14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/1


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/C 271/01)

2007 m. rugsėjo 27 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų kalba. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32007M4880 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus (http://eur-lex.europa.eu).