25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/34


KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS

Jungtinė suderinta Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programa

(2006/C 172/11)

1.   APLINKYBĖS

Europos Komisija skelbia kvietimą teikti pasiūlymus (nuoroda ECFIN/2006/A3-02) ES valstybėse narėse atlikti tyrimus pagal Jungtinę suderintą Europos Sąjungos verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programą (kurią Komisija patvirtino 2000 m. lapkričio 29 d.). Šis kvietimas teikti pasiūlymus skirtas Nyderlandams ir Suomijai.

Programos tikslas — surinkti informaciją apie ES valstybių narių ekonominę padėtį, kad Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valdymo tikslams būtų galima palyginti jų ekonominius ciklus. Toks tyrimų būdas tapo nepakeičiama priemone EPS ekonominės priežiūros procese ir siekiant bendrųjų ekonominės politikos tikslų.

2.   VEIKLOS TIKSLAS IR TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2.1.   Tikslai

Jungtinėje suderintoje programoje dalyvauja specializuotos įstaigos (organizacijos), atliekančios nuomonės tyrimus bendro finansavimo pagrindu. Komisija nori sudaryti šešiolikos mėnesių dotacijos sutartį dėl šios veiklos su įstaigomis ir organizacijomis, kurios yra tinkamos atlikti vieną arba daugiau iš šių tyrimų nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. balandžio mėn.:

tyrimai mažmeninės prekybos ir paslaugų srityje Nyderlanduose;

tyrