26.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 388/1


Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Pranešimas apie konkursą vykdomojo direktoriaus pareigoms

(AD 14 lygio laikinasis darbuotojas)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Apie mus

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) įsteigta 2004 m. Jos užduotis – prisidėti prie aukšto lygio tinklų ir informacijos apsaugos Sąjungoje.

Ilgainiui agentūra tapo šiuolaikišku kibernetinio saugumo srities kompetencijos centru, kurio tikslas – teikiant paramą ES valstybėms narėms, institucijoms, agentūroms ir įstaigoms, taip pat privačiajam sektoriui didinti Sąjungos atsparumą ir taip gerinti bendrosios rinkos veikimą. ENISA teikia paramą tokiose srityse kaip politikos formavimas ir vykdymas, pajėgumų stiprinimas, bendradarbiavimas ir informuotumo didinimas.

ENISA atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant pirmąjį Europos Sąjungoje kibernetinio saugumo srities teisės aktą – Direktyvą dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyvą). Be to, ENISA vykdo reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnybų (CSIRT) tinklo, kuris sudaro operatyvinio bendradarbiavimo šerdį, sekretoriato funkciją ir prireikus padeda Bendradarbiavimo grupei atlikti užduotis.

2017 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija pateikė Kibernetinio saugumo akto pasiūlymą, kuriame numatyta suteikti ENISA naujus įgaliojimus ir sukurti Europos Sąjungos IRT produktų ir paslaugų kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemą. Šiuo metu Taryboje ir Europos Parlamente svarstomas pasiūlymas rodo siekį ryžtingai pertvarkyti ir patobulinti kibernetinio saugumo agentūrą ENISA. To, be kita ko, bus siekiama nustatant, kad jos įgaliojimai yra nuolatiniai, stiprinant jos indėlį į didelių tarpvalstybinių kibernetinio saugumo incidentų prevenciją ir reagavimą į juos ir remiant ES kibernetinio saugumo sertifikavimo politikos formavimą ir vykdymą.

ENISA įsteigta Graikijoje: jos biurai veikia Heraklione (Kreta) ir Atėnuose. Šiuo metu agentūroje dirba 83 darbuotojai, o jos metinis biudžetas – apie 11 mln. EUR. Patvirtinus naujuosius įgaliojimus, agentūros ištekliai turėtų gerokai padidėti, bet tai priklauso nuo derybų baigties.

Siūlome

Siūlome vyresniojo vadovo, vadovaujančio įvairių sričių specialistų kolektyvui, kurio užduotis – teikti paramą Europos Sąjungos ateičiai ypač svarbioje srityje, pareigas.

ENISA vykdomasis direktorius – teisinis ir viešasis agentūros atstovas, atskaitingas iš ES valstybių narių ir Europos Komisijos atstovų sudarytai Valdančiajai tarybai.

Vykdomasis direktorius vadovauja agentūrai, ją administruoja, prisiima visą atsakomybę už jos veiklą ir užtikrina, kad būtų įgyvendinami agentūros tikslai. Vykdomojo direktoriaus atsakomybės sritys:

užtikrinti agentūros veiklos vykdymą ir plėtojimą atsižvelgiant į jos užduotis ir Valdančiosios tarybos parengtas bendrąsias gaires,

skirti ir prižiūrėti agentūros darbuotojus ir sudaryti sąlygas gerai kolektyvo atmosferai ir darbinei aplinkai,

dalyvauti be balsavimo teisės Valdančiosios tarybos posėdžiuose, jai atsiskaityti ir užtikrinti, kad būtų vykdoma jos sekretoriato funkcija,

priimti agentūros atsakomybei priklausančius sprendimus,

užtikrinti agentūros biudžeto parengimą, vykdymą ir veiksmingą valdymą laikantis patikimo finansų valdymo principų,

užtikrinti bendrojo programavimo dokumento, apimančio metinę darbo programą, parengimą ir įgyvendinimą ir kuo veiksmingesnį agentūros išteklių naudojimą,

valdyti agentūros išteklius, ypatingą dėmesį skiriant operatyvinėms užduotims,

palengvinti agentūros, Komisijos, valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, kad kibernetinio saugumo klausimai būtų sprendžiami laikantis bendro požiūrio,

užmegzti veiksmingą agentūros bendradarbiavimą su kompetentingomis valstybių narių institucijomis jos veiklos srityse,

tiesiogiai ir netiesiogiai bendrauti su visuomene visais agentūros kompetencijai priklausančiais klausimais.

