12.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/7


2017 m. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

PAPRASTOS PROGRAMOS

Dotacijos informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonėms, įgyvendinamos vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014

(2017/C 9/06)

1.   Šio kvietimo tikslas ir aplinkybės

1.1.   Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 (1). Šis reglamentas yra papildytas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1829 (2), o jo taikymo taisyklės nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1831 (3).

Bendras informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių tikslas – didinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą.

Konkretūs informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių tikslai yra:

a)

didinti informuotumą apie Sąjungos žemės ūkio produktų privalumus ir Sąjungoje gamybos būdams taikomus aukštus standartus;

b)

didinti Sąjungos žemės ūkio produktų ir tam tikrų maisto produktų konkurencingumą ir vartojimą ir didinti jų matomumą Sąjungoje ir už jos ribų;

c)

didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas ir šių sistemų pripažinimą;

d)

didinti Sąjungos žemės ūkio produktų ir tam tikrų maisto produktų rinkos dalį, ypatingą dėmesį skiriant toms trečiųjų šalių rinkoms, kurių augimo potencialas yra didžiausias;

e)

atkurti įprastas rinkos sąlygas tuo atveju, kai rimtai sutrikdoma rinka, prarandamas vartotojų pasitikėjimas arba iškyla kitų konkrečių problemų.

1.2.   Komisijos 2017 m. metinė darbo programa

Komisijos 2017 m. metinėje darbo programoje, patvirtintoje 2016 m. lapkričio 9 d. įgyvendinimo sprendimu (4), nustatytos bendro finansavimo skyrimo detalės ir veiksmų, teikiant paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių programų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, prioritetai. Ją galima rasti šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017_lt

1.3.   Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga

Europos Komisija patikėjo Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomajai įstaigai (toliau – CHAFEA) valdyti tam tikras su žemės ūkio produktais susijusių informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, dalis, įskaitant paprastų programų vertinimą.

1.4.   Šis kvietimas teikti paraiškas

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su paprastų programų įgyvendinimu pagal 2017 m. metinės darbo programos, susijusios su veiksmais pagal 1 ir 2 teminius prioritetus, konkrečiai, paprastas programas vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, I priedo 1.2.1.1 ir 1.2.1.2 skyrius.

2.   Tikslas (-ai) – Temos – Prioritetai

2017 m. metinės darbo programos I priedo 1.2.1.1 ir 1.2.1.2 skyriuose nustatyti veiksmų, kurie turi būti bendrai finansuojami pagal šį kvietimą, teminiai prioritetai (taip pat žr. 6.2 skirsnį apie reikalavimus atitinkančią veiklą). Finansavimo skyrimo klausimas bus svarstomas tik dėl Metinės darbo programos šiame skyriuje nurodytą temą ir apibūdinimą tiesiogiai atitinkančių pasiūlymų. Todėl šiame kvietime teikti paraiškas yra paskelbtos 8 pasiūlymų temos. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas teikiamos paraiškos turi būti priskiriamos vienai iš šių prioritetinių temų. Pasiūlymą teikianti organizacija gali pateikti kelias paraiškas dėl skirtingų projektų pagal tą pačią prioritetinę temą. Taip pat įmanoma pateikti kelias paraiškas dėl skirtingų projektų pagal skirtingas prioritetines temas.

3.   Tvarkaraštis

Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2017 m. balandžio 20 d. 17.00 val. CET (Vidurio Europos laiku).

 

Etapai

Data ir laikas arba orientacinis laikotarpis

a)

Kvietimo teikti paraiškas skelbimas

2017 1 12

b)

Paraiškų pateikimo terminas

2017 4 20

c)

Vertinimo laikotarpis (orientacinis laikotarpis)

2017 4 21–2017 8 31

d)

Komisijos sprendimas (orientacinis laikotarpis)

2017 m. spalio mėn.

e)

Informacija pareiškėjams (orientacinis laikotarpis)

2017 m. spalio mėn.

f)

Dotacijos susitarimo pasirašymas su valstybe nare (orientacinis laikotarpis)

2018 m. sausio mėn.

g)

Veiklos pradžios data (orientacinis laikotarpis)

2018 1 1

4.   Turimas biudžetas

Apskaičiuota, kad bendras biudžetas bendram veiksmų finansavimui pagal šį kvietimą teikti paraiškas yra 85 500 000 EUR. Orientacinės sumos kiekvienai temai yra nurodytos 6 punkte pateiktoje lentelėje „Reikalavimus atitinkanti veikla“.

Ši suma bus skirta, jei bus turima asignavimų po to, kai ES biudžeto valdymo institucija priims 2018 m. biudžetą, arba, kai jis bus numatytas laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemoje. Ši suma taip pat priklauso nuo turimų asignavimų kitiems trejiems metams, atsižvelgiant į nediferencijuojamą asignavimų pobūdį.

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

5.   Reikalavimai dėl priimtinumo

Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki 3 skyriuje nurodyto paraiškų pateikimo termino.

Paraiškas pateikia koordinatorius elektroniniu būdu dalyvių portale (prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos prisijungiant adresu: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Neįvykdžius pirmiau nurodytų reikalavimų, paraiška bus atmesta.

Pasiūlymai gali būti pateikiami bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba. Vis dėlto, rengdami pasiūlymus, pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sutartis valdys valstybės narės. Todėl pareiškėjai raginami pateikti savo pasiūlymą pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) kilmės valstybės narės kalba (-omis), išskyrus atvejus, kai atitinkama valstybė narė pranešė apie savo sutikimą pasirašyti sutartį anglų kalba (5). Siekiant palengvinti vertinimo techninę pagalbą teikiančių ekspertų vykdomą pasiūlymų peržiūrą, pageidautina, kad su pasiūlymu, jei jis parengtas kita ES oficialiąja kalba, būtų pateiktas techninės dalies (B dalies) vertimas į anglų kalbą.

6.   Atitikties reikalavimams kriterijai

6.1.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Paprastų programų pasiūlymus gali teikti tik juridiniai asmenys arba kiti juridinio statuso neturintys subjektai pagal galiojančius nacionalinius įstatymus su sąlyga, kad jų atstovai gali jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus ir suteikti Sąjungos finansinių interesų apsaugos garantijas, lygiavertes juridinių asmenų suteikiamoms garantijoms, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 131 straipsnio 2 dalyje.

Konkrečiau, paraiškas gali teikti toliau nurodytos organizacijos ir subjektai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalyje:

i)

valstybėje narėje įsteigtos šakinės arba tarpšakinės organizacijos ir atitinkamo sektoriaus ar sektorių toje valstybėje narėje atstovai, visų pirma, Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnyje nurodytos tarpšakinės organizacijos ir Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 punkte apibrėžtos grupės, su sąlyga, kad jos atstovauja pagal pastarąjį reglamentą saugomam pavadinimui, ir kuriam yra taikoma ta programa;

ii)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 152 ir 156 straipsniuose nurodytos ir valstybės narės pripažintos gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos, arba

iii)

žemės ūkio maisto produktų sektoriaus subjektai, kurių tikslai ir veikla yra informacijos apie žemės ūkio produktus teikimas ir jų pardavimo skatinimas ir kurioms atitinkama valstybė narė pavedė teikti aiškiai apibrėžtas viešąsias paslaugas šioje srityje; tie subjektai turi būti teisėtai įsisteigę aptariamoje valstybėje narėje bent dvejus metus iki 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto kvietimo teikti pasiūlymus pateikimo datos.

Pirmiau išvardytos pasiūlymus teikiančios organizacijos gali teikti pasiūlymus, jeigu jos yra su pasiūlymu susijusio sektoriaus arba produkto atstovas, atitinkantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 1 straipsnio 1 arba 2 dalyse nustatytas sąlygas, t. y.:

i)

valstybėje narėje įsteigta šakinė arba tarpšakinė organizacija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies a punkte, laikoma atstovaujančia su programa susijusiam sektoriui:

kai ji apima bent 50 % gamintojų skaičiaus, arba 50 % parduodamo (-ų) produkto (-ų) arba atitinkamo sektoriaus gamybos masto ar vertės atitinkamoje valstybėje narėje, arba

kai tai yra tarpšakinė organizacija, kurią valstybė narė pripažino pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 158 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 16 straipsnį;

ii)

grupė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 punkte ir nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies a punkte, laikoma atstovaujančia pagal Reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 saugomam pavadinimui ir patenkančia į programos taikymo sritį, kai apima bent 50 % parduodamo (-ų) produkto (-ų), kurio (-ių) pavadinimas saugomas, gamybos masto arba vertės;

iii)

gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacija, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies c punkte, laikoma atstovaujančia su programa susijusiam (-iems) produktui (-ams) ar sektoriui, kai valstybė narė yra ją pripažinusi pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 154 arba 156 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 14 straipsnį;

iv)

žemės ūkio maisto produktų sektoriaus subjektas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 7 straipsnio 1 dalies d punkte, laikomas atstovaujančiu su programa susijusiam (-iems) sektoriui (-iams) tada, kai jo nariais yra to (-ų) produkto (-ų) arba sektoriaus atstovai.

Nukrypstant nuo pirmiau išvardytų i ir ii punktų nuostatų, galima priimtinomis laikyti ir mažesnes ribas, jeigu pasiūlymą teikianti organizacija pateiktame pasiūlyme nurodo, kad yra konkrečių aplinkybių, įskaitant rinkos struktūros įrodymus, dėl kurių tą pasiūlymą teikiančią organizaciją būtų galima pagrįstai laikyti atstovaujančia tam (tiems) produktui (-ams) ar atitinkamam sektoriui.

Pasiūlymus gali teikti viena arba daugiau pasiūlymus teikiančių organizacijų iš tos pačios ES valstybės narės.

Reikalavimus atitinka tik ES valstybėse narėse įsisteigusių subjektų paraiškos.

Reikalavimų neatitinkantys subjektai: pareiškėjai, kurie jau gauna Sąjungos finansavimą dėl tų pačių informacijos teikimo ir skatinimo priemonių, kurios yra nurodytos jų pasiūlyme (-uose), negali būti atrenkami dėl Sąjungos teikiamo tų priemonių finansavimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Siekiant įvertinti, ar pareiškėjas atitinka reikalavimus, reikalaujama pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus

privataus sektoriaus subjektas: išrašą ir oficialiojo leidinio, įstatų kopiją, išrašą iš prekybos ar asociacijų registro,

viešojo sektoriaus subjektas: nutarimo arba sprendimo, kuriuo įsteigiama viešoji bendrovė, kopija arba kitas oficialus dokumentas, kuriuo įsteigiama viešoji įstaiga,

juridinio asmens statuso neturintis subjektas: dokumentai, kuriais patvirtinama, kad jų atstovas (-ai) veiksnus (-ūs) jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus,

dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas atitinka atstovavimo kriterijus, nustatytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 1 straipsnyje.

6.2.   Reikalavimus atitinkanti veikla

Pasiūlymai turi atitikti metinės darbo programos II priede išvardytus tinkamumo kriterijus, konkrečiai:

a)

pasiūlymai gali apimti tik Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnyje išvardytus produktus ir sistemas;

b)

pasiūlymais turi būti užtikrinta, kad priemones įgyvendins įgyvendinimo institucijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 13 straipsnyje. Pasiūlymus teikiančios organizacijos privalo pasirinkti institucijas, atsakingas už programų, užtikrinančių geriausią kainos ir kokybės santykį ir interesų konflikto nebuvimą (žr. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 2 straipsnį ir kvietimo 11.1 skyriaus e punktą), įgyvendinimą. Pasiūlymą teikianti organizacija įsipareigoja, kad institucija, atsakinga už programos įgyvendinimą, bus atrinkta ne vėliau kaip prieš pasirašant sutartį (žr. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 10 straipsnį);

c)

jei pasiūlymą teikianti organizacija siūlo įgyvendinti tam tikras pasiūlymo dalis, ji užtikrina, kad su priemone, kurią ji planuoja įgyvendinti pati, susijusios sąnaudos neviršytų įprastinių rinkos normų;

d)

pasiūlymai turi atitikti Sąjungos teisės aktus dėl atitinkamų produktų ir visas nuostatas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 3 straipsnio 1 dalyje;

e)

jei perduodamas pranešimas yra susijęs su informacija apie poveikį sveikatai, pasiūlymai turi atitikti taisykles, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 3 straipsnio 2 dalyje;

f)

jei pasiūlyme siūloma nurodyti prekės kilmę ar ženklą, pasiūlymas turi atitikti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 II skyriaus taisykles.

Siekiant įvertinti, ar planuojama veikla yra tinkama, būtina pateikti toliau nurodytą informaciją:

pasiūlymuose, kuriuose aptariamos nacionalinės kokybės sistemos, pateikiama dokumentacija arba nuoroda į viešai prieinamus šaltinius, kuriuose įrodoma, kad valstybė narė pripažįsta kokybės sistemą,

į vidaus rinką orientuotuose pasiūlymuose, kuriais siekiama platinti informaciją apie teisingos mitybos įpročius arba atsakingą alkoholio vartojimą, aprašoma, kaip siūloma programa ir jos informacija dera su atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis, galiojančiomis valstybės narės visuomenės sveikatos srityje, kurioje bus vykdoma programa. Pagrindime reikėtų pateikti teiginius pagrindžiančias nuorodas arba dokumentus.

Be to, pasiūlymas taip pat turi atitikti vieną iš 2017 m. metinėje darbo programoje išvardytų paprastų programų teminių prioritetų. Toliau pateikiamos ištraukos iš 2017 m. metinės darbo programos, kurioje išsamiai apibūdintos 8 temos, pagal kurias galima teikti paraiškas. Tekstas apibūdina temą, numatytą susijusią sumą, tikslus ir laukiamus rezultatus.

Veiksmai pagal 1 teminį prioritetą: paprastos programos vidaus rinkoje

Temos

Numatyta bendra suma

Metų prioritetai, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai

1 tema – informacijos teikimas ir pardavimo skatinimo programos, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas ir jų pripažinimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose

12 375 000 EUR

Tikslas – didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas ir jų pripažinimą:

a)

kokybės sistemos: saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), saugoma geografinė nuoroda (SGN), garantuotas tradicinių gaminių autentiškumas (GTGA) arba neprivalomi kokybės apibūdinimai;

b)

ekologiškas gamybos būdas;

c)

atokiausiems regionams būdingų kokybiškų žemės ūkio produktų grafinis simbolis.

Informavimo ir pardavimo skatinimo programos, skirtos Sąjungos kokybės sistemoms, turėtų tapti pagrindiniu vidaus rinkos prioritetu, nes tokios sistemos užtikrina vartotojus dėl produkto kokybės ir produkto arba taikyto gamybos proceso ypatumų, suteikia susijusiems produktams pridėtinę vertę ir pagerina jų galimybes rinkoje.

Vienas iš laukiamų rezultatų yra pasiekti, kad Europos vartotojai geriau atpažintų Sąjungos kokybės sistemų logotipą, žinant, kad pagal specialiąją „Eurobarometro“ apklausą (Nr. 440), tik 20 % Europos vartotojų atpažįsta produktų, kuriems suteikta pagrindinių Sąjungos kokybės sistemų – saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), 17 % saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir 15 % garantuoto tradicinio gaminio autentiškumo (GTGA) – logotipą. Be to, tik 23 % Europos vartotojų atpažįsta ekologinio ūkininkavimo logotipą.

Laukiamas galutinis poveikis – didinti Sąjungos žemės ūkio produktų, registruotų Sąjungos kokybės sistemoje, konkurencingumą ir vartojimą, taip pat didinti jų matomumą ir užimamą rinkos dalį.

2 tema – informacijos teikimas ir pardavimo skatinimo programos, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į konkrečius Sąjungos žemės ūkio metodų ypatumus ir Europos žemės ūkio ir maisto produktų, savybes ir kokybės sistemas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalies d punkte

10 125 000 EUR

Tikslas – atkreipti dėmesį į žemės ūkio produktų gamybos metodų konkrečius ypatumus, visų pirma susijusius su maisto saugumu, atsekamumu, autentiškumu, ženklinimu, maistingumo ir sveikatingumo aspektais (įskaitant teisingos mitybos įpročius ir atsakingą prieinamų alkoholinių gėrimų vartojimą), gyvūnų gerove, aplinkos apsauga ir tvarumu, taip pat žemės ūkio ir maisto produktų savybėmis, visų pirma kokybės, skonio, įvairovės ar tradicijų požiūriu.

Laukiamas poveikis yra didinti Europos vartotojų informuotumą apie Sąjungos žemės ūkio produktų privalumus ir susijusių Sąjungos žemės ūkio produktų konkurencingumą ir vartojimą, didinti jų matomumą ir užimamą rinkos dalį.


Veiksmai pagal 2 teminį prioritetą: paprastos programos, įgyvendinamos trečiosiose šalyse  (6)

Temos

Numatyta bendra suma

Metams nustatyti prioritetai, siekiami tikslai ir laukiami rezultatai

3 tema (*1) – informacijos teikimas ir pardavimo skatinimo programos, skirtos vienai ar kelioms iš šių šalių: Kinijai (įskaitant Honkoną ir Makao), Japonijai, Pietų Korėjai, Taivaniui, Pietryčių Azijos regionui ar Indijai

14 750 000 EUR

Informavimo ir pardavimo skatinimo programos turėtų būti skirtos vienai ar daugiau šalių, nurodytų prie atitinkamos temos.

Šių programų tikslai turėtų atitikti bendruosius ir konkrečius tikslus, išdėstytus Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 2 straipsnyje.

Laukiamas galutinis poveikis – didinti Sąjungos žemės ūkio produktų konkurencingumą ir vartojimą, jų matomumą ir jų šiose šalyse užimamą rinkos dalį.

