17.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 200/2


Kvietimas teikti paraiškas IX-2016/01 – „Dotacijos Europos politinėms partijoms“

(2015/C 200/02)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalį politinės partijos Europos lygmeniu prisideda formuojant Europos politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią. Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnyje numatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimdami reglamentus, nustato nuostatas, reglamentuojančias Europos politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, visų pirma jų finansavimo taisykles.

Atsižvelgdamas į tai, Parlamentas kviečia teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politinėms partijoms.

1.   Pagrindiniai teisės aktai

2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003) dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (1);

2004 m. kovo 29 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 įgyvendinimo taisykles (toliau – 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimas) (2);

2012 m. spalio 25 d. reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas) (3);

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (toliau – taikymo taisyklės) (4).

2.   Tikslas

Pagal 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 2 straipsnį „Europos Parlamentas kiekvienais metais prieš pirmojo pusmečio pabaigą skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo Europos politinėms partijoms ir fondams finansuoti“.

Šis kvietimas teikti paraiškas susijęs su prašymais suteikti dotaciją 2016 finansiniams metams ir apima veiklos laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Dotacija skiriama dotacijos gavėjo metinei veiklos programai remti.

3.   Priimtinumas

Bus nagrinėjami tik pagal 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priede nurodytą prašymo suteikti dotaciją formą pateikti rašytiniai prašymai, iki nustatyto termino pateikti Europos Parlamento Pirmininkui.

4.   Kriterijai ir patvirtinamieji dokumentai

4.1.   Tinkamumo kriterijai

Norėdama gauti dotaciją, Europos politinė partija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, tai yra:

a)

turėti juridinio asmens statusą valstybėje narėje, kurioje yra jos būstinė;

b)

ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių ji turi būti atstovaujama Europos Parlamento narių arba jai atstovaujama nacionaliniuose, regioniniuose parlamentuose ar regioninėse asamblėjose; arba ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių turi būti surinkusi bent po tris procentus balsų kiekvienoje šių valstybių narių per pastaruosius Europos Parlamento rinkimus;

c)

turi laikytis, visų pirma savo programoje ir veikloje, principų, kuriais grindžiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat teisinės valstybės principų;

d)

turi būti dalyvavusi rinkimuose į Europos Parlamentą arba pareiškusi ketinimą dalyvauti.

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 2004/2003, Europos Parlamento narys gali būti tik vienos Europos politinės partijos nariu (Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 10 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa).

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes politinės partijos yra informuotos, kad Europos Parlamentas taiko 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, pagal kurias Europos Parlamento narys galės būti tik tos Europos politinės partijos narys, kurios narė yra nacionalinė politinė partija, kuriai jis priklauso.

4.2.   Atmetimo kriterijai

Kandidatai taip pat turi patvirtinti, kad nėra patekę nė į vieną padėtį, aprašytą Finansinio reglamento 106 straipsnio 1 dalyje ir 107 straipsnyje.

4.3.   Atrankos kriterijai

Kandidatai turi įrodyti, jog turi pakankamą teisinį ir finansinį pajėgumą, kad galėtų sėkmingai įvykdyti veiklos programą, kurią prašoma finansuoti, ir turi pakankamus techninius gebėjimus bei valdymo įgūdžius, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti veiklos programą, kuriai prašo dotacijos.

4.4.   Skyrimo kriterijai

Pagal Reglamento Nr. 2004/2003 10 straipsnį 2016 finansiniams metams numatyti asignavimai paskirstomi toms Europos politinėms partijoms, kurių prašymams skirti finansavimą buvo pritarta, atsižvelgiant į tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijus, šia tvarka:

a)

15 % paskirstoma lygiomis dalimis;

b)

85 % paskirstomi toms partijoms, kurios turi į Europos Parlamentą išrinktų narių, proporcingai išrinktų narių skaičiui.

4.5.   Patvirtinamieji dokumentai

Kad prašymus būtų galima įvertinti pagal pirmiau minėtus kriterijus, kandidatai privalo pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus:

a)

originalų motyvacinį laišką, kuriame nurodoma prašomos dotacijos suma;

b)

tinkamai užpildytą ir pasirašytą 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priede pateiktą prašymo formą (įskaitant rašytinį oficialų pareiškimą);

c)

politinės partijos nuostatus (5);

d)

oficialų registravimo pažymėjimą (6);

e)

naujausią įrodymą apie politines partijos egzistavimą;

f)

valdybos pirmininkų (narių) sąrašą (vardai ir pavardės, titulai ar pareigos prašymą pateikiančioje partijoje) (7);

g)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytas sąlygas;

h)

dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Reglamento Nr. 2004/2003 (8) 3 straipsnio 1 dalies d punkte išdėstytas sąlygas (9);

i)

politinės partijos programą (10);

j)

išsamias išorės auditą atliekančios įstaigos patvirtintas 2014 m. finansines sąskaitas (11)  (12);

k)

metinės darbo programos aprašymą;

l)

negalutinį atitinkamo laikotarpio (nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) veiklos biudžetą, kuriame nurodytos iš Bendrijos biudžeto finansuotinos išlaidos.

5.   Finansavimo iš ES biudžeto tvarka

ES biudžeto 402 straipsnyje „Europos politinių partijų finansavimas“ 2016 finansiniams metams numatyti asignavimai iš viso sudaro 31 400 000 EUR. Šiuos asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija.

