29.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 391/1


Skelbimas apie laisvą darbo vietą CONS/AD/142/18

(2018/C 391 A/01)

BENDRA INFORMACIJA

Padalinys

Teisės tarnyba (JUR)

Darbo vieta

Briuselis

Pareigybė

Tarybos patarėjas (-a) teisės klausimais – Teisės tarnybos generalinis (-ė) direktorius (-ė)

Pareigų grupė ir lygis

AD 15

Reikalaujamas asmens patikimumo pažymėjimas

„EU SECRET“

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

2018 m. lapkričio 26 d.

Apie mus

Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) padeda Europos Vadovų Tarybai ir Europos Sąjungos Tarybai (Tarybai) bei jų parengiamiesiems organams visose jų veiklos srityse. Jis konsultuoja Europos Vadovų Tarybos bei ES Tarybos narius ir jų pirmininkus ir jiems padeda visose jų veiklos srityse, be kita ko, teikia teisines konsultacijas ir politines rekomendacijas, padeda srityse, susijusiose su veiksmų koordinavimu su kitomis institucijomis, kompromisų rengimu, dokumentų rengimu, taip pat kitais praktiniais aspektais, kurie yra būtini geram pasirengimui Europos Vadovų Tarybos bei Tarybos darbui ir jo vykdymui.

Teisės tarnyba pataria Europos Vadovų Tarybai ir ES Tarybai teisės klausimais, padeda Europos Vadovų Tarybai, ES Tarybai ir jos parengiamiesiems organams, pirmininkaujančiai valstybei narei ir TGS užtikrinti teisės aktų teisėtumą ir rengimo kokybę. Bendradarbiaudama su kitais Tarybos padaliniais, ji padeda rasti teisiniu požiūriu teisingus ir politiniu požiūriu priimtinus sprendimus, kai tikslinga, laikydamasi kūrybiško požiūrio. Tuo tikslu ji teikia nuomones visiškai nešališkai – žodžiu arba raštu, Tarybos prašymu arba savo iniciatyva – bet kokiu teisinio pobūdžio klausimu. Be to, Teisės tarnyba atstovauja Europos Vadovų Tarybai ir ES Tarybai Sąjungos teismuose nagrinėjamose bylose. Nuolatinis Teisės tarnybos tikslas – laiku parengti nuomones, kurių skiriamasis bruožas – visapusiška pagarba teisei, nešališkumas ir aiškumas.

Teisės tarnybą sudaro šeši visas Sąjungos veiklos sritis apimantys teminiai direktoratai ir vienas už teisės aktų kokybę atsakingas direktoratas.

Ko ieškome?

TGS reikalingas (-a) Teisės tarnybos generalinis (-ė) direktorius (-ė), Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos patarėjas (-a) teisės klausimais. Tai įdomus darbas daugiakultūrinėje ir politiniu požiūriu įvairialypėje aplinkoje. Ieškome labai aukšto lygio profesinės patirties ir stiprią politinę nuovoką turinčio (-ios) teisininko (-ės). Jis (ji) taip pat turėtų turėti vyresniųjų vadovų darbo patirties teisės srityje. Jis (ji) turėtų galėti teikti bendras strategines rekomendacijas ir užtikrinti veiksmingą vadovavimą generalinio direktorato ir personalo veiklai. Jis (ji) turėtų galėti teikti teisines konsultacijas aukščiausiu lygmeniu (savo iniciatyva arba gavus prašymą) pirmininkaujančiai valstybei narei ir Tarybai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir generaliniam sekretoriui. Be to, jis (ji) turėtų sugebėti užmegzti puikius santykius ir užtikrinti komunikaciją su vidaus ir išorės subjektais, su kuriais palaiko ryšį, visais lygmenimis.

Atsižvelgiant į tai, kad TGS skatinamas jame dirbančių vadovaujančių pareigūnų, kurių patirtis turėtų apimti įvairias sritis, judumas, kandidatai turėtų būti pasirengę ir gebėti savo karjeros TGS metu dirbti įvairiose veiklos srityse.

Iš TGS vadovaujančių pareigūnų tikimasi, kad jie konsultuos savo vadovybę ir suinteresuotuosius subjektus, vadovaus darbuotojams ir atstovaus organizacijai. Šie lūkesčiai išsamiau išdėstyti I priede pateiktame TGS horizontalaus pavaldumo vadovų profilyje.

Bendras pareigybės tikslas

Teikti aukšto lygio teisines konsultacijas raštu ir žodžiu tarnybos veiklos srityse

Vadovauti generaliniam direktoratui laikantis generalinio sekretoriaus nurodymų

Užduotys

Teikti aukšto lygio nuomones aukštu lygmeniu (raštu ar žodžiu) teisiniais ir instituciniais klausimais (savo iniciatyva arba gavus prašymą) generaliniam sekretoriui, Tarybai, rotacijos tvarka pirmininkaujančiai valstybei narei ir, kai tinkama, Europos Vadovų Tarybos pirmininkui visais dokumentų aspektais, siekiant prisidėti prie teisiniu požiūriu teisingo ir suinteresuotam subjektui priimtino sprendimo paieškų

Užtikrinti, kad Teisės tarnybos vadovaujantys pareigūnai ir darbuotojai būtų motyvuoti ir aktyviai siektų savo tikslų

Vadovauti direktoratams ir koordinuoti jų darbą bendradarbiaujant su direktoriais

Parengti ir įgyvendinti generalinio direktorato strategiją ir darbo programą

Apibrėžti generalinio direktorato tikslus ir užtikrinti, kad jie būtų pasiekti laikantis nustatytų terminų ir atitiktų kokybės standartus

Prisidėti prie platesnio organizacinio valdymo ir plėtojimo TGS įvairiais kanalais

Atstovauti generaliniam direktoratui generalinių direktorių lygiu TGS ir už jo ribų, visų pirma palaikant ryšius su rotacijos tvarka pirmininkaujančia valstybe nare ir su kitomis institucijomis bei agentūromis

Puoselėti veiksmingos komunikacijos ir bendradarbiavimo kultūrą tarnyboje ir su kitomis TGS tarnybomis ir skatinti tarnybos orientavimąsi į generalinio direktorato vidaus ir išorės suinteresuotuosius subjektus

Ginčų atveju padėti Europos Vadovų Tarybai bei Tarybai ir joms atstovauti, taip pat, kai tikslinga, joms atstovauti ES teismuose nagrinėjamose bylose.

Darbo aplinka

Darbo vieta: Pastatas „Justus Lipsius“, Briuselis

Konkrečios kompetencijos

Profesinė kompetencija

Kadangi prancūzų ir anglų kalbos yra plačiai vartojamos vidaus komunikavimui TGS ir su kitomis institucijomis, vieną iš šių dviejų kalbų reikia mokėti puikiai, kitą – gerai. Kitų ES oficialiųjų kalbų mokėjimas būtų privalumas.

Išsamus ES teisės išmanymas (būtina kompetencija)

Išsamus ES veikimo ir procedūrų išmanymas

Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos vaidmens ir jų sprendimų priėmimo procesų išmanymas

Geri sprendimų priėmimo gebėjimai ir gebėjimas priimti patikimus sprendimus kritiniais atvejais, taip pat gebėjimas gerai derinti įvairias užduotis

Užduočių vykdymas ir rezultatų užtikrinimas

Nustatyti aukštus darbo kokybės standartus (būtina kompetencija)

Asmeninės savybės

Gebėjimas ir pasirengimas ieškoti kūrybingų ir veiksmingų sprendimų

Išskirtinis atsakomybės jausmas

Gebėjimas prisitaikyti prie darbo aplinkos, prioritetų ir darbo metodų pokyčių

Bendravimo įgūdžiai

Stipri politinė nuovoka, puikūs bendravimo, informacijos pristatymo ir derybų įgūdžiai

Gebėjimas sukurti pasitikėjimu grindžiamus darbo santykius su aukšto lygmens atitinkamų vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų atstovais

Gebėjimas vadovauti daugiakultūrėms skirtingų sričių specialistų grupėms ir jas motyvuoti

Vadybinė kompetencija

Gebėjimas patenkinti lūkesčius, nustatytus vadovaujantiems pareigūnams TGS vadovų profilyje

Kas gali teikti paraiškas?