4 tema (*1)–informacijos teikimas ir pardavimo skatinimo programos, skirtos vienai ar kelioms iš šių šalių: JAV, Kanadai ar Meksikai

11 600 000 EUR

5 tema (*1) – informacijos teikimas ir pardavimo skatinimo programos, skirtos vienai ar kelioms Afrikos, Artimųjų Rytų (*2) šalių, Iranui ar Turkijai

8 450 000 EUR

6 tema (*1) – informacijos teikimas ir pardavimo skatinimo programos, skirtos geografinėms vietovėms, išskyrus tas, kurios įtrauktos į 3, 4 ir 5 temas

11 600 000 EUR

7 tema – informacijos teikimas apie pieno produktus, kiaulienos produktus arba šių abiejų rūšių produktus, ir šių produktų pardavimo skatinimo programos, skirtos bet kuriai trečiajai šaliai.

Į šios temos taikymo sritį patenkantys tinkami produktai išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (*3) I priedo XVII dalyje (taikoma kiaulienos produktams) ir šio reglamento I priedo XVI dalyje (taikoma pienui ir pieno produktams).

12 600 000 EUR

8 tema – informacijos teikimas ir jautienos produktų pardavimo skatinimo programos, skirtos bet kuriai trečiajai šaliai.

Į šios temos taikymo sritį patenkantys tinkami produktai išvardyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo XV dalyje.

4 000 000 EUR

Jei pasiūlymą teikianti organizacija norėtų vieną programą taikyti keliuose trečiųjų šalių prioritetiniuose regionuose, ji turėtų pateikti kelias paraiškas (vieną paraišką pagal vieną temą). Arba ji taip pat galėtų teikti paraišką pagal temą „informavimo ir pardavimo skatinimo programos, skirtos kitoms geografinėms vietovėms“. Ši tema yra susijusi su geografinėmis vietovėmis, kurios nebuvo išvardytos 3–5 temose, tačiau ji taip pat gali būti susijusi su kelių prioritetinių regionų, nurodytų 3–5 temose, deriniu.

Reikalavimus atitinkančios veiklos rūšys

Skatinimo ir informacijos teikimo veiksmus gali, visų pirma, sudaryti šie veiksmai, atitinkantys šio kvietimo reikalavimus:

1.

Projekto valdymas

2.

Viešieji ryšiai

Viešųjų ryšių veikla

Žiniasklaidai skirti renginiai

3.

Interneto svetainė, socialinė žiniasklaida

Interneto svetainės sukūrimas, atnaujinimas, priežiūra

Socialinė žiniasklaida (paskyrų sukūrimas, nuolatiniai įrašai)

Kita (mobiliosios programėlės, e. mokymosi platformos, internetiniai seminarai ir kt).

4.

Reklama

Spausdinimas

TV

Radijas

Internetas

Renginiai lauke

Kinas

5.

Komunikacijos priemonės

Leidiniai, žiniasklaidos rinkiniai, reklaminės prekės

Reklaminė vaizdo medžiaga

6.

Renginiai

Stendai prekybos mugėse

Seminarai, praktiniai užsiėmimai, B2B (verslo verslui) susitikimai, mokymai prekybininkams ir (arba) virėjams, veikla mokyklose

Restoranų savaitės

Renginių rėmimas

Mokomosios išvykos į Europą

7.

Reklama prekybos vietose

Ragavimo dienos

Kiti: skatinimas mažmenininkų leidiniuose, reklama prekybos vietose

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendrai finansuojamas veiksmas (informacijos teikimas ir (arba) skatinimo programos) turi būti įgyvendinamas per ne trumpesnį kaip vienų metų, tačiau ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį.

Pasiūlymuose turėtų būti nurodyta veiksmo trukmė.

7.   Draudimo dalyvauti kriterijai

7.1.   Draudimas dalyvauti

Pareiškėjams bus draudžiama dalyvauti kvietimo teikti pasiūlymus procedūroje, jei jie yra vienoje iš draudžiančių dalyvauti situacijų (7):

a)

ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba kai jis yra analogiškoje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytos procedūros;

b)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba sutarties vykdymo šalies teisę;

c)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra ekonominės veiklos vykdytojas, etikos standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų:

i)

sukčiavimą arba aplaidumą, pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama siekiant patikrinti, ar nėra priežasčių uždrausti dalyvauti procedūroje, ar yra atitiktis atrankos kriterijams arba sutarties vykdymui;

ii)

susitarimo su kitais ekonominės veiklos vykdytojais, siekiant iškreipti konkurenciją, buvimą;

iii)

intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;

iv)

bandymą daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo procesui vykstant viešųjų pirkimų procedūrai;

v)

bandymą gauti konfidencialią informaciją, dėl kurios viešųjų pirkimų procedūroje ekonominės veiklos vykdytojas įgytų nepagrįstą pranašumą;

d)

galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl bet kurios iš šių veikų:

i)

sukčiavimo, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje (8);

ii)

korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais (9) 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR (10) 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos šalies, šalies, kurioje yra įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, arba sutarties vykdymo šalies teisėje;

iii)

dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR (11) 2 straipsnyje;

iv)

pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje (12);

v)

teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR (13) 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;

vi)

vaikų darbo ar kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES 2 straipsnyje (14);

e)

ekonominės veiklos vykdytojas blogai laikėsi pagrindinių įsipareigojimų, susijusių su biudžeto lėšomis finansuojamu sutarties vykdymu, ir dėl to ta sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko arba buvo pareikalauta atlyginti nuostolius, arba buvo taikomos kitos sutartyje numatytos sankcijos, arba šie trūkumai buvo atskleisti leidimus suteikiančio pareigūno, OLAF ar Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu;

f)

galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.

7.2.   Draudimas skirti dotaciją

Bus draudžiama skirti bendrą finansavimą pareiškėjams, jei dotacijos skyrimo procedūros metu jie patenka į vieną iš Finansinio reglamento 107 straipsnyje apibūdintų situacijų:

a)

yra patekę į dalyvauti procedūroje draudžiančią situaciją, nustatytą pagal Finansinio reglamento 106 straipsnį;

b)

klaidingai pateikė informaciją, kuri yra viena iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, arba nepateikė informacijos vykstant dotacijos skyrimo procedūrai.

