21.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 376/24


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 376/15

1.

2013 m. gruodžio 16 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Investindustrial IV, LP“ (toliau – „Investindustrial“, Jungtinė Karalystė) ir „KKR & Co., LP“ (toliau – KKR, Jungtinės Amerikos Valstijos) pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Resort Holdings BV“ (toliau – „Resort Holdings“, Nyderlandai), kuri kontroliuoja „Port Aventura Entertainment, SAU“ (Ispanija), kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Investindustrial“: privataus kapitalo fondas, investuojantis į vidutinio dydžio ir mažas bendroves, daugiausiai Pietų Europoje,

KKR: privataus kapitalo fondas, teikiantis turto alternatyvaus valdymo paslaugas ir kapitalo rinkos sprendimus,

„Resort Holdings“: pramogų ir teminių parkų veikla Ispanijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).