Ieškome (atrankos kriterijai)

Atrinktas kandidatas turėtų būti veiklus išskirtinių gabumų specialistas, atitinkantis šiuos kriterijus:

Gebėjimas valdyti, visų pirma:

turėti įrodymais pagrįstos sėkmingo vadovavimo dideliems kolektyvams patirties, įskaitant gebėjimą vadovauti tarptautinės sudėties įvairių sričių darbuotojų kolektyvams, juos motyvuoti ir vystyti jų potencialą. Daugiakultūrėje aplinkoje įgyta patirtis būtų privalumas,

turėti patirties, įgytos nacionaliniu, europiniu ir (arba) tarptautiniu lygmenimis valdant didelės apimties finansinius išteklius, įskaitant biudžeto planavimą ir vidaus kontrolę (1),

gebėti dirbti įtemptomis sąlygomis ir eidamas savo pareigas išlikti profesionalus,

gebėti prisidėti prie strateginės agentūros vizijos rengimo ir ją įgyvendinti, kaip nustatyta Valdančiosios tarybos, ir sutelkti suinteresuotųjų subjektų paramą,

gebėti palaikyti konstruktyvius ryšius su ES institucijomis ir valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir suprasti, kaip jo pareigos veikia viešuosius ryšius.

Techniniai gebėjimai, visų pirma:

puikiai išmanyti pagrindinius nacionalinio, europinio ir tarptautinio lygmens kibernetinio saugumo klausimus, įskaitant strateginius, teisinius, politinius ir sektorinius,

gerai išmanyti, kaip veikia ir tarpusavyje sąveikauja Europos Sąjungos institucijos, agentūros ir įstaigos,

kibernetinio saugumo srities patirtis, įgyta nacionalinėje, europinėje ar tarptautinėje administracijoje arba neviešojoje įstaigoje, glaudžiai susijusioje su viešuoju sektoriumi, būtų privalumas,

vadovavimo kibernetinio saugumo srityje dirbantiems kolektyvams patirtis būtų privalumas.

Bendravimo ir kiti įgūdžiai, visų pirma:

turėti įrodymais pagrįstų gebėjimų veiksmingai ir efektyviai bendrauti su visuomene ir bendradarbiauti su visais suinteresuotaisiais subjektais ir tokios patirties. Krizių komunikacijos patirtis būtų privalumas,

turėti puikių bendravimo, sprendimų priėmimo, organizavimo ir derybų įgūdžių, taip pat gebėti užmegzti pasitikėjimu grindžiamus darbo ryšius su Europos Sąjungos institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais,

labai geras anglų – agentūros darbo kalbos – mokėjimas būtų privalumas.

Kandidatai privalo (tinkamumo reikalavimai)

Kandidatai galės dalyvauti atrankos etape tik jei iki paraiškų pateikimo termino atitiks toliau nurodytus formalius reikalavimus.

Pilietybė: kandidatas turi turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę.

Universitetinis išsilavinimas arba diplomas: kandidatas privalo turėti:

arba diplomu patvirtintą ketverių metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą,

arba diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į baigus studijas įgytos profesinės patirties, kurios reikalaujama toliau, laikotarpį).

Profesinė patirtis (2): kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį, įgytą baigus studijas, kurios lygmuo atitinka minėtus kvalifikacinius reikalavimus. Bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta agentūros veiklos srityje.

Vadovavimo patirtis: iš baigus studijas įgytos profesinės patirties bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta einant aukšto lygio vadovo pareigas (3).

Kalbos: kandidatai turi labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (4) ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą ES oficialiąją kalbą. Atrankos komisijos per pokalbį (-ius) tikrins, ar kandidatai atitinka reikalavimą pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Todėl pokalbis arba jo dalis gali vykti kita atitinkama kalba.

Amžiaus riba: nuo paraiškų pateikimo termino kandidatai turi galėti išdirbti visą penkerių metų kadenciją nesulaukę pensinio amžiaus (žr. taip pat pirmą skyrelio „Įdarbinimo sąlygos“ išnašą). Europos Sąjungos laikinųjų darbuotojų pensinis amžius skaičiuojamas nuo mėnesio, kurį jiems sukanka 66 metai, pabaigos (žr. Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (5) 47 straipsnį).

Be to, kandidatai privalo būti įvykdę visas įstatymų nustatytas karinės tarnybos prievoles, turėti atitinkamas charakteristikas, patvirtinančias tinkamumą eiti savo pareigas, ir būti tinkamos fizinės būklės, kad galėtų vykdyti savo pareigas.

Atranka ir skyrimas

Vykdomąjį direktorių, remdamasi Europos Komisijos pateiktu galutiniu kandidatų sąrašu, skirs ENISA valdančioji taryba.

Norėdama sudaryti galutinį kandidatų sąrašą, šią atranką organizuoja Europos Komisija, laikydamasi atrankos ir įdarbinimo tvarkos (žr. Su vyresniaisiais pareigūnais susijusios politikos dokumentą (6)).

Organizuodama atrankos procedūrą Europos Komisija sudaro pirminės atrankos komisiją. Ši komisija analizuoja visas paraiškas, atlieka pirmąjį tinkamumo patikrinimą ir pagal pirmiau nurodytus kriterijus nustato geriausią profilį turinčius kandidatus, kurie gali būti pakviesti pokalbio su pirminės atrankos komisija, kuriame stebėtojo teisėmis dalyvauja ENISA valdančiosios tarybos atstovas.

Po šių pokalbių pirminės atrankos komisija parengia išvadas ir pasiūlo kandidatų, kurie galėtų būti pakviesti tolesnio pokalbio su Europos Komisijos paskyrimų patariamuoju komitetu (PPK), sąrašą. PPK, atsižvelgdamas į pirminės atrankos komisijos išvadas, nuspręs, kuriuos kandidatus pakviesti pokalbio.

Pokalbio su PPK pakviesti kandidatai dalyvauja visą dieną vykstančiose vadovų vertinimo centro, kuriame dirba nepriklausomi įdarbinimo konsultantai, procedūrose. Atsižvelgdamas į pokalbio ir vertinimo centro ataskaitos rezultatus, PPK sudaro galutinį kandidatų, laikomų tinkančiais eiti ENISA vykdomojo direktoriaus pareigas, sąrašą.

PPK atrinkti kandidatai dalyvaus pokalbyje su atitinkamu (-ais) Komisijos nariu (-iais) (7).

Po šių pokalbių Europos Komisija sudarys galutinį tinkamiausių kandidatų sąrašą ir perduos jį ENISA valdančiajai tarybai. Prieš paskirdama direktorių iš Komisijos atrinktų kandidatų, ENISA valdančioji taryba gali nuspręsti su jais surengti pokalbius. Tai, kad kandidatas įtrauktas į galutinį sąrašą, nereiškia, kad jis bus paskirtas eiti pareigas.

Gali būti reikalaujama, kad kandidatai dalyvautų papildomuose pokalbiuose ir (arba) atliktų papildomus, be minėtųjų, testus. Jiems taip pat gali tekti padaryti pareiškimą atitinkamame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose).

Dėl praktinių priežasčių ir kad dėl kandidatų ir institucijos interesų atrankos procedūra būtų užbaigta kuo greičiau, atrankos procedūra vyks tik anglų ir (arba) prancūzų kalbomis (8).

Lygios galimybės

Europos Komisija ir ENISA vykdo lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką pagal Tarnybos nuostatų (9) 1d straipsnį.

Įdarbinimo sąlygos (10)

Darbo užmokestis ir įdarbinimo sąlygos yra nustatyti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (11).

Konkurso laureatą įdarbins ENISA valdančioji taryba. Jis bus paskirtas AD 14 lygio (12) laikinuoju darbuotoju. Priklausomai nuo ankstesnės profesinės patirties jam bus nustatyta 1-a arba 2-a to pareigų lygio pakopa.

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 526/2013 (13), jis bus paskirtas pradinei penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Kibernetinio saugumo akto pasiūlyme (COM(2017) 477) numatyta šio reglamento peržiūra.

Informuojame kandidatus, kad Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose visiems naujiems darbuotojams nustatytas devynių mėnesių bandomasis laikotarpis.

Darbo vieta Graikijoje nustatyta remiantis 2003 m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtu Sprendimu 2004/97/EB, Euratomas (14) ir Graikijos vyriausybės susitarimu su ENISA dėl būstinės.

Pareigas galima pradėti eiti nuo 2019 m. spalio 16 d.

Nepriklausomumas ir interesų deklaravimas

Prieš pradėdamas eiti savo pareigas direktorius turės patvirtinti, kad tarnaudamas viešajam interesui įsipareigoja veikti nepriklausomai, ir deklaruoti visus interesus, kurie galėtų kelti abejonių dėl jo nepriklausomumo.

Paraiškų teikimo tvarka

Prieš teikdami paraišką turėtumėte atidžiai pasitikrinti, ar atitinkate visus kandidatams keliamus tinkamumo reikalavimus (žr. skyrelį „Kandidatai privalo“), ypač diplomų, aukšto lygio profesinės patirties ir kalbinių gebėjimų reikalavimus. Jeigu netenkinamas bent vienas iš tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros.

Jeigu norite dalyvauti konkurse, turite užsiregistruoti internetu šioje svetainėje ir kiekvienu registracijos etapu laikytis pateiktų nurodymų:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Turite turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas Jūsų registracijai patvirtinti, be to, juo bus su Jumis susisiekiama įvairiais procedūros etapais. Todėl jeigu Jūsų e. pašto adresas pasikeis, būtina apie tai pranešti Europos Komisijai.

Kad užbaigtumėte registraciją, į sistemą reikia įkelti PDF formato gyvenimo aprašymą ir internetu pateikti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 spaudos ženklų).

Baigęs registraciją internete, e. paštu gausite patvirtinimą, kad Jūsų paraiška užregistruota. Jei patvirtinimo e. paštu negavote, paraiška nebuvo užregistruota!

Atkreipkite dėmesį, kad paraiškos nagrinėjimo eigos negalite stebėti internetu. Apie jūsų paraiškos statusą jums tiesiogiai praneš Europos Komisija.

Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kiltų techninių nesklandumų, siųskite e. laišką adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Galutinis terminas

Galutinis registracijos terminas – 2018 m. lapkričio 27 d. 12 val. Briuselio laiku; vėliau registracija negalima.

Jūs pats atsakingas už tai, kad registracijos internetu forma būtų užpildyta laiku. Primygtinai rekomenduojame nesiregistruoti paskutinėmis registracijai skirto laiko dienomis, nes dėl didelės interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų registracija internetu gali nutrūkti neužbaigta, o tada reikia kartoti visą procedūrą. Pasibaigus registracijai skirtam laikui, nebegalėsite įvesti jokių duomenų. Registracijos formos, kurias vėluojama nusiųsti, nepriimamos.

Svarbi informacija kandidatams

Kandidatams primenama, kad įvairių atrankos komisijų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekti su šių komitetų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu. Visos užklausos turi būti siunčiamos atitinkamos komisijos sekretoriatui.

Asmens duomenų apsauga

Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (15). Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui.


(1)  Agentūros darbuotojams ir finansinei vadovybei galioja Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (1962R0031) ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) Valdančiosios tarybos sprendimas Nr. MB/2014/1 WP dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai taikomo finansinio reglamento.

(2)  Į profesinę patirtį atsižvelgiama nuo dienos, kurią asmuo įgyja pareigoms eiti būtiną kvalifikaciją. Bet kuris laikotarpis gali būti įskaičiuojamas tik vieną kartą (tinkamais laikomi tik tie studijų ar profesinės patirties metai, kurie nesidubliuoja su kitais studijų ar profesinės patirties laikotarpiais). Ne visą darbo dieną vykdyta veikla apskaičiuojama proporcingai patvirtintai visą darbo dieną išdirbtų valandų daliai.

(3)  Gyvenimo aprašymuose kandidatai turėtų aiškiai nurodyti, kokios vadovavimo patirties įgijo kiekvienais metais: 1) eitas vadovo pareigas ir vykdytas funkcijas; 2) darbuotojų, kuriems vadovavo eidami šias pareigas, skaičių; 3) valdyto biudžeto dydį; 4) hierarchinę struktūrą ir 5) vadovų skaičių.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LT

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LT:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Jeigu atitinkamas Komisijos narys, remdamasis 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimu (PV(2007) 1811), neperdavė šios užduoties kitam Komisijos nariui.

(8)  Atrankos komisijos užtikrins, kad asmenims, kurių viena iš šių kalbų yra gimtoji, nebūtų teikiamas nepagrįstas pranašumas.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=LT

(10)  Europos Parlamentas ir ES Taryba šiuo metu svarsto Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo akto). Komisijos pasiūlymu siekiama nekeisti tvarkos dėl būstinių, nustatytos Sprendimu 2004/97/EB/Euratomas dėl tam tikrų Europos Sąjungos įstaigų ir agentūrų būstinių vietos, ir palikti tokios trukmės vykdomojo direktoriaus kadenciją, kokia dabar galioja remiantis Reglamentu (ES) Nr. 526/2013 dėl ENISA.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=LT

(12)  Graikijoje dirbančių Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijos korekcinis koeficientas nuo 2017 m. liepos 1 d. yra 79,9 %. Šis koeficientas gali būti kasmet peržiūrimas.

(13)  OL L 165, 2013 6 18, p. 41.

(14)  OL L 29, 2004 2 3, p. 15.

(15)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.