12.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/22


2018 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/A01/2019

Europos solidarumo korpusas

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse

(2019/C 196/09)

1.   Įžanga. Aplinkybės

Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (1), ir Europos solidarumo korpuso 2018 m. darbo programa. Europos solidarumo korpusas apima 2018–2020 m. laikotarpį. Bendrieji ir konkretieji Europos solidarumo korpuso tikslai išdėstyti Reglamento 3 ir 4 straipsniuose.

2.   Aprašymas

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse – tai didelio masto projektai, pagal kuriuos, siekiant įgyvendinti trumpalaikes didelio poveikio intervencines priemones, kuriomis sprendžiamos visuomenės problemos ES lygmeniu nustatomose politikos srityse, remiama savanorių grupių veikla.

3.   Tikslai ir prioritetai

Europos solidarumo korpuso tikslas – propaguoti solidarumą kaip vertybę, daugiausia per savanorišką veiklą, skatinti jaunuolius ir organizacijas dalyvauti prieinamoje ir kokybiškoje solidarumo veikloje ir taip padėti stiprinti sanglaudą, solidarumą, demokratiją ir pilietiškumą Europoje, o kartu padėti spręsti visuomenei kylančius uždavinius ir stiprinti bendruomenes, ypač didinti socialinę įtrauktį. Europos solidarumo korpusas taip pat prisideda prie Europos bendradarbiavimo jaunimui aktualiose srityse.

Savanorių grupių veikla prioritetinėse srityse visų pirma siekiama:

tenkinti aiškiai apibrėžtus nepatenkintus visuomenės poreikius,

propaguoti solidarumą valstybėse narėse,

sudaryti sąlygas jaunam (-iems) savanoriui (-iams) įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui,

suteikti apčiuopiamos naudos bendruomenėms, kuriose vykdoma veikla,

įtraukti į veiklą mažiau galimybių turinčius jaunuolius, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir migrantus,

skatinti įvairovę, tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą, propaguoti bendras vertybes: laisvę, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms, taip pat remti jaunimo žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo, kritinio mąstymo ir iniciatyvumo didinimo projektus,

stiprinti dalyvaujančių organizacijų pajėgumą ir didinti jų tarptautiškumą,

didinti dalyvių informuotumą ir supratimą apie kitas kultūras ir šalis, siūlant jiems galimybę kurti tarptautinių ryšių tinklus, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą.

Be pirmiau nurodytų tikslų, pagal šį kvietimą teikti paraiškas pateikti pasiūlymai turi būti skirti veiklai vykdyti vienoje ar daugiau iš trijų toliau nurodytų prioritetinių sričių:

Europos kultūros paveldo,

trečiųjų šalių piliečių (įskaitant prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius) integracijos,

su aplinkos apsauga susijusių uždavinių sprendimo, įskaitant nelaimių prevenciją, pasirengimą nelaimėms ir jų padarinių šalinimą (išskyrus skubų reagavimą į nelaimes).

Įgyvendinant su Europos kultūros paveldu susijusį prioritetą, gali būti remiami rekonstrukcijos projektai, įskaitant, pvz., Paryžiaus Dievo Motinos katedros rekonstrukciją.

4.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai – viešosios ir privačiosios organizacijos, iki paraiškos pateikimo termino įgijusios savanoriškos veiklos akreditaciją pagal programą „Erasmus+“ arba savanoriškos veiklos vykdymo kokybės ženklą.

Priimamos tik 28-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų paraiškos.

Informacija Jungtinės Karalystės pareiškėjams. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi visą finansavimo laikotarpį. Jei nesibaigus finansavimo laikotarpiui Jungtinė Karalystė išstos iš ES nesudariusi su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinama visų pirma tai, kad Jungtinės Karalystės pareiškėjai toliau atitiktų tinkamumo kriterijus, jums teikiamas ES finansavimas bus nutrauktas (tačiau, jei įmanoma, galėsite toliau dalyvauti projekte) arba turėsite pasitraukti iš projekto pagal atitinkamas dotacijos susitarimo nuostatas dėl susitarimo nutraukimo.

5.   Reikalavimus atitinkanti veikla ir projektų trukmė

Reikalavimus atitinka šios veiklos rūšys:

Savanorių grupės yra solidarumo veiklos vykdymo būdas, kai ne mažiau kaip iš dviejų skirtingų šalių suburiama dalyvių grupė nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių trunkančiai savanoriškai veiklai vykdyti. Savanorių grupėms priklausantys Europos solidarumo korpuso savanoriai vykdo projekto užduotis trumpą laikotarpį. Nors ši veikla yra trumpesnė, ji vertinga ir pavieniams asmenims, ir bendruomenėms, kurių labui yra vykdoma.

Išankstiniai planavimo vizitai – planavimo vizitai prieš savanoriškos veiklos pradžią, kurių tikslas – užtikrinti aukštą veiklos kokybę palengvinant administracines procedūras ir joms pasiruošiant, stiprinant pasitikėjimą ir supratimą, užmezgant tvirtus partnerystės ryšius tarp organizacijų ir veikloje dalyvaujančių žmonių.

Papildoma veikla – atitinkama pagalbinė veikla, kuria siekiama sukurti pridėtinės vertės ir padidinti projektų rezultatus, taip pat sustiprinti projektų poveikį vietos, regiono ir (arba) Europos lygmeniu. Papildoma veikla gali būti skirta skleisti informaciją apie savanoriškos veiklos vertę jaunimui ir bendruomenėms, taip pat stiprinti savanorių įgytų įgūdžių ir gebėjimų pripažinimą.

Projekto trukmė turi būti 3–24 mėnesiai.

6.   Biudžetas

Visas projektų bendrojo finansavimo biudžetas pagal šį kvietimą teikti paraiškas yra 1 018 325 EUR ir yra grindžiamas Europos solidarumo korpuso 2018 m. darbo programa. ES finansinis įnašas negali viršyti 80 % visų reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų.

Agentūra tikisi finansuoti devynis pasiūlymus.

Agentūra pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

7.   Paraiškų teikimas

Paraiškos turi būti teikiamos užpildant elektroninę dotacijos paraiškos formą (e. formą). E. formą, kuri yra parengta anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, galima rasti interneto adresu http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en; ji turi būti tinkamai užpildyta viena iš oficialiųjų ES kalbų.

Tinkamai užpildyta paraiška turi būti pateikta internetu iki 2019 m. rugsėjo 19 d. 12.00 val. (vidurdienio Briuselio laiku).

8.   Išsami informacija

Išsamios šio kvietimo teikti paraiškas sąlygos pateiktos Savanorių grupių veiklos prioritetinėse srityse vadove, kurį galima rasti adresu

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding_en.

Savanorių grupių veiklos prioritetinėse srityse vadovas yra neatskiriama šio kvietimo teikti paraiškas dalis, ir jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos visapusiškai taikomos šiam kvietimui teikti paraiškas.


(1)  OL L 250, 2018 10 4, p. 1.