1.2.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 39/18


SPECIALUS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/02/2019

2014–2020 m. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

(2019/C 39/12)

1.   Įvadas

Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas pagal 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (1).

2.   Tikslai ir aprašymas

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje nustatyta bendroji europinės ir tarptautinės bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal Švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštojo mokslo institucijos, kokybės sistema. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija yra privaloma visoms toliau išvardytų šalių aukštojo mokslo institucijoms, norinčioms teikti paraiškas dalyvauti judumo mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais veikloje pagal šią Programą. Kitų šalių aukštojo mokslo institucijoms „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija neprivaloma, o kokybės sistema yra nustatyta aukštojo mokslo institucijų susitarimais. Chartijos narystė suteikiama visam „Erasmus+“ Programos laikotarpiui. Chartijos įgyvendinimas bus stebimas, o už jos principų ir įsipareigojimų nesilaikymą Europos Komisija narystę gali panaikinti.

3.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Paraiškas prisijungti prie „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos gali teikti aukštojo mokslo institucijos, įsteigtos vienoje iš šių šalių:

Europos Sąjungos valstybėse narėse,

ELPA ir EEE šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje),

ES šalyse kandidatėse (Serbijoje, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Turkijoje).

Nacionalinės kompetentingos institucijos nurodys, kurios iš jų teritorijoje paraiškas teikiančių aukštojo mokslo institucijų (2) atitinka reikalavimus ir gali dalyvauti „Erasmus+“ Programoje asmenų judumo mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimo inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais.

4.   Paraiškų pateikimo terminas ir preliminari atrankos rezultatų paskelbimo data

Tinkamai užpildytą elektroninę paraiškos formą reikia pateikti internetu iki 2019 m. kovo 29 d. 12.00 val. (vidurdienio, Briuselio laiku, Vidurio Europos laiku).

Atrankos rezultatus numatoma paskelbti 2019 m. spalio 25 d.

5.   Išsami informacija

Informacija apie „Erasmus+“ Programą pateikiama internete adresu: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Paraiškos turi būti teikiamos vadovaujantis Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos gairėmis, kurias galima rasti internete adresu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 50

(2)  Aukštojo mokslo institucija, kaip apibrėžta „Erasmus+“ teisinio pagrindo 2-ame straipsnyje, yra:

a)

bet kokia aukštojo mokslo institucija, kuri, nepriklausomai nuo jos pavadinimo, pagal nacionalinę teisę ar praktiką teikia pripažįstamus kvalifikacinius ar mokslo laipsnius arba kitas pripažįstamas aukštojo mokslo kvalifikacijas;

b)

bet kuri įstaiga, kuri pagal nacionalinę teisę arba praktiką įgyvendina profesinio rengimo ar mokymo programas, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas.