19.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 195/23


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 195/07

1.

2009 m. rugpjūčio 11 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Panasonic Corporation“ (toliau – „Panasonic“, Japonija) viešojo konkurso būdu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punkte, visos įmonės „Sanyo Electric Co., Ltd.“ (toliau – „Sanyo“, Japonija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Panasonic“: audiovizualinių ir komunikacijos produktų, buitinės technikos, elektroninių detalių ir prietaisų (įskaitant baterijas), pramoninių ir kitų produktų kūrimas, gamyba ir pardavimas,

„Sanyo“: vartojimo prekių, komercinės įrangos, elektroninių detalių (įskaitant baterijas), pramoninės logistinės ir (arba) eksploatacinės įrangos kūrimas, gamyba ir pardavimas.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301 arba 22967244) arba paštu su nuoroda COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.