis kandidatų kišimasis draudžiamas – tokie kandidatai gali būti diskvalifikuoti.

Visų pirma kandidato ir atrankos komisijos nario šeiminiai ryšiai ar pavaldumo santykiai gali tapti interesų konflikto priežastimi. Atrankos komisijos narių prašoma nedelsiant vos sužinojus informuoti EPSO apie visus tokius atvejus. EPSO kiekvieną tokį atvejį vertina atskirai ir imasi reikiamų priemonių. Dėl pirmiau minėtų taisyklių nesilaikymo atrankos komisijos nariams gali būti taikomos drausminės nuobaudos, o kandidatai – diskvalifikuoti (žr. 4.4 skirsnį).

Vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės skelbiami EPSO interneto svetainėje (www.eu-careers.eu) prieš vertinimo centro (vertinimo etapo) užduočių pradžią.

3.   BENDRAVIMAS

3.1.   Bendravimas su EPSO

Turėtumėte bent du kartus per savaitę prisijungti prie savo EPSO aplanko ir stebėti konkurso eigą. Jei dėl nuo EPSO priklausančių techninių problemų tikrinti savo aplanko negalite, privalote nedelsdamas apie tai pranešti EPSO tik jos interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt).

EPSO pasilieka teisę neteikti informacijos, kuri jau yra aiškiai nurodyta šiame pranešime apie konkursą, jo prieduose arba EPSO interneto svetainėje, įskaitant „Dažnai užduodamų klausimų“ skyrelį.

Prašome visoje su paraiška susijusioje korespondencijoje nurodyti savo vardą ir pavardę (tokius, kokie nurodyti EPSO aplanke), paraiškos numerį ir atrankos procedūros nuorodos numerį.

EPSO taiko Gero administracinio elgesio kodekso (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_lt, paskelbta Oficialiajame leidinyje) principus. Taigi EPSO pasilieka teisę nutraukti korespondenciją, jei ji netinkama (t. y. pasikartojanti, įžeidžianti ir (arba) nesusijusi su atranka).

3.2.   Galimybė susipažinti su informacija

Atsižvelgiant į pareigą argumentuoti kandidatūrų atmetimo sprendimus, kandidatams suteikiamos specialios teisės susipažinti su tam tikra su jais asmeniškai susijusia informacija, kad jie galėtų pateikti apeliacinį skundą dėl tokių sprendimų.

Ši pareiga argumentuoti sprendimus turi būti derinama su atrankos komisijos posėdžių slaptumu, kad būtų užtikrintas komisijos nepriklausomumas ir atrankos objektyvumas. Dėl konfidencialumo negali būti atskleidžiamas atrankos komisijų narių požiūris į atskirą ar lyginamąjį kandidatų vertinimą.

Šios susipažinimo su informacija teisės konkrečiai suteikiamos viešojo konkurso kandidatams, todėl dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais, kandidatai negali įgyti platesnių nei šiame skirsnyje nurodytos teisių.

3.2.1.   Automatinis informacijos atskleidimas

Po kiekvieno tam tikro konkurso atrankos procedūros etapo į jūsų EPSO aplanką automatiškai įkeliama tokia informacija:

klausimų su keliais atsakymų variantais testai: jūsų rezultatai ir lentelė su jūsų atsakymais ir teisingais atsakymais pagal nuorodos numerį / raidę. Galimybė susipažinti su klausimų ir atsakymų tekstais niekada nesuteikiama,

tinkamumas: nurodoma, ar jums leista dalyvauti konkurse; jei ne, nurodomi neįvykdyti tinkamumo reikalavimai,

Talent Screener (gabumai): jūsų rezultatai ir lentelė su klausimų svertiniais koeficientais, už atsakymus surinktais balais ir bendru balų skaičiumi,

preliminarūs testai: jūsų rezultatai,

tarpiniai testai: jūsų rezultatai, jei nepatekote tarp kandidatų, pakviestų į kitą etapą,

vertinimo centras (vertinimo etapas): jei jūs nediskvalifikuotas, jūsų įgūdžių pasas, kuriame nurodyti bendri kiekvieno įgūdžio vertinimo balai ir atrankos komisijos kiekybinės ir kokybinės pastabos dėl jūsų rezultatų vertinimo centre (vertinimo etapu).

Paprastai EPSO kandidatams nepateikia nei originalių tekstų, nei testų užduočių, nes juos ketinama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose. Tačiau išimties tvarka EPSO gali savo interneto svetainėje paskelbti tam tikrų testų originalius tekstus arba užduotis, jeigu:

testai jau užbaigti,

rezultatai apskaičiuoti ir pranešti kandidatams,

originalių tekstų ir (arba) užduočių neplanuojama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose.

3.2.2.   Gavus prašymą teikiama informacija

Galite prašyti jums pateikti netaisytą savo atsakymų kopiją, kai testai laikyti raštu, o jų turinio neplanuojama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose. E. korespondencijos tvarkymo užduočių ir atvejų tyrimų atsakymai kandidatams neteikiami niekada.

Ištaisytiems jūsų atsakymų originalams ir ypač taisymo duomenims taikomas atrankos komisijos slapto darbo principas ir jie nebus atskleidžiami.

Atsižvelgdama į pareigą argumentuoti sprendimus ir į konfidencialų atrankos komisijos darbą, taip pat laikydamasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, EPSO siekia kandidatams pateikti kuo daugiau informacijos. Visi prašymai pateikti informacijos vertinami atsižvelgiant į šias pareigas.

Visi prašymai pateikti informacijos turėtų būti pateikti EPSO interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt) per 10 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią jūsų rezultatai paskelbti EPSO aplanke.

4.   SKUNDAI IR PROBLEMOS

4.1.   Techniniai ir organizaciniai nesklandumai

Jei kuriuo nors atrankos procedūros etapu susiduriate su didelėmis techninėmis arba organizacinėmis problemomis, kad galėtume jas ištirti ir imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, prašome nedelsiant informuoti EPSO tik jos interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt).

Prašome visoje korespondencijoje nurodyti savo vardą ir pavardę (tokius, kokie nurodyti EPSO aplanke), paraiškos numerį ir atrankos procedūros nuorodos numerį.

Jei problema susijusi su testavimo centru, prašome:

nedelsiant pranešti apie ją stebėtojams, kad būtų galima ją pamėginti išspręsti pačiame centre. Bet kuriuo atveju paprašykite jų užfiksuoti jūsų skundą raštu ir

ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo testų dienos kreipkitės į EPSO jos interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt) su trumpu problemos aprašymu.

Jei problema susijusi ne su testavimo centru (o, pavyzdžiui, su testų laiko rezervavimu), prašome laikytis EPSO aplanke ir EPSO interneto svetainėje pateiktų nurodymų arba nedelsiant kreiptis į EPSO jos interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt).

Kilus problemų dėl paraiškos privalote nedelsdamas ir bet kokiu atveju iki paraiškos pateikimo termino pabaigos kreiptis į EPSO jos interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt). Į užklausas dėl paraiškos, pateiktas likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki paraiškos pateikimo termino pabaigos, gali būti nespėta atsakyti iki termino pabaigos.

4.2.   Vidaus patikrinimo procedūros

4.2.1.   Klaidos kompiuteriniuose klausimuose su keliais atsakymų variantais

EPSO ir atrankos komisijos nuolat išsamiai tikrina kompiuteriniams klausimams su keliais atsakymų variantais naudojamų duomenų bazės kokybę.

Jei manote, kad viename ar keliuose kompiuterinių testų su keliais atsakymų variantais klausimuose pasitaikė klaidų, kurios neigiamai paveikė jūsų gebėjimą teisingai atsakyti, galite prašyti, kad atrankos komisija (pagal klausimų panaikinimo tvarką) šį (šiuos) klausimą (-us) peržiūrėtų.

Pagal šią tvarką atrankos komisija gali nuspręsti panaikinti klaidingą klausimą ir balus padalyti likusiems testo klausimams. Perskaičiuojami tik tų kandidatų, kuriems buvo pateiktas tas klausimas, balai. Atitinkamuose šio pranešimo apie konkursą skirsniuose nurodytas testų vertinimas nesikeičia.

Skundų dėl klausimų su keliais atsakymų variantais testų teikimo tvarka:

procedūra: prašome kreiptis į EPSO tik EPSO interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt),

kalba: 2-oji kalba, kurią pasirinkote šiam konkursui,

galutinis terminas: per 3 kalendorines dienas nuo kompiuterinių testų atlikimo dienos,

papildoma informacija: kad būtų galima nustatyti skundžiamą klausimą ar klausimus, nurodykite klausimo temą (turinį) ir kuo aiškiau paaiškinkite, kokia yra įtariama klaida.

Pavėluotai pateikti prašymai arba prašymai, kuriuose ginčijamas (-i) klausimas (-ai) ir įtariama klaida nėra aiškiai aprašyti, nenagrinėjami.

Visų pirma nenagrinėjami skundai, kuriuose įtariamos vertimo problemos tik nurodomos, bet konkretesnės informacijos nepateikiama.

Ta pati tikrinimo procedūra taikoma ir aptikus klaidų e. korespondencijos tvarkymo užduotyje.

4.2.2.   Prašymai dėl patikrinimo

Galite teikti prašymą patikrinti visus atrankos komisijos arba EPSO sprendimus, kuriais nustatomi jūsų rezultatai ir (arba) tai, ar galite dalyvauti tolesniame konkurso etape arba esate iš konkurso pašalinamas.

Prašymai dėl patikrinimo gali būti motyvuojami:

formaliu konkurso tvarkos nesilaikymu ir (arba)

tuo, kad atrankos komisija arba EPSO nesilaiko Tarnybos nuostatų, pranešimo apie konkursą, jo priedų ir (arba) teismų praktikos.

Atkreipkite dėmesį, kad nuginčyti atrankos komisijos vertinimo, susijusio su jūsų testo rezultatais arba jūsų kvalifikacijos ir profesinės patirties tinkamumu, teisėtumo jūs neturite teisės. Šis individualus vertinimas priklauso atrankos komisijos kompetencijai, todėl jūsų nesutikimas su tuo, kaip komisija įvertino jūsų testus, patirtį ir (arba) kvalifikaciją, neįrodo, kad ji suklydo. Šiuo pagrindu pateikti prašymai dėl patikrinimo teigiamų rezultatų neduoda.

Prašymų dėl patikrinimo pateikimo tvarka:

procedūra: prašome kreiptis į EPSO tik EPSO interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt),

kalba: 2-oji kalba, kurią pasirinkote šiam konkursui,

galutinis terminas: per 10 kalendorinių dienų nuo ginčijamo sprendimo paskelbimo jūsų EPSO aplanke dienos,

papildoma informacija: aiškiai nurodykite ginčijamą sprendimą ir prašymo motyvus.

Pavėluotai pateikti prašymai nenagrinėjami.

Per 15 darbo dienų atsiunčiame jums gavimo patvirtinimą. Ginčijamą sprendimą priėmusi įstaiga (atrankos komisija arba EPSO) išnagrinėja jūsų prašymą, priima dėl jo sprendimą ir kuo greičiau jums išsiunčia pagrįstą atsakymą.

Jei patikrinimo rezultatas jums palankus, jūs grąžinamas į tą atrankos etapą, iš kurio buvote pašalintas, nesvarbu, kiek toli per tą laiką pasistūmėjo konkursas.

4.3.   Kitos ginčijimo formos

4.3.1.   Administraciniai skundai

Viešojo konkurso kandidatai turi teisę paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančiam EPSO direktoriui teikti administracinį skundą.

Jūs galite teikti skundą dėl sprendimo, kuriuo tiesiogiai ir iškart daromas poveikis jūsų, kaip kandidato, teisiniam statusui, priėmimo arba nepriėmimo tik tuo atveju, jeigu atrankos procedūros taisyklių buvo akivaizdžiai nesilaikyta. EPSO direktorius negali panaikinti atrankos komisijos priimto individualaus vertinimo (žr. 4.2.2 skirsnį).

Administracinių skundų teikimo tvarka:

procedūra: prašome kreiptis į EPSO tik EPSO interneto svetainėje (https://epso.europa.eu/help_lt),

kalba: 2-oji kalba, kurią pasirinkote šiam konkursui,

galutinis terminas: per tris mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos arba nuo dienos, kurią sprendimas turėjo būti priimtas,

papildoma informacija: aiškiai nurodykite ginčijamą sprendimą ir prašymo motyvus.

Pavėluotai pateikti prašymai nenagrinėjami.

4.3.2.   Apeliaciniai skundai teismui

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį ir Tarnybos nuostatų 91 straipsnį viešojo konkurso kandidatai turi teisę teikti apeliacinį skundą Bendrajam Teismui.

Atkreipkite dėmesį, kad apeliaciniai skundai Bendrajam Teismui ne dėl atrankos komisijos, o dėl EPSO priimtų sprendimų nebus priimtini, išskyrus atvejus, kai pirmiau pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį buvo pateiktas administracinis skundas (žr. 4.3.1 skirsnį). Visų pirma tai taikytina sprendimams dėl bendrųjų tinkamumo kriterijų, kuriuos priima ne atrankos komisija, o EPSO.

Apeliacinių skundų teismui teikimo tvarka:

procedūra: daugiau informacijos pateikiama Bendrojo Teismo interneto svetainėje (https://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europos ombudsmenas

Visi Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai gali teikti skundus Europos ombudsmenui.

Prieš teikdamas skundą Ombudsmenui pirmiausia turite kreiptis į atitinkamas institucijas ir įstaigas (žr. 4.1–4.3 skirsnius).

Dėl skundo pateikimo Ombudsmenui nepratęsiamas nustatytų terminų, per kuriuos turi būti pateikti administraciniai skundai arba skundai teismui, skaičiavimas.

Skundų Ombudsmenui teikimo tvarka:

procedūra: daugiau informacijos pateikiama Ombudsmeno interneto svetainėje (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Diskvalifikacija

Galite būti diskvalifikuotas bet kuriuo atrankos procedūros etapu, jei EPSO nustato, kad jūs:

susikūrėte daugiau kaip vieną EPSO aplanką,

pateikėte paraišką dėl nesuderinamų sričių ar specializacijų,

atitinkate ne visus tinkamumo reikalavimus,

pateikėte neteisingų arba reikiamais dokumentais nepatvirtintų duomenų,

nerezervavote vieno ar kelių testų laiko arba neatvykote jo (jų) laikyti,

sukčiavote testų metu,

savo paraiškos formoje nenurodėte kalbų, kurių reikalaujama šiame pranešime apie konkursą, arba nenurodėte minimalaus lygio (-ių), kuriuo (-iais) reikalaujama mokėti tas kalbas,

neleistinu būdu bandėte susisiekti su atrankos komisijos nariu,

neinformavote EPSO apie galimą interesų konfliktą su atrankos komisijos nariu,

savo paraišką pateikėte kita kalba, nei nustatyta (-os) šiame pranešime apie konkursą (išlygos gali būti daromos kita kalba pateikiamiems tikriniams daiktavardžiams, patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodytiems oficialių titulų ir pareigų pavadinimams arba diplomų pavadinimams) ir (arba)

pasirašėte ant anonimiškai atliktinų raštiškų arba praktinių užduočių arba jas aiškiai pažymėjote.

ES institucijose norintys dirbti kandidatai privalo įrodyti, kad yra patys sąžiningiausi. Sukčiavimas arba bandymas sukčiauti gali užtraukti sankcijas ir kelti abejonių dėl jūsų tinkamumo dalyvauti būsimuose konkursuose.

III PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spustelėkite čia.


IV PRIEDAS

BŪTINOS KVALIFIKACIJOS, IŠ ESMĖS ATITINKANČIOS PRANEŠIMUOSE APIE KONKURSUS REIKALAUJAMĄ KVALIFIKACIJĄ, PAVYZDŽIAI PAGAL VALSTYBES NARES IR PAREIGŲ LYGIUS

Jei norite su šiais pavyzdžiais susipažinti lengvai skaitomu formatu, spustelėkite čia.

VALSTYBĖ NARĖ

AST-SC 1–AST-SC 6

AST 1–AST 7

AST 3–AST 11

AD 5–AD 16

Vidurinis išsilavinimas (suteikiantis teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo)

Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas (aukštesnysis neuniversitetinis išsilavinimas arba trumpas bent dvejų metų universitetinis išsilavinimas)

Universitetinio lygio išsilavinimas (bent trejų metų)

Universitetinio lygio išsilavinimas (ketverių metų arba ilgesnis)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

IV PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spustelėkite čia.