31.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 209/11


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 209/04)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisija gavo pranešimą apie pasiūlytą koncentraciją pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį, kurios metu įmonė „Doughty Hanson & Co. Limited“ (toliau — „Doughty Hanson“, Jungtinė Karalystė) įsigydama akcijų perima visą įmonės „Caudwell Group Mobile Distribution Business“ (toliau — „Mobile Distribution Business“, Jungtinė Karalystė) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.

Atitinkamų įmonių veikla yra ši:

„Doughty Hanson“: privataus kapitalo fondo valdymas;

„Mobile Distribution Business“: mobiliųjų telefonų ir jų priedų platinimas bei remontas, papildomų paslaugų teikimas (pvz., mobiliųjų telefonų ir jų įpakavimų pritaikymas bei komplektavimas, sutarčių su nustatytais tarifais pardavimas vartotojams ir verslo įmonėms, mobiliojo telefono išankstinio mokėjimo sąskaitos papildymo kortelių pardavimas) bei profesionalių darbuotojų samdymas.

3.

Atsižvelgdama į pradinį tyrimą, Komisija laikosi nuomonės, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Tačiau ji pasilieka teisę pati priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Atsižvelgiant į Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija prašo suinteresuotąsias trečiąsias šalis jai pateikti galimas pastabas dėl pasiūlytos operacijos.

Pastabas Komisijai būtina pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos. Jas Komisijai galima siųsti faksu (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.