19.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/37


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/C 14/14)

1.

2008 m. sausio 15 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Cookson plc“ (toliau – „Cookson“, Jungtinė Karalystė) viešojo konkurso, paskelbto 2007 m. spalio 11 d., būdu įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Foseco plc“ (toliau – „Foseco“, Jungtinė Karalystė) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Coookson“: pasauliniu mastu keramikos, elektronikos ir brangiųjų metalų pramonės sektoriuose veikianti medžiagotyros įmonė. Įmonės „Cookson“ keramikos padalinys daugiausia tiekia ugniai atsparias medžiagas įvairiems pramonės sektoriams, pavyzdžiui, geležies ir plieno pramonei, taip pat tiekia techninę keramiką (daugiausia filtrus) stiklo ir saulės energijos pramonės sektoriams ir liejykloms.

„Foseco“: tiekia daugiausia vartojimo reikmenis liejykloms (pvz., filtrus), taip pat geležies ir plieno gamybai skirtas ugniai atsparias medžiagas. Įmonė veikia pasauliniu mastu.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu ((32-2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4961 — Cookson/Foseco šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.