Kandidatai paraiškų pateikimo dieną privalo tenkinti šias dalyvavimo konkurse sąlygas:

a)   bendrosios sąlygos

būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

turėti visas piliečio teises,

būti įvykdę visas nacionaliniais įstatymais nustatytas prievoles, susijusias su karo tarnyba;

b)   specialiosios sąlygos

turėti aukšto lygio universitetinį išsilavinimą teisės srityje, suteikiantį galimybę studijuoti teisės srities doktorantūroje, arba turėti lygiavertę profesinę kvalifikaciją (1),

turėti ne mažiau kaip 15 metų profesinės patirties teikiant labai aukšto lygio atsakomybės teisines konsultacijas,

turėti daug vadovavimo patirties ir bent 3 metus būti ėjusiems vyresniųjų vadovų pareigas.

Pastabos

TGS yra įsipareigojęs užtikrinti lygias galimybes (žr. II priedą) ir laukia visų tinkamos kvalifikacijos įvairios aplinkos kandidatų iš kuo įvairesnių ES valstybių narių geografinių vietovių paraiškų.

Siekdamas propaguoti lyčių lygybę, TGS skatina moteris teikti paraiškas, kadangi šiuo metu moterys sudaro mažą vyresniųjų vadovaujančių pareigūnų dalį.

Žmogiškųjų išteklių direktoratas neįgaliems kandidatams gali suteikti pagalbą įdarbinimo procedūros metu. Darbo vietos neįgaliems darbuotojams gali būti pritaikytos, kiek tai praktiškai įmanoma.

TGS taip pat siūlo daug profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo priemonių.

Dėl išsamesnės informacijos lygių galimybių klausimu kreipkitės į Lygių galimybių tarnybą (egalite-des-chances@consilium.europa.eu).

Šiai pareigybei užimti reikalaujamas asmens patikimumo pažymėjimas, kuriuo suteikiama teisė susipažinti su įslaptintais dokumentais (pažymėtais slaptumo žyma „EU SECRET“). Kandidatai, teikiantys paraišką dėl šios pareigybės, sutinka, kad būtų patikrintas jų patikimumas pagal Tarybos sprendimą 2013/488/ES (2). Paskyrimas eiti šias pareigas įsigalios tik tuo atveju, jei atrinktas (-a) kandidatas (-ė) turės galiojančią asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinančią pažymą. Asmens patikimumo pažymėjimo neturintiems kandidatams bus pasiūlyta sudaryti laikinąją darbo sutartį, kol bus gauti asmens patikimumo tikrinimo rezultatai.

Atrinkti kandidatai turi būti pasirengę prireikus baigti TGS vadybos mokymo programą.

Skelbimas apie šią laisvą darbo vietą skelbiamas laikantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalies (vyresniosios vadovybės pareigybė).

Skelbimas apie šią laisvą darbo vietą taip pat paskelbtas visoms Europos Sąjungos institucijoms.

Pasirinkti tinkamą kandidatą (-ę) paskyrimų tarnybai padeda Patariamasis atrankos komitetas. Patariamajam atrankos komitetui padės vertinimo centras. Vertinimo centro parengtos ataskaitos nustos galioti praėjus dvejiems metams nuo dienos, kurią vyko atitinkama procedūra, arba nustojus galioti TGS ir atitinkamo vertinimo centro preliminariajai sutarčiai, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Patariamasis atrankos komitetas pirmiausia įvertins ir palygins visų kandidatų kvalifikaciją, patirtį bei motyvaciją, remdamasis jų paraiškomis. Remdamasis šiuo lyginamuoju vertinimu Patariamasis atrankos komitetas parengs tinkamiausių, jo nuomone, kandidatų sąrašą, ir jie bus pakviesti į pirmąjį pokalbį. Kadangi ši pirmoji atranka yra grindžiama lyginamuoju paraiškų vertinimu, atitikimas šios laisvos darbo vietos reikalavimams neužtikrina pakvietimo į pirmąjį pokalbį. Iš pokalbyje dalyvavusių kandidatų Patariamasis atrankos komitetas preliminariai atrinks kandidatus, kurie turės dalyvauti vertinimo centro testuose, kuriuos rengia išorės įdarbinimo konsultantai, ir dalyvauti antrajame pokalbyje su Patariamuoju atrankos komitetu.

Preliminarus atrankos tvarkaraštis:

pokalbiams atrinktus kandidatus numatoma informuoti iki 2018 m. gruodžio mėn. pradžios,

pirmieji pokalbiai numatyti 2019 m. sausio mėn. pirmoje pusėje,

vertinimo centro testus numatoma surengti ne vėliau kaip 2019 m. sausio mėn. pabaigoje,

antrą pokalbių etapą numatoma surengti 2019 m. vasario mėn. pradžioje.

Kaip pateikti paraišką?

Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2018 m. lapkričio 26 d., pirmadienis, 23.59 val. (Briuselio laiku).

Paraiškos turėtų būti išsiųstos el. paštu:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu (3) ne vėliau kaip galutinio termino dieną. Po nurodyto termino pateiktos paraiškos nagrinėjamos nebus.

Pirmiau nurodytas el. pašto adresas turi būti naudojamas bet kokiai su atrankos procedūra susijusiai korespondencijai (el. laiško temos eilutėje turi būti nurodytas šis pavadinimas: CONS/AD/142/18 Legal Service)

Prieš pateikdami paraišką, kandidatai (-ės) turėtų atidžiai patikrinti, ar jie atitinka visus atrankos kriterijus, kad nebūtų automatiškai pašalinti iš atrankos procedūros.

Paraiškos bus laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jei bus pateikta:

a)

paraiškos forma (V priedas) – tinkamai užpildyta ir su data; elektroninę paraiškos formą galima rasti Tarybos interneto svetainėje šiuo adresu: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

b)

išsamus gyvenimo aprašymas (curriculum vitae(4), prie kurio pridėtas motyvacinis laiškas, anglų arba prancūzų kalba, pageidautina, naudojant „Europass“ formą (http://europass.cedefop.europa.eu), apimantis visą kandidato (-ės) karjerą, nurodant, be kita ko, kandidato (-ės) kvalifikaciją, kalbų mokėjimą, patirtį ir šiuo metu užimamas pareigas, ir

c)

išsilavinimą patvirtinančių diplomų skenuotos kopijos ir dokumentų bei sertifikatų, susijusių su profesine patirtimi, skenuotos kopijos. Patvirtinamieji dokumentai privalo būti išduoti trečiosios šalies; nepakanka atsiųsti tik b punkte nurodytą CV.

Visi su paraiška pateikiami patvirtinamieji dokumentai turi būti pateikiami tekstiniu „Word“, PDF arba JPG formatu, pavadinti (anglų arba prancūzų k.) ir sunumeruoti eilės tvarka (1, 2 priedai ir t. t.). Taip pat turi būti pridėtas visų priedų sąrašas. Per debesijos sprendimais grindžiamas duomenų saugyklas arba dalijimosi failais platformas gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Atrinkto (-os) kandidato (-ės) bus paprašyta pateikti pirmiau minėtų dokumentų originalus.

Jūs gausite el. laišką, kuriuo patvirtinama, kad paraiška gauta. Jei praėjus savaitei po galutinio paraiškų pateikimo termino nebūsite gavęs el. laiško, kuriuo patvirtinama, kad paraiška gauta, kreipkitės el. paštu Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Pakartotinis paraiškų nagrinėjimas

Su prašymais peržiūrėti sprendimus, apeliaciniais skundais ir kreipimusi į Europos ombudsmeną susijusi tvarka išdėstyta šio skelbimo apie laisvą darbo vietą III priede.

Duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymą, susijusį su šia atrankos procedūra, reglamentuojančios taisyklės išdėstytos šio skelbimo IV priede.


(1)  Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 5 straipsnio 3 dalies c punkte reikalaujama, kad kandidatai turėtų bent jau:

i)

diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, kai įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ketveri metai ar daugiau, arba

ii)

diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, ir ne mažiau kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį, kai įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ne mažiau kaip treji metai.

(2)  OL L 274, 2013 10 15, p. 1.

(3)  Šis el. pašto adresas yra susietas su funkcine el. pašto dėžute ir joje gali būti apdorojami tik slaptumo lygiu „paprastasis“ pažymėti pranešimai; el. laiškai, siunčiami pasirinkus kitus slaptumo lygius (pvz., „asmeninis“, „privatus“, „slaptas“), negali būti apdoroti. Todėl prašom pasirinkti slaptumo lygį „paprastasis“.

(4)  Kandidatų prašoma prie gyvenimo aprašymo nedėti nuotraukų.


I PRIEDAS

TGS horizontalaus pavaldumo vadovų profilis

Kaip vienas iš TGS vadovų, jūs suteikiate papildomos vertės ir kaip patarėjas, ir kaip vadovas ir visada esate TGS atstovas.

Vykdant šias funkcijas, iš jūsų tikimasi:

Kaip iš atstovo

Veikti sąžiningai, tiek išorės, tiek vidaus lygmeniu.

Veikti Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos, taip pat visos Sąjungos naudai. Užtikrinti, kad būtų nustatyti ir valdomi visi nesutapimai.

Kurti pasitikėjimu, atsakomybe ir atvirumu pagrįstus santykius ir gebėti aktyviai megzti ryšius.

Būti orientuotam į rezultatus ir įtakingam, kartu būti pagarbiam ir orientuotam į tarnybos interesus.

Kaip iš patarėjo

Prisidėti prie Sąjungos vystymosi. Būti iniciatyviu ir kūrybingu. Galvoti apie ateitį ir numatyti būsimus pokyčius. Rasti sprendimus.

Konsultuoti mūsų institucijų suinteresuotuosius subjektus, kad jiems būtų lengviau pasiekti savo tikslus, vadovaujantis mūsų abiejų institucijų interesais. Būti objektyviu ir sąžiningu.

Suprasti sprendimų priėmimo ir viešų debatų sąveiką. Užtikrinti, kad jūsų rekomendacijose būtų atsižvelgta į mūsų institucijų suinteresuotųjų subjektų politinę padėtį ir su komunikavimu susijusius aspektus.

Palengvinti teisėtą sprendimų priėmimo procesą bendradarbiaujant, palaikant gerus darbo santykius ir užtikrinant kompromisą tarp valstybių narių ir su institucijomis, taip pat kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Gerai išmanyti, kas vyksta jūsų atsakomybės srityje, be kita ko, kiek tai susiję ne tik su tiesioginiu Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos darbu. Atsižvelgti į bendrą vaizdą.

Kaip iš vadovo

Įgalinti savo darbuotojus, deleguoti užduotis ir pasitikėti, padėti ir motyvuoti, teikti grįžtamąją informaciją ir konsultuoti, skatinti iniciatyvą ir drąsą mąstyti nestandartiškai; mažinti hierarchiją ir kuo mažiau kontroliuoti, kartu išlaikant kokybę.

Aiškiai informuoti apie tikslus ir lūkesčius ir užtikrinti informacijos srautą darbuotojams, iš jų ir tarp jų, taip pat su kitais generaliniais direktoratais, direktoratais ir skyriais.

Visada veikti viso TGS, o ne vien tik savo generalinio direktorato, direktorato ar skyriaus, naudai, ir užtikrinti, kad mūsų institucijų suinteresuotiesiems subjektams pateiktume rezultatų. Šalinti vidaus izoliuotumą.

Turėti drąsos laiku reaguoti į konfliktus, nepatenkinamus rezultatus ir kitus sunkumus; užtikrinti savo darbuotojų gerovę ir tobulėjimą ir vykdyti savo pareigą rūpintis jais.

Į pokyčių skatinimą ir palengvinimą įtraukti savo darbuotojus siekiant užtikrinti, kad TGS neatsiliktų nuo pokyčių ir taptų dinamiškesnis, lankstesnis ir labiau bendradarbiaujantis. Žodžius paversti darbais.

Prisiimti atsakomybę už optimalų TGS žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą.


II PRIEDAS

Lygios galimybės Tarybos Generaliniame sekretoriate

Kaip darbdavys TGS yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrintos lygios moterų ir vyrų galimybės ir draudžiama diskriminacija bet kokiu pagrindu. Pagrindiniai TGS lygių galimybių politikos tikslai:

užtikrinti, kad vykdant jo žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo politiką būtų laikomasi lygybės ir nediskriminavimo principų,

pasiekti, kad moterų ir vyrų darbuotojų skaičius, ypač vadovaujamose pareigose, būtų subalansuotas,

pagerinti neįgaliųjų padėtį, t. y. užtikrinti, kad jie galėtų lengvai patekti į TGS pastatus, ir sukurti tokią darbo aplinką, kuri būtų įtrauki ir pritaikyta tokių asmenų poreikiams:

Pritaikymas pagal neįgaliųjų poreikius („pagrįstas pritaikymas“) gali apimti pareigų ar atsakomybės pertvarkymą, techninių pagalbinių priemonių suteikimą ir kitokį darbo aplinkos pritaikymą. Tokių priemonių bus imtasi, jeigu dėl to institucijai nebus užkrauta nepagrįsta našta,

apsaugoti savo darbuotojus nuo priekabiavimo darbe,

atsižvelgti į darbuotojų poreikį suderinti profesinius ir šeimos įsipareigojimus pasiūlant gerą šeimos gyvenimui palankių priemonių rinkinį, įskaitant lankstų darbo grafiką, nuotolinį darbą ir pareigų pasidalijimą.

Profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo priemonės

Lankstaus darbo grafiko sistema taikoma visame TGS vadovaujantis 40 valandų darbo savaitės taisykle; nevadovaujamas pareigas užimantiems darbuotojams gali būti suteikiamos atostogos, sukauptos pagal lankstų darbo grafiką. Daugelio pareigybių atveju galima susitarti dėl individualaus darbo grafiko laikantis pagrindinių darbo valandų – nuo 7.00 val. iki 20.00 val. Gali būti suteikta galimybė dirbti ne visą darbo laiką, pavyzdžiui, auginant išlaikomą vaiką iki 12 m. amžiaus arba iki 14 m. amžiaus, jeigu pareigūnas yra vieniša motina ar vienišas tėvas.

Tarnybos nuostatuose nustatytos motinystės atostogos yra dvidešimt savaičių, o sugrįžus į darbą daugiausia dvi valandos per dieną gali būti skiriamos maitinimui krūtimi. Tėvas turi teisę į dešimties dienų mokamas tėvystės atostogas. Gali būti suteiktos vaiko priežiūros atostogos – ne ilgiau kaip šeši mėnesiai vienam vaikui, mokant fiksuoto dydžio išmoką. Sunkios vaiko ligos ar negalios atveju suteikiamos ilgesnės motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos. Be to, tais atvejais, kai šeimos nariai sunkiai serga ar yra neįgalūs, gali būti suteiktos šeimos nario priežiūros atostogos mokant fiksuoto dydžio išmoką. Vedybų, vaiko gimimo ar įvaikinimo atveju, taip pat dėl šeimos nario mirties ar sunkios ligos suteikiamos specialios atostogos. Išimtiniais atvejais gali būti suteiktos nemokamos atostogos dėl asmeninių priežasčių.

Atsižvelgiant į atliekamas užduotis ir darbo aplinką, galimas nuotolinis darbas pagal standartinę nuotolinio darbo tvarką (pvz., 2 dienos darbo vietoje ir 3 dienos namuose per savaitę) arba pagal nenuolatinio nuotolinio darbo tvarką (ne daugiau kaip 60 dienų namuose per metus).

Darbuotojams, turintiems vaikų, atsižvelgiant į pirmenybės kriterijus, sudaromos galimybės naudotis šia vaikų priežiūros paslaugų infrastruktūra:

TGS vaikų lopšeliu 0–4 metų amžiaus vaikams, Europos Komisijos organizuojamais popamokinės priežiūros ir priežiūros atostogų metu centrais, Europos mokyklų popamokine veikla.

Norėdami gauti daugiau informacijos, teiraukitės el. pašto adresu egalite-des-chances@consilium.europa.eu.


