6.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 400/12


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2018/C 400/06)

Image

San Marino Respublikos išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis San Marino Respublika.

Proga 420-osios Džiovanio Lorenco Berninio gimimo metinės.

Dizaino aprašas. Monetos centre pavaizduotas Dž. L. Berninio skulptūros – Konstancijos Bonareli biusto – fragmentas ir iškaltos datos „1598–2018“. Monetą iš kairės juosia įrašas „SAN MARINO“, o iš dešinės – įrašas „BERNINI“, raidė „R“ (Romos monetų kalyklos ženklas) ir autorės Analizos Mazini inicialai „A.M.“

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas 60 500 monetų.

Išleidimo data 2018 m. rugsėjis.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).