9.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 314/14


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 314/07)

1.

2008 m. gruodžio 2 d. pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po bylos perdavimo pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „Arizona Chemical GmbH“ (toliau — „Arizona“, Vokietija), priklausanti grupei „Arizona Chemical“, pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visos įmonės „Abieta Chemie GmbH“ (toliau — „Abieta“, Vokietija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„Arizona“: alyvos cheminių produktų rafinavimas ir apdirbimas bei prekyba jais,

„Abieta“: kanifolijos muilo, naudojamo kaip emulsiklis, gamyba ir prekyba juo.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.5358 — Arizona/Abieta adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.