13.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 188/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2010/C 188/07

1.

2010 m. liepos 5 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonės „Carrefour S.A.“ (toliau – „Carrefour“, Prancūzija) ir „Marinopoulos Holding S.à r.l.“ (toliau – „Marinopoulos“, Liuksemburgas), priklausanti įmonių grupei „Marinopoulos group“, atitinkamai pagal sutartį ir pirkdamos įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „CM Balkans B.V.“ (toliau – „Balkan JV“, Nyderlandai) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Carrefour“: mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto produktais savo ir franšizę įsigijusiose maisto prekių parduotuvėse (dideliuose prekybos centruose, prekybos centruose, mažų kainų parduotuvėse ir nedidelėse maisto prekių parduotuvėse) Europoje, Pietų Amerikoje ir Azijoje,

„Marinopoulos group“: mažmeninė prekyba maisto ir ne maisto produktais, kosmetikos ir farmacijos produktų gamyba, mažmeninė prekyba drabužiais, kosmetika, optiniais gaminiais ir aukštos kokybės kava daugelyje Europos šalių, įskaitant Graikiją ir Kiprą,

„Balkan JV“: 4 prekybos centrų valdymas Bulgarijoje ir „Carrefour“ prekės ženklo didelių prekybos centrų ir prekybos centrų plėtojimas Balkanų šalyse, visų pirma Bulgarijoje, Slovėnijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje, Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Juodkalnijoje ir Serbijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).