Kad įrodytų, jog yra laikomasi draudimo skirti dotaciją kriterijų, pareiškėjas, pateikdamas paraišką internete, turi pažymėti atitinkamą langelį. Jeigu atrenkami bendram finansavimui, visi paramos gavėjai turi pasirašyti garbės deklaraciją, patvirtindami, kad jie nėra atsidūrę nė vienoje iš situacijų, nurodytų Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalyje ir 107–109 straipsniuose. Pareiškėjai turi laikytis dalyvių portale nurodytų instrukcijų.

8.   Atrankos kriterijai

8.1.   Finansinis pajėgumas

Pareiškėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų vykdyti savo veiklą visą veiksmo įgyvendinimo laikotarpį, ir prisidėti prie to veiksmo finansavimo.

Visų pareiškėjų finansinis pajėgumas bus vertinamas pagal Finansinio reglamento Nr. 966/2012 reikalavimus. Šis vertinimas nebus atliekamas, jei:

pareiškėjo prašomas ES įnašas yra ≤ 60 000 EUR,

pareiškėjas yra valstybės įstaiga.

Patvirtinamieji dokumentai, kurie turi būti pridedami prie elektroninės paraiškos, kad būtų galima įvertinti finansinį pajėgumą, apima:

praėjusių finansinių metų metines ataskaitas (įskaitant balansą, pelno ir nuostolių ataskaitą), kurių sąskaitos yra patvirtintos (naujai sukurtų įstaigų atveju vietoj sąskaitų pateikiamas verslo planas,

iš anksto užpildytą finansinio gyvybingumo formą, kurioje apibendrinti būtini metinių finansinių ataskaitų, padedančių įvertinti pareiškėjo finansinį pajėgumą, duomenys.

Koordinatorius arba kitas gavėjas, prašantis ≥ 750 000 EUR ES įnašo (vienam gavėjui taikoma riba), papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

akredituoto išorės auditoriaus parengtą audito ataskaitą, patvirtinančią paskutinių finansinių metų turimas ataskaitas. Ši nuostata netaikoma viešosioms įstaigoms.

8.2.   Veiklos pajėgumas

Pareiškėjai privalo turėti veiksmui įgyvendinti reikalingą profesinę kompetenciją ir kvalifikacijas.

Kaip įrodymas, pasiūlymo B dalyje turi būti pateikta ši informacija:

pareiškėjo darbuotojų, kurie, visų pirma, yra atsakingi už siūlomo veiksmo valdymą ir įgyvendinimą, bendras profilis (kvalifikacijos ir patirtis),

pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) veiklos ataskaita arba veiklos, atliktos tinkamose bendrai finansuoti veiklos srityse, apibūdinimas, kaip apibūdinta pirmiau esančiame 6 punkte.

Tais atvejais, kai pasiūlymus teikiančios organizacijos siūlo įgyvendinti tam tikras pasiūlymo dalis, turi būti pateiktas įrodymas, kad jie turi ne trumpesnę, kaip trejų metų informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimo patirtį.

9.   Sutarties sudarymo kriterijai

Remiantis paraiškos B dalimi pasiūlymas vertinamas pagal sutarties sudarymo kriterijus.

Apskritai, tikimasi, kad projektai turės veiksmingą valdymo struktūrą, aiškią strategiją ir tikslų laukiamų rezultatų apibūdinimą.

Kiekvieno pasiūlymo turinys bus vertinamas pagal toliau išvardytus subkriterijus:

Kriterijai

Didžiausias balų skaičius

Minimalus balų skaičius

1.

Sąjungos mastas.

20

14

2.

Techninė projekto kokybė

40

24

3.

Valdymo kokybė

10

6

4.

Biudžetas ir ekonominis veiksmingumas

30

18

IŠ VISO

100

62

Pasiūlymai, kuriems skirta mažiau balų, nei pirmiau nurodytas bendras ir (arba) individualus minimalus balų skaičius, bus atmetami.

Vertinant kiekvieną iš pagrindinių sutarties sudarymo kriterijų bus atsižvelgta į toliau išvardytus subkriterijus:

1.

Sąjungos mastas:

a)

Siūlomų informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių tinkamumas atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 2 straipsnyje išvardytus bendrus ir konkrečius tikslus, minėto reglamento 3 straipsnyje išvardytus siekius, taip pat pagal atitinkamą teminį prioritetą paskelbtus tikslus, prioritetus ir numatomus rezultatus;

b)

kampanijos metu platinama informacija apie Europos Sąjungą;

c)

projekto poveikis Sąjungos lygmeniu.

2.

Techninė projekto kokybė

a)

Rinkos analizės kokybė ir reikšmė.

b)

Programos strategijos, uždavinių ir pagrindinės informacijos tinkamumas;

c)

Tinkamai pasirinktos veiklos rūšys atsižvelgiant į tikslus ir programos strategiją, komunikacijos priemonių derinys yra subalansuotas, užtikrinama vykdomų veiklų sąveika

d)

Nuoseklus veiklos aprašymas.

e)

Siūlomų vertinimo metodų ir rodiklių kokybė.

3.

Valdymo kokybė

a)

Projekto organizavimas ir valdymo struktūra.

b)

Kokybės kontrolės mechanizmai ir rizikos valdymas.

4.

Biudžetas ir ekonominis veiksmingumas

a)

Investicijų grąža.

b)

Subalansuotas biudžeto suskirstymas, atsižvelgiant į veiklos tikslus ir apimtį.

c)

Numatomų išlaidų ir rezultatų atitikimas.

d)

Pasiūlymą teikiančios organizacijos įgyvendinamai veiklai reikalingų asmenų / dienų realistinis apskaičiavimas, įskaitant projekto koordinavimo išlaidas.