III PRIEDAS

Prašymas dėl peržiūros. Apeliaciniai skundai skundai Europos Ombudsmenui

Jei kuriame nors atrankos procedūros etape manote, kad sprendimu jums daromas neigiamas poveikis, galite pasinaudoti šiomis priemonėmis:

Pateikti prašymą dėl Patariamojo atrankos komiteto priimtų sprendimų peržiūros

Per dešimt dienų nuo laiško, kuriuo jums buvo pranešta apie Patariamojo atrankos komiteto sprendimą, dienos galite pateikti raštišką prašymą dėl tokio sprendimo peržiūros, kuriame būtų išdėstytos jūsų prašymo priežastys, šiuo adresu:

Europos Sąjungos Taryba

Selection of Officials Office

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 BRUXELLES/BRUSSEL

BELGIQUE/BELGIË

El. pašto adresas: Selection.of.officials@consilium.europa.eu

Apeliacinė procedūra

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą galite paskyrimų tarnybai pateikti apeliacinį skundą šiuo adresu:

Europos Sąjungos Taryba

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG.1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 BRUXELLES/BRUSSEL

BELGIQUE/BELGIË

El. pašto adresas: unite.conseillers.dga1@consilium.europa.eu

Skundą, siekdami jo nagrinėjimo teismine tvarka, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį galite teikti šiuo adresu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Teikti skundus Europos ombudsmenui

Kaip ir bet kuris kitas Sąjungos pilietis, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 1 dalį ir laikantis sąlygų, išdėstytų 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendime dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų, paskelbtame 1994 m. gegužės 4 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje L 113.

Turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad pateikus skundą Europos ombudsmenui Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatytas terminas pateikti skundus ar apeliacinius skundus Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį skaičiuojamas toliau.


IV PRIEDAS

Duomenų apsauga

Tarybos generalinis sekretoriatas, būdamas už atrankos procedūros organizavimą atsakinga institucija, užtikrina, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1).

Atrankos procedūros teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir 2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (2013/488/ES). Už atrankos procedūros vykdymą atsako Žmogiškųjų išteklių direktorato (DG ORG.1) Personalo formavimo ir judumo skyrius, o duomenų valdytojas yra to skyriaus vadovas. Su kandidatų pateikta informacija galės susipažinti Pareigūnų atrankos tarnybos darbuotojai ir jų vadovai, patariamojo atrankos komiteto nariai ir prireikus Teisės patarėjų skyrius. Administracinė informacija, skirta kandidato tapatybės nustatymui ir (arba) praktiniam procedūros organizavimui, gali būti perduodama vertinimo centrui.

Duomenų tvarkymo tikslas – surinkti duomenis siekiant nustatyti visus kandidatus į pareigybę Tarybos generaliniame sekretoriate ir atrinkti vieną iš jų.

Šie duomenys yra:

asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti kandidatų tapatybę (pavardė, vardas, gimimo data, lytis, pilietybė),

kandidatų pateikta informacija, kad būtų lengviau praktiškai organizuoti procedūrą (pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris),

kandidatų pateikta informacija, kad būtų galima įvertinti, ar jie atitinka skelbime apie laisvą darbo vietą nustatytas dalyvavimo konkurse sąlygas (pilietybė, kalbų mokėjimas, kandidato laipsnis / diplomas ir jo gavimo metai, laipsnio / diplomo rūšis, jį išdavusios / suteikusios įstaigos pavadinimas, profesinė patirtis),

jei taikytina, informacija apie kandidato patikimumo pažymėjimo rūšį ir galiojimo trukmę,

kandidatų atliktų atrankos testų rezultatai, įskaitant atrankos komiteto vardu parengtus vertinimo centro konsultantų įvertinimus.

Duomenys pradedami tvarkyti paraiškos gavimo dieną. Paraiškos kataloguojamos ir saugomos archyvuose dvejus metus.

Visi kandidatai gali pasinaudoti teise susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Pagrįsti prašymai turėtų būti siunčiami pareigūnų atrankos tarnybai adresu Selection.of.officials@consilium.europa.eu.

Kandidatai bet kuriuo metu gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu).


(1)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


V PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image