Europos Parlamento skirtos finansinės paramos suma negali viršyti 85 % iš Europos politinių partijų veiklos biudžetų finansuotinų išlaidų. Atitinkama partija turi tai įrodyti.

Veikla finansuojama išmokant dotaciją veiklai finansuoti, kaip numatyta Finansiniame reglamente ir Finansinio reglamento taikymo taisyklėse. Dotacijos išmokėjimo tvarką ir jos naudojimą nustatantys įsipareigojimai apibrėžti sprendime dėl dotacijos skyrimo, kurio pavyzdys pateikiamas 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 2a priede.

6.   Paraiškų teikimo Procedūra ir galutinis terminas

6.1.   Prašymų pateikimo galutinis terminas ir tvarka

Prašymus galima pateikti iki 2015 m rugsėjo 30 d. Po šios datos pateikti prašymai nebus nagrinėjami.

Prašymai turi būti:

a)

parengti ant prašymo skirti dotaciją formos (2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priedas);

b)

būtinai pasirašyti pareiškėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens;

c)

išsiųsti dviejuose vokuose. Abu vokus būtina užklijuoti; Ant vidinio voko, be skelbime teikti paraiškas nurodytos tarnybos, kuriai vokas adresuotas, turi būti užrašyta:

„CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON“

Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipnia juosta, o ant jos turi pasirašyti siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas ne tik jo rašytinis parašas, bet ir jo organizacijos antspaudas.

Ant išorinio voko reikia užrašyti siuntėjo adresą ir šį adresą:

EUROPEAN PARLIAMENT

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ant vidinio voko užrašomas šis adresas:

President of the European Parliament

Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

išsiųsti registruotu paštu ne vėliau kaip iki pasiūlyme teikti paraiškas nurodyto termino (pašto antspaudo data turi tai patvirtinti) arba per kurjerio tarnybą (data patvirtinama pagal mokėjimo kvitą).

6.2.   Veiksmų seka ir kalendorinis planas

Europos politinei partijai skiriant dotaciją taikoma ši veiksmų seka ir kalendorinis planas:

a)

prašymas perduodamas Europos Parlamentui (ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.);

b)

Europos Parlamento tarnybos nagrinėja ir atrenka prašymus; nagrinėjami tik tinkami prašymai, atsižvelgiant į kvietime teikti paraiškas nurodytus tinkamumo, atmetimo ir atrankos kriterijus;

c)

Europos Parlamento biuras priima galutinį sprendimą (ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 1 d., kaip nurodyta 2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 4 straipsnyje);

d)

pranešama apie sprendimus dėl dotacijų;

e)

išmokamas 80 % avansas (per 15 dienų po sprendimo priėmimo).

6.3.   Papildoma informacija

Šiuos dokumentus galite rasti Europos Parlamento interneto svetainėje adresu

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003;

b)

2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimas;

c)

prašymo skirti dotaciją forma (2004 m. kovo 29 d. Biuro sprendimo 1 priedas).

Visus su šiuo kvietimu teikti paraiškas dėl dotacijų skyrimo susijusius klausimus, nurodę konkurso numerį, galite siųsti elektroniniu paštu adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Asmens duomenų tvarkymas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (13) prašyme gauti finansavimą ir jo prieduose pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir proporcingumo principais aiškiais ir teisėtais šio prašymo tikslais. Prašymo nagrinėjimo tikslu ir siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus potencialių gavėjų asmens duomenys gali būti nagrinėjami kompetentingų Europos Parlamento tarnybų ir įstaigų ir būti perduoti vidaus audito tarnyboms, Europos Audito Rūmams, Finansinių pažeidimų komisijai arba Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Prašyme gauti finansavimą nurodytus Europos politinės partijos narių ir atstovų vardus, pateiktus siekiant laikytis Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto kriterijaus, Europos Parlamentas gali paskelbti ir atskleisti visuomenei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (14). Politinės partijos raginamos prie prašymo pridėti atitinkamų partijos narių arba atstovų pasirašytą deklaraciją, kurioje nurodoma, kad jie buvo informuoti ir pareiškia sutinkantys, kad jų vardas būtų atskleistas viešai.

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu) dėl skundų pateikimo.


(1)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

(2)  OL C 155, 2004 6 12, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(5)  Arba garbės pareiškimą, kad jau pateiktuose dokumentuose nėra jokių pokyčių.

(6)  Arba garbės pareiškimą, kad jau pateiktuose dokumentuose nėra jokių pokyčių.

(7)  Arba garbės pareiškimą, kad jau pateiktuose dokumentuose nėra jokių pokyčių.

(8)  Arba garbės pareiškimą, kad jau pateiktuose dokumentuose nėra jokių pokyčių.

(9)  Įskaitant 3 straipsnio b punkto pirmoje pastraipoje ir 10 straipsnio 1 dalies b punkte minimus išrinktųjų asmenų sąrašus.

(10)  Arba garbės pareiškimą, kad jau pateiktuose dokumentuose nėra jokių pokyčių.

(11)  Arba garbės pareiškimą, kad jau pateiktuose dokumentuose nėra jokių pokyčių.

(12)  Nereikia, jei Europos politinė partija buvo įsteigta einamaisiais metais.

(13)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(14)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).