29.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 153/15


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2016/C 153/10)

1.

2016 m. balandžio 22 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Pillarstone Italy S.p.A.“ („Pillarstone“, Italija), kuri yra „KKR & Co L.P.“ („KKR“, Jungtinės Amerikos Valstijos) netiesiogiai kontroliuojamas investicijų fondas, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Sirti S.p.A.“ („Sirti“, Italja) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

—   „Pillarstone“: ši bendrovė yra „KKR“ netiesiogiai kontroliuojamas fondas. „Pillarstone“ buvo įsteigta kaip investavimo priemonė, siekiant suteikti bendrovėms naują kapitalą.

—   „KKR“: pasaulinė investicinė bendrovė, valdanti investicijas į įvairių kategorijų turtą, įskaitant privatų kapitalą, energiją, infrastruktūrą, nekilnojamąjį turtą, kredito strategijas ir rizikos draudimo fondus.

—   „Sirti“: Italijos bendrovė, teikianti civilinės inžinerijos paslaugas. „Sirti“ pagrindinė veikla yra telekomunikacijų, elektros, geležinkelių, transporto, televizijos transliavimo pramonės tinklų ir sistemų kūrimas, inžinerija, įgyvendinimas, palaikymas ir valdymas. Be to, „Sirti“ vykdo veiklą IT paslaugų pramonėje ir teikia IT paslaugas telekomunikacijų, Vyriausybės ir komunalinių paslaugų sektoriuose. „Sirti“ daugiausiai vykdo veiklą Italijoje, tačiau tam tikrose srityse – ir kitose Europos šalyse, įskaitant Švediją.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Europos Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (numeris +32 22964301), el. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8001 – Pillarstone/Sirti“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.