9.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 90/37


SKELBIMAS DĖL RENGIAMOS ATRANKOS PE/215/S

DIREKTORIUS (MOT. / VYR.) (AD pareigų grupė, 14 lygis)

APSAUGOS IR SAUGUMO GENERALINIS DIREKTORATAS. STRATEGIJOS IR IŠTEKLIŲ DIREKTORATAS

(2018/C 090 A/06)

 

1.   Laisva darbo vieta

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (1) (toliau – Tarnybos nuostatai) 29 straipsnio 2 dalį Europos Parlamento pirmininkas nusprendė pradėti atrankos į Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato Strategijos ir išteklių direktorato direktoriaus  (2) pareigas (AD pareigų grupė, 14 lygis) procedūrą.

Ši atrankos procedūra, kuria siekiama praplėsti paskyrimų tarnybos galimybes rinktis, vyks tuo pačiu metu, kaip ir vidaus įdarbinimo procedūra bei tarpinstitucinė įdarbinimo procedūra.

Asmuo bus priimtas į AD14 lygio pareigas (3). Mėnesinis bazinis atlyginimas yra 14 303,51 EUR. Be bazinio atlyginimo, kuris apmokestinamas Bendrijos mokesčiu ir neapmokestinamas šalių mokesčiais, Tarnybos nuostatuose numatytomis sąlygomis dar gali būti skiriamos kai kurios išmokos.

Atkreipiame kandidatų dėmesį į tai, kad šioms pareigoms taikomos Europos Parlamento biuro 2018 m. sausio 15 d. priimtos Mobilumo politikos taisyklės.

Einantis šias pareigas asmuo turės būti pasirengęs atlikti įvairias su jo pareigomis susijusias užduotis, palaikyti ryšius su daugeliu Parlamente ir už jų ribų dirbančių asmenų, taip pat su Europos Parlamento nariais. Direktorius turės dažnai vykti į komandiruotes įvairiose Europos Parlamento darbo vietose ir kitur.

2.   Paskyrimo vieta

Briuselis. Einantis šias pareigas pareigūnas gali būti paskirtas dirbti į kurią nors kitą Europos Parlamento darbo vietą.

3.   Lygios galimybės

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

4.   Pareigų aprašymas

Direktorius yra aukšto lygio pareigūnas ir pagal Parlamento vadovybės ir generalinio direktoriaus nustatytas gaires ir priimtus sprendimus privalo atlikti tokias pareigas (4):

užtikrinti tinkamą Europos Parlamento Generalinio sekretoriato didelio padalinio, į kurį įeina keli skyriai, veikiantys direktorato kompetencijos srityse, funkcionavimą,

vadovauti tarnautojų grupėms, jas prižiūrėti, motyvuoti ir koordinuoti jų veiklą; optimizuoti padalinio išteklių naudojimą užtikrinant paslaugų kokybę (organizavimas, žmogiškųjų ir biudžetinių išteklių valdymas, naujovės ir kt.) savo veiklos srityse,

planuoti direktorato veiklą (nustatyti tikslus ir kurti strategijas); priimti sprendimus, kurie būtini norint pasiekti nustatytus tikslus; vertinti teikiamas paslaugas, kad būtų užtikrinta jų kokybė,

teikti patarimus generaliniam direktoriui, Generaliniam sekretoriatui ir Parlamento nariams savo veiklos srityse,

bendradarbiauti su įvairiais Generalinio sekretoriato direktoratais, atstovauti institucijai ir derėtis dėl sutarčių ar susitarimų savo veiklos srityse,

vadovauti specialiems projektams, kurie gali būti susiję su finansine atsakomybe, ir juos įgyvendinti;

vykdyti perįgaliotojo leidimus suteikiančio pareigūno pareigas.

5.   Atrankos reikalavimai

Ši atrankos procedūra taikoma kandidatams, kurie iki galutinio paraiškų pateikimo termino atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

a)   Bendrieji reikalavimai

Pagal Tarnybos nuostatų 28 straipsnį kandidatai privalo:

būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

naudotis visomis piliečio teisėmis,

būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

turėti teigiamą charakteristiką, tinkamą numatytoms pareigoms eiti.

b)   Specialieji reikalavimai

i)   Reikalaujama kvalifikacija, diplomai ir profesinė patirtis

Diplomu patvirtintas universitetinis išsilavinimas, kai įprasta studijų trukmė yra ne mažesnė kaip ketveri metai,

arba

diplomu patvirtintas universitetinis išsilavinimas ir atitinkama ne trumpesnė kaip vienų metų profesinė patirtis (5), kai įprasta studijų trukmė yra ne mažesnė kaip treji metai.

Ne mažesnė kaip dvylikos metų (iš jų bent šešerių metų vadovaujamo darbo) profesinė patirtis, įgyta gavus pirmiau minėtą kvalifikaciją.

ii)   Būtinos žinios

Puikiai išmanyti bendruosius Europos Sąjungos reikalus,

puikiai suvokti vidaus, nacionalinės ir tarptautinės politikos klausimus,

puikiai išmanyti Sutartis,

būti labai gerai susipažinusiam su įvairiomis kultūromis, kurioms atstovaujama ES institucijose,

puikiai išmanyti Europos Parlamento Generalinio sekretoriato struktūrą, organizaciją, aplinką ir įvairius subjektus,

puikiai išmanyti Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles, teisėkūros procedūras, vidaus taisykles ir praktiką,

puikiai išmanyti Tarnybos nuostatus, jų aiškinimą ir išvestines teisės normas,

puikiai išmanyti Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą ir jo taikymo taisykles, taip pat vidaus taisykles ir kitus susijusius Europos Parlamento dokumentus,

turėti labai gerų administravimo žinių (žmogiškųjų išteklių, valdymo, biudžeto, finansų, informacinių technologijų, juridinių aspektų ir kitais klausimais),

puikiai išmanyti vadybą.

iii)   Kalbų mokėjimas

Reikalaujama puikiai mokėti vieną iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų (6) ir labai gerai mokėti dar bent vieną kalbą iš nurodytų kalbų.

Patariamasis komitetas atsižvelgs į kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų mokėjimą.

iv)   Būtini įgūdžiai

Strateginis mąstymas,

vadovavimo įgūdžiai,

gebėjimas numatyti,

gebėjimas reaguoti,

reiklumas,

bendravimo įgūdžiai.

6.   Atrankos procedūra

Patariamasis aukštų pareigūnų skyrimo komitetas, siekdamas padėti paskyrimų tarnybai, sudarys kandidatų sąrašą ir rekomenduos Europos Parlamento biurui asmenis, kuriuos reikėtų pakviesti į pokalbį. Biurui patvirtinus šių asmenų sąrašą, komitetas pradės pokalbius ir pateiks Biurui galutinę savo ataskaitą, kad pastarasis priimtų sprendimą. Tuomet Biuras galės pradėti kandidatų klausymą.

7.   Paraiškų teikimas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2018 m. kovo 23 d. 12 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

Kandidatai turi tik elektroniniu paštu atsiųsti motyvacinį laišką pdf formatu (adresuotą Europos Parlamento Generaliniam sekretoriui, skelbimas dėl rengiamos atrankos PE/215/S) ir gyvenimo aprašymą Europaso (7) forma, e. laiško temos laukelyje nurodydami skelbimo numerį (PE/215/S), šiuo adresu:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

atsižvelgiama į elektroninio laiško išsiuntimo datą ir laiką.

Kandidatai turi įsitikinti, ar nuskenuoti dokumentai yra įskaitomi.

Atkreipiame į pokalbį pakviestų kandidatų dėmesį į tai, kad pokalbio dieną jie turi pateikti tik jų išsilavinimo, profesinės patirties ir tuo metu einamų pareigų patvirtinamųjų dokumentų kopijas arba atšviestas kopijas  (8) . Šie dokumentai kandidatams nebus grąžinti.

Kandidatų per šią atrankos procedūrą pateikti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (9).


(1)  Žr. Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1), iš dalies pakeistą Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27, p. 1) ir paskutinį kartą iš dalies pakeistą 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(2)  Visos šio skelbimo nuorodos į vyriškos lyties asmenį taip pat taikomos moteriškos lyties asmeniui ir atvirkščiai.

(3)  Įdarbinamas pareigūnas bus priimtas į atitinkamo lygio pareigas remiantis Tarnybos nuostatų 32 straipsniu.

(4)  Pagrindinės pareigos nurodytos priede.

(5)  Į šiuos patirties metus nebus atsižvelgiama vertinant kitoje pastraipoje nurodytą būtiną profesinę patirtį.

(6)  Oficialiosios Europos Sąjungos kalbos: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Netaikoma kandidatams, kurie iki galutinio paraiškų pateikimo termino eina pareigas Europos Parlamente.

(9)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

APSAUGOS IR SAUGUMO GENERALINIS DIREKTORATAS

STRATEGIJOS IR IŠTEKLIŲ DIREKTORATAS

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

(Padalinį sudaro 195 tarnautojai: 60 pareigūnų, 0 laikinųjų tarnautojų ir 135 sutartininkai)

Vadovauti direktorato skyriams ir tarnyboms, koordinuoti ir prižiūrėti jų veiklą ir keitimąsi informacija;

vykdyti perįgaliotojo leidimus suteikiančio pareigūno pareigas;

padėti apibrėžti saugumo srities tikslus ir strategijas, taip pat padėti atitinkamoms tarnyboms juos įgyvendinti;

tvirtinti ir vykdyti specifinę ir generalinio direktorato reikmėms pritaikytą personalo valdymo politiką optimizuojant atskirų veiklos sektorių žmogiškųjų išteklių naudojimą, užtikrinant pradinį ir tęstinį personalo mokymą bei apsaugos darbuotojų darbo grafiko planavimo ir akreditavimo valdymą;

nuolat tinkamai spręsti saugumo klausimus laikantis saugumo srities reikalavimų, pasitelkiant prevencijos ir pastatų bei techninės įrangos nuotolinio stebėjimo tarnybas;

valdyti generalinio direktorato sutarčių, programavimo ir viešųjų pirkimų biudžetą ir finansus;

užtikrinti fizinio saugumo sistemų instaliavimą, veikimą ir priežiūrą trijose institucijos darbo vietose – pateikti institucijai saugumo koncepciją ir aprūpinti ją moderniomis saugumo technologijomis, užtikrinant nuolatinį jų veikimą (iPACS – Integruota patekimo į Parlamentą kontrolės sistema);

vykdyti Biuro sprendimus, susijusius su trijose Parlamento darbo vietose esančių visų pastatų apsaugos lygio padidinimu ir su išorinių apsaugos zonų aplink juos sukūrimu;

vertinti, pritaikyti ir suderinti saugumo priemones, taikomas valstybėse narėse esančiuose Europos Parlamento ryšių biuruose;

užtikrinti Saugumo valdymo iniciatyvinio komiteto (Security Management Steering Committee) sekretoriato darbą ir Saugumo korespondentų tinklo (Network of Security Correspondants) valdymą.

DISPEČERINIO VALDYMO SKYRIUS

Budėti visą parą visomis septyniomis savaitės dienomis visose trijose Parlamento darbo vietose, jose nuosekliai užtikrinti visų bendro saugumo ir priešgaisrinės saugos aspektų stebėseną ir atsakomąjį reagavimą;

darbo laiku padėti Parlamento nariams, darbuotojams, delegacijoms ir lankytojams, bendradarbiaujant su apsaugos ir prevencijos skyriais;

pasibaigus darbo laikui (naktimis, savaitgaliais, nedarbo dienomis) Briuselyje ir Strasbūre vykdyti bendro saugumo ir priešgaisrinės saugos funkcijas; valdyti apsaugos paslaugų perdavimo vidaus tarnyboms procesą Liuksemburge, kartu tęsiant apsaugos bendrovės darbo stebėseną;

užtikrinti labai sklandų Apsaugos ir saugumo (SAFE) generalinio direktorato A ir B direktoratų ir įvairių susijusių institucijos tarnybų (Protokolo skyriaus, Medicinos tarnybos, Infrastruktūros tarnybos ir kt.) bendravimą ir aktyvią jų sąveiką;

įvykus krizei, trukdančiai geram Europos Parlamento tarnybų veikimui, tikruoju laiku pritaikyti apsaugos priemones institucijos reikmėms, užtikrinti veiksmingą atitinkamų tarnybų ryšį ir komunikaciją su nacionalinėmis skubiosios pagalbos ir saugumo tarnybomis;

rinkti informaciją, ją tvarkyti ir saugoti; priimti tinkamus sprendimus, koordinuoti veiksmus ir užtikrinti jų stebėjimą; teikti grįžtamąją informaciją atitinkamoms tarnyboms;

padėti šalinti incidentus ir (arba) spręsti konfliktus Europos Parlamento pastatuose, naudojant dispečerinę ir kontrolės patalpą.

PERSONALO IR PLANAVIMO SKYRIUS

Planuoti metinį Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato, kuriame dirba daugiau kaip 700 darbuotojų, darbą ir užtikrinti sąveiką su veiklos tarnybomis, visų pirma grupe „Need to Know“, kad būtų tenkinamos institucijos saugumo reikmės atsižvelgiant į Parlamento veiklą, ir sudaromos sąlygos tarnautojams derinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Kurti planavimui skirtas IT priemones, siekiant laikytis institucijos nustatytų pajėgumo, lankstumo ir skaidrumo reikalavimų;

parengti ir vykdyti naują Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato personalo valdymo politiką. Valdyti generalinio direktorato žmogiškuosius išteklius: pareigūnų ir kitų tarnautojų karjerą (konkursai, įdarbinimas, vertinimas, mobilumas, išorės veikla, atsistatydinimas, išėjimas į pensiją, išmokos ir kt.), darbo sąlygas, personalo plano pareigybes (pakartotinis pareigybių vertinimas, „Ringbook“ judėjimas ir kt.) ir generalinio direktorato biudžeto išteklius (komandiruotės, sutartininkai, laikinieji tarnautojai, mokymai);

parengti Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato reikmėms pritaikytą apsaugos darbuotojų profesinio tobulėjimo ir talentų valdymo programą. Parengti gebėjimų ugdymo integruoto valdymo priemonę. Apibrėžti profesinio mokymo generaliniame direktorate poreikius, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyjama naujų saugumo srities įgūdžių ir išmokstama naujų metodų ir tenkinami Europos Parlamento saugumo reikalavimai. Parengti generalinio direktorato mokymo planą ir prižiūrėti, kad jis būtų gerai vykdomas ir kad būtų pasiekti mokymo tikslai;

vykdyti Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato gerovės politiką, siekiant sudaryti jo darbuotojams kiek galima geresnes darbo sąlygas kartu laikantis galiojančių taisyklių. Baigti rengti išsamią Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato biurų užimtumo apžvalgą, užtikrinti nekilnojamo turto valdymą, aprūpinimą įranga ir metinį 700 darbuotojų ir koordinatorių aprūpinimą darbo uniformomis ir apsaugos priemonėmis.

BIUDŽETO SKYRIUS

Užtikrinti biudžeto valdymą, tai yra tarnybų darbo koordinavimą, konsultavimą, patarimų ir pagalbos teikimą, kad Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato biudžetas būtų parengtas ir įvykdytas; užtikrinti sutarčių vykdymo ir (arba) užsakymų biudžeto vykdymą (susijusių biudžetinių įsipareigojimų ir mokėjimų rengimas ir vykdymas, taip pat asignuotųjų įplaukų valdymas). Tvarkyti Europos namų apsaugos išlaidas; palaikyti ryšius ir užtikrinti susirašinėjimą su paslaugų teikėjais; parengti grąžinamuosius pavedimus ir atleidimo nuo PVM raštus;

administruoti viešuosius pirkimus ir sutartis, t. y. užtikrinti visų Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato veiklos tarnybų darbo koordinavimą, konsultavimą, patarimų ir pagalbos teikimą, siekiant užtikrinti gerą metinį generalinio direktorato konkursų planavimą ir tolesnę jų priežiūrą; rengti pirkimo dokumentus, skelbti procedūras (taip pat viešųjų pirkimų interneto svetainėje „eTendering“), administruoti ir prižiūrėti viešuosius pirkimus iki sutarties sudarymo; prižiūrėti sutarčių vykdymą ir rengti papildomus susitarimus;

vykdyti pirkimų procedūrų ir visų biudžeto dokumentų, gero finansinio inventoriaus tvarkymo (ELS), visų biudžeto dokumentų ir su jais susijusių patvirtinamųjų dokumentų, taip pat su viešųjų pirkimų procedūromis susijusių dokumentų saugojimo ex ante kontrolę;

rengti periodines ir metines veiklos ataskaitas, atsakymus į Parlamento rezoliucijas dėl biudžeto ir į Parlamento (Biudžeto (BUDG) ir Biudžeto kontrolės (CONT) komitetų), taip pat kontrolės institucijų (Vidaus auditoriaus, Audito Rūmų ir kt.) klausimus; užtikrinti būtiniausių vidaus kontrolės standartų, įskaitant svarbių funkcijų ir rizikos registro laikymąsi;

vykdyti biudžetą ir galimas dėl susitarimo memorandumo visose Europos Parlamento sutartyse atsirandančias sąnaudas, atstovauti Apsaugos ir saugumo generaliniam direktoratui Viešųjų pirkimų forumo darbo grupėse, bendroje generalinių direktoratų iniciatyvinėje grupėje finansų klausimais ir EMAS (įskaitant žaliojo viešojo pirkimo darbo grupę ir Atliekų komitetą), Tarpžinybinėje dokumentų tvarkymo pareigūnų grupėje, sistemos GEDA iniciatyviniame komitete, finansų valdymo sistemoje.

TECHNOLOGIJŲ IR INFORMACIJOS APSAUGOS SKYRIUS

Užtikrinti fizinio saugumo sistemų instaliavimą, veikimą ir priežiūrą trijose institucijos darbo vietose (Briuselyje, Strasbūre, Liuksemburge);

užtikrinti informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, paramą informacinių technologijų naudotojams ir informacinių sistemų kūrimą;

vykdyti ir planuoti viešuosius pirkimus ir biudžetą technologinių sistemų ir fizinio saugumo srityse;

užtikrinti fizinio saugumo įrenginių ir sistemų priežiūrą EP ryšių biuruose, bendradarbiaujant su kitomis atitinkamomis tarnybomis;

užtikrinti informacijos saugumo politikos rengimą, valdymą ir kontrolę