2.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 252/4


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2014/C 252/03)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis – Nyderlandai

Proga – oficialus atsisveikinimas su buvusia karaliene Beatriče

Dizaino aprašas – Vidinėje monetos dalyje iškalti karaliaus Vilemo Aleksandro ir buvusios karalienės Beatričės atvaizdai. Kairėje puslankiu iškaltas įrašas WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN, dešinėje – BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN. Šiuos du įrašus viršuje skiria karūnos simbolis, o apačioje – kalyklos meistro ir kalyklos ženklai, tarp kurių iškalti monetos išleidimo metai – 2014.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas – 1 mln.

Išleidimo data – 2014 m. gegužės mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).