Atlikus vertinimą, visi reikalavimus atitinkantys pasiūlymai yra išdėstomi eilės tvarka pagal skirtų balų skaičių. Bendras finansavimas, atsižvelgiant į turimą biudžetą, bus skirtas daugiausiai balų gavusiam pasiūlymui arba pasiūlymams.

Pagal kiekvieną iš prioritetinių temų, išvardytų šio kvietimo 6.2 skyriuje, sudaromas atskiras eiliškumo sąrašas.

Jeigu yra du (ar daugiau) pasiūlymų, kuriems tame pačiame eiliškumo sąraše buvo skirta tiek pat balų, tada atrenkamas pasiūlymas (-ai), kuris (-ie) sudaro sąlygas užtikrinti didžiausią produktų arba tikslinių rinkų įvairinimo lygį. Tai reiškia, kad iš dviejų lygiaverčių pasiūlymų Komisija pirmiausiai renkasi tą, kurio turinys (pirma, produktų atžvilgiu, o antra, tikslinės rinkos atžvilgiu) būtų naujas tarp įtrauktų į finansavimo sąrašą pasiūlymų. Jei šis kriterijus negali būti taikomas, tada Komisija atrenka pirmą programą, kuriai buvo skirta daugiausiai balų pagal atskirus sutarties sudarymo kriterijus. Ji pirmiausia palygins balus, kurie buvo skirti pagal „Sąjungos masto“, tuomet pagal „Techninės kokybės“ ir galiausiai pagal „Biudžeto ir ekonominio veiksmingumo“ kriterijus.

10.   Teisiniai įsipareigojimai

Po vertinimo CHAFEA sudaro rekomenduojamų finansuoti pasiūlymų sąrašą, kuriame pasiūlymai išdėstomi eilės tvarka pagal bendrą skirtų balų skaičių.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 11 straipsnio 2 dalį Europos Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustato atrinktas paprastas programas, galimus jų pakeitimus ir atitinkamus biudžetus (sprendimas dėl sutarties sudarymo).

Šiame Komisijos sprendime bus išvardytos programos, kurios buvo atrinktos Sąjungos finansiniam įnašui pagal Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 15 straipsnį gauti. Šis sprendimas bus skirtas kompetentingoms valstybėms narėms. Susijusios valstybės narės bus atsakingos už tinkamą atrinktų paprastų programų įgyvendinimą ir už atitinkamas išmokas.

Tik priėmusi įgyvendinimo aktą, Komisija persiunčia atrinktų programų kopijas susijusioms valstybėms narėms. Valstybės narės nedelsdamos informuoja susijusias pasiūlymus teikiančias organizacijas apie tai, ar jų paraiškos buvo priimtos.

Valstybės narės sudaro programų įgyvendinimo sutartis su atrinktomis pasiūlymus teikiančiomis organizacijomis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Sutartyje bus visų pirma nurodytos sąlygos ir finansavimo lygis, taip pat šalių įsipareigojimai.

11.   Finansinės nuostatos

11.1.   Bendrieji principai

a)

Nekaupiamasis skyrimas

Iš ES biudžeto veiksmui gali būti skiriama tik viena dotacija.

Jokiu būdu negalima tų pačių sąnaudų iš Sąjungos biudžeto finansuoti du kartus.

Pareiškėjai nurodo tam pačiam veiksmui ar veiksmo daliai arba savo veiklai (dotacija veiklai) gauto ar paprašyto Sąjungos finansavimo šaltinius ir sumas, taip pat bet kokį kitą tam pačiam veiksmui gautą ar prašomą finansavimą.

b)

Netaikymas atgaline data

Dotacijos jau įgyvendintiems veiksmams atgaline data neskiriamos.

c)

Bendras finansavimas

Bendras finansavimas reiškia, kad ES dotacija nėra vienintelės lėšos, siekiant įgyvendinti veiksmą.

Likusias išlaidas dengia tik pasiūlymus teikiančios organizacijos.

Finansiniai įnašai, kuriuos paramos gavėjui sumoka jo nariai ir kurie bus naudojami tinkamoms veiksmo išlaidoms padengti, yra leidžiami ir bus pripažįstami kaip įplaukos.

d)

Subalansuotas biudžetas

Apskaičiuotas veiksmui įgyvendinti reikalingas biudžetas turi būti nurodytas paraiškos formos A dalyje. Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

Biudžetas turi būti sudaromas eurais.

Pareiškėjams, numatantiems, kad sąnaudos bus patiriamos ne eurais, siūloma taikyti valiutos kursą, kuris yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)

Įgyvendinimo sutartys ir (arba) subranga

Jeigu norint įgyvendinti veiksmą būtina sudaryti viešųjų pirkimų sutartis (įgyvendinimo sutartis), gavėjas privalo sudaryti sutartį su tokiu subjektu, kuris teikia ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba siūlo mažiausią kainą (pagal poreikį), taip siekiant išvengti interesų konfliktų ir išsaugoti dokumentus auditui.

Jei pasiūlymą teikianti organizacija yra viešosios teisės reglamentuojama įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte, ji turi atrinkti subrangovus pagal nacionalinį teisės aktą, kuriuo ta direktyva perkeliama į nacionalinę teisę.

Subranga, t. y. tam tikrų funkcijų arba veiklos, kurios yra pasiūlyme apibūdinto veiksmo sudedamoji dalis, pavedimas atlikti išorės subjektams, turi atitikti (pirmiau nurodytai) įgyvendinimo sutarčiai taikomas sąlygas ir papildomai šias sąlygas:

ji turi būti pagrįsta, atsižvelgiant į veiksmo pobūdį ir veiksmui įgyvendinti reikalingas priemones,

ji turi būti aiškiai nurodyta pasiūlymo techninėje ir finansinėje dalyje.

f)

Subrangos sutarčių sudarymas su subjektais, turinčiais struktūrinį ryšį su gavėju

Subrangos sutartys gali taip pat būti sudarytos su subjektais, turinčiais struktūrinį ryšį su gavėju, tačiau tik tuo atveju, jei kaina neviršija subjekto faktiškai patirtų išlaidų (t. y. be pelno maržos).

Užduotys, kurias turi įgyvendinti tokie subjektai, turi būti aiškiai nurodytos pasiūlymo techninėje dalyje.

11.2.   Finansavimo formos

Bendras finansavimas turi būti suteikiamas kompensuojant nustatytą dalį faktiškai patirtų reikalavimus atitinkančių sąnaudų; su veiksmo įgyvendinimu susijusios netiesioginės sąnaudos bus taip pat kompensuojamos, taikant fiksuoto dydžio normą (4 % reikalavimus atitinkančių sąnaudų personalui) (15).

Didžiausia prašoma suma

ES parama negali viršyti šios didžiausios bendro finansavimo normos:

paprastoms programoms vidaus rinkoje: 70 % reikalavimus atitinkančių išlaidų,

paprastoms programoms trečiosiose šalyse: 80 % reikalavimus atitinkančių išlaidų,

paprastoms programoms gavėjo, įsisteigusio valstybėse narėse, 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau gaunančiose finansinę pagalbą pagal SESV (16) 136 ir 143 straipsnius, vidaus rinkoje: 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų,

paprastoms programoms gavėjo, įsisteigusio valstybėse narėse, 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau gaunančiose finansinę pagalbą pagal SESV 136 ir 143 straipsnius, trečiosiose šalyse: 85 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Šie du paskutiniai procentiniai dydžiai turi būti taikomi toms programoms dėl kurių Komisija iki datos, nuo kurios susijusi valstybė narė nebegauna tokios finansinės pagalbos.

Atitinkamai, dalis numatomame biudžete visų tinkamų finansuoti sąnaudų sumos turi būti finansuojama iš kitų nei ES dotacija lėšų (bendro finansavimo principas).

Reikalavimus atitinkančios sąnaudos

Reikalavimus atitinkančios sąnaudos yra faktiškai patirtos dotacijos gavėjo ir atitinka visus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 4 straipsnyje nustatytus kriterijus.

Reikalavimų neatitinkančios sąnaudos

Reikalavimų neatitinkančios sąnaudos yra sąnaudos, neatitinkančios Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 4 straipsnyje nustatytų sąlygų, visų pirma:

kapitalo grąža,

skolos ir skolų tvarkymo mokesčiai,

atidėjiniai nuostoliams arba skoloms,

mokėtinos palūkanos,

abejotinos skolos,

valiutos keitimo nuostoliai,

Komisijos atliktų pavedimų mokesčiai, kuriuos dotacijos gavėjui taiko bankas,

sąnaudos, kurias deklaravo gavėjas ir kurios buvo padengtos iš kito veiksmo, kuriam skirta Europos Sąjungos dotacija, lėšų. Visų pirma, netiesioginės sąnaudos neturėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus pagal gavėjui suteiktą dotaciją veiksmui, jei gavėjas tuo pačiu laikotarpiu jau gauna iš Sąjungos biudžeto dotaciją veiklai;

įnašai natūra,

per didelės arba neapgalvotos išlaidos,

atskaitomas PVM,

sąnaudos, patirtos veiksmo įgyvendinimo sustabdymo laikotarpiu.

Galutinės dotacijos sumos apskaičiavimas

Galutinė dotacijos suma apskaičiuojama užbaigus programą, patvirtinus mokėjimo prašymą.

Galutinė dotacijos suma priklauso nuo to, kiek pagal Susitarimo terminus ir sąlygas buvo faktiškai įgyvendinta veikla.

Šią sumą apskaičiuoja valstybė narė po to, kai išmokamas likutis, pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 15 straipsnį.

11.3.   Mokėjimo tvarka

Pasiūlymą teikianti organizacija gali pateikti prašymą dėl išankstinės išmokos atitinkamai valstybei narei pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 13 straipsnį.

Paraiškas dėl Sąjungos finansinio įnašo tarpinio mokėjimo valstybėms narėms pateikia pasiūlymą teikianti organizacija pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 14 straipsnį.

Paraiškas dėl likučio išmokėjimo valstybėms narėms pateikia pasiūlymą teikianti organizacija pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 15 straipsnį.

11.4.   Išankstinio finansavimo garantija

Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1831 13 straipsnį išankstinis mokėjimas atliekamas su sąlyga, kad pasiūlymą teikianti organizacija valstybei narei pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 907/2014 (17) IV skyrių pateikia užstatą, kurio dydis lygus to išankstinio mokėjimo dydžiui.

12.   Informacijos viešinimas

Gavėjai turi aiškiai paminėti Europos Sąjungos paramą bet kokioje veikloje, dėl kurios naudojamos dotacijos lėšos.

Tuo tikslu gavėjai privalo visų savo leidinių, skelbimų, programų ir kitų produktų, sukurtų pagal šį bendrai finansuotą projektą, matomoje vietoje skelbti Europos Sąjungos pavadinimą ir emblemą.

Europos emblemos grafinio atgaminimo taisyklės nurodytos Institucijų leidinių rengimo vadove (18):

Be to, visoje vaizdo medžiagoje, sukurtoje pagal Europos Sąjungos bendrai finansuojamą pardavimo skatinimo programą, turi būti šūkis „Prašom! Tai iš Europos“. Šūkio naudojimo gaires ir visus grafinius dokumentus galima parsisiųsti iš portale „Europa“ esančios populiarinimui skirtos interneto svetainės (19).

Galiausiai, į visą rašytinę medžiagą, t. y. į brošiūras, plakatus, lankstinukus, reklamjuostes, skelbimų lentas, spausdintinę reklamą, straipsnius laikraščiuose, interneto svetaines (išskyrus mažus suvenyrus) turėtų būti įtraukta dotacijos susitarimo sąlygose nurodyta išlyga, kad ta medžiaga atspindi autoriaus nuomonę. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės dėl galimo tokioje medžiagoje esančios informacijos panaudojimo.

13.   Duomenų apsauga

Registruojami ir tvarkomi visų subjektų, atsiliepusių į kvietimą teikti paraiškas, asmens duomenys (konkrečiai, asmenų, dalyvaujančių bendrai finansuojamame veiksme, vardas ir pavardė, adresas ir gyvenimo aprašymas). Tokie duomenys bus tvarkomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Jei nenurodyta kitaip, jūsų atsakymai į klausimus ir prašomi pateikti asmens duomenys yra reikalingi siekiant įvertinti pagal kvietimo teikti paraiškas specifikacijas pateiktą paraišką; šiuos duomenis tik pirmiau nurodytu tikslu tvarkys vykdomoji įstaiga ir (arba) Komisija arba trečiosios šalys vykdomosios įstaigos ir (arba) Komisijos vardu. Duomenų subjektai gali gauti išsamesnės informacijos apie duomenų tvarkymo operacijas, apie savo teises ir apie tai, kaip jie gali jas užsitikrinti, susipažindami su dalyvio portale paskelbtu privatumo pareiškimu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

ir Agentūros interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Pareiškėjai raginami reguliariai tikrinti atitinkamus pareiškimus dėl privatumo apsaugos, kad būtų tinkamai informuoti apie galimus pakeitimus, kurie gali būti padaryti iki jų pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba vėliau. Gavėjai prisiima teisinį įsipareigojimą pranešti savo darbuotojams apie atitinkamas duomenų tvarkymo operacijas, kurias atlieka Agentūra; tam jie, prieš perduodami savo duomenis Agentūrai, turi pateikti darbuotojams Agentūros dalyvio portale paskelbtus pareiškimus dėl privatumo apsaugos; asmens duomenys gali būti pagal taikytinas nuostatas registruojami Europos Komisijos Ankstyvo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemoje (AEEMS), numatytoje ES finansinio reglamento 105a ir 108 straipsniuose.

14.   Pasiūlymų teikimo tvarka

Pasiūlymai turi būti pateikti laikantis 5 skirsnyje nustatyto termino elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Prieš pateikdami pasiūlymą:

1.

Susiraskite kvietimą teikti paraiškas:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Susikurkite paskyrą, kad galėtumėte pateikti pasiūlymą:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Registruokite visus partnerius gavėjų registre:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Apie atrankos proceso rezultatus pareiškėjams bus pranešta raštu.

Pateikdamas pasiūlymą, pareiškėjas sutinka su šiame kvietime ir jame nurodytuose dokumentuose aprašyta tvarka ir sąlygomis.

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, neleidžiama daryti jokių paraiškos pakeitimų. Tačiau, jeigu reikia išsiaiškinti tam tikrus aspektus arba ištaisyti kanceliarines klaidas, Komisija ir (arba) Agentūra gali kreiptis šiuo tikslu į pareiškėją vykstant vertinimo procesui (20).

Asmenys ryšiams

Iškilus klausimų dėl elektroninio pateikimo priemonių, per dalyvių portalo interneto svetainę kreipkitės į šiuo tikslu įsteigtą IT pagalbos tarnybą:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Dėl klausimų, nesusijusių su informacinėmis technologijomis, kreipkitės į CHAFEA pagalbos tarnybą: tel. 352 430136611, e. paštas: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu darbo dienomis nuo 9.30 iki 12.00 val. ir nuo 14.30 iki 17.00 val. CET (Vidurio Europos laiku). Pagalbos tarnyba neteikia paslaugų savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Dažnai užduodami klausimai paskelbti CHAFEA interneto svetainėje:

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

Visoje su šiuo kvietimu teikti paraiškas susijusioje korespondencijoje (pvz., prašant informacijos arba teikiant paraišką), reikia aiškiai pateikti nuorodą konkrečiai į šį kvietimą. Kai elektroninėje keitimosi informacija sistemoje sukuriamas paraiškos atpažinimo numeris (ID), pareiškėjas turi naudoti šį numerį visoje vėlesnėje korespondencijoje.

Pasibaigus paraiškos pakeitimų pateikimo terminui, pakeitimai paraiškose draudžiami.

Susiję dokumentai:

gairės pareiškėjams ir atitinkami priedai,

paraiškos forma,

dotacijos susitarimo pavyzdys (kai dotacijos gavėjas yra vienas paramos gavėjas ir keli paramos gavėjai).


(1)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 (OL L 317, 2014 11 4, p. 56).

(2)  2015 m. balandžio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1829, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (OL L 266, 2015 10 13, p. 3).

(3)  2015 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1831, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, taikymo taisyklės (OL L 266, 2015 10 13, p. 14).

(4)  2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2017 m. darbo programos dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, patvirtinimo C(2016) 7100 final.

(5)  Ši informacija bus pateikta adresu http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states_en

(6)  Regionų sudėtis nustatoma pagal Jungtinių Tautų šalių ir regionų klasifikaciją. Daugiau informacijos apie geografines sritis sudarančių šalių sąrašus žr. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Programos netaikomos pienui ir (arba) pieno produktams, kiaulienos produktams, jautienos produktams arba jų deriniui. Tačiau jos gali būti taikomos šių rūšių, jei jie yra susiję su kitais žemės ūkio produktais.

(*2)  Artimieji Rytai taip pat vadinami Vakarų Azija.

(*3)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(7)  Finansinio reglamento ir jo Taikymo taisyklių, priimtų Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1268/2012, su paskutiniais pakeitimais, padarytais atitinkamai Reglamentu (ES) 2015/1929 ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2462, 106 straipsnis.

(8)  OL C 316, 1995 11 27, p. 48.

(9)  OL C 195, 1997 6 25, p. 1.

(10)  2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54).

(11)  2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

(12)  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

(13)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

(14)  2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

(15)  Pareiškėjo dėmesys atkreipiamas į tai, kad jei jis gauna dotaciją veiklai, netiesioginės išlaidos nėra laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus.

(16)  Šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dieną tokios šalys yra Graikija.

(17)  2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, taikymo taisyklės (OL L 255, 2014 8 28, p. 18).

(18)  http://publications.europa.eu/code/lt/lt-5000100.htm

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion_lt

(20)  Finansinio reglamento 96 straipsnis.