22.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 398/35


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 398/07

1.

2012 m. gruodžio 13 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Goldman Sachs Group, Inc.“ (toliau – „Goldman Sachs“, JAV), „TPG Lundy Co L.P.“ (toliau – TPG, Kaimanų salos), visiškai kontroliuojama TPG fondų grupės („TPG Funds“, JAV), ir „Barclays plc“ (toliau – „Barclays“, JK), pirkdamos akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Kew Green Holdings Limited“ (toliau – „Kew Green“, JK) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Goldman Sachs“: pasaulinio masto investicinė bendrovė, teikianti įvairias paslaugas visame pasaulyje diversifikuotai klientų bazei,

TPG: pasaulinio masto investicinė bendrovė, teikianti įvairias paslaugas visame pasaulyje diversifikuotai klientų bazei,

„TPG Funds“: įvairius RPG kontroliuojamus fondus siejanti ir kartu valdanti fondų grupė,

„Barclays“: didelė pasaulinio lygmens finansinių paslaugų teikėja, veikianti visuose bankininkystės sektoriuose,

„Kew Green“: nuosavybės teise valdo ir administruoja viešbučius Jungtinėje Karalystėje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).