29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/3


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/C 321/03)

1.

2006 m. gruodžio 19 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir klausimą perdavus svarstyti pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „MAN Ferrostaal AG“ (toliau — „Ferrostaal“, Vokietija), pirkdama akcijas įgyja kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Eurotecnica Melamine S.A.“ (toliau — „Eurotecnica“, Liuksemburgas), priklausančios įmonei „Eurotecnica Group SA“, kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Ferrostaal“: visame pasaulyje veikianti technologinių įmonių grupė, taip pat cheminių technologijų grupė;

„Eurotecnica“: inžinerijos paslaugos ir leidimų išdavimas chemijos pramonės gamybos technologijoms, įskaitant melamino gamybos technologijas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu +(32 2) 296 4301 arba 296 7244 arba paštu su nuoroda COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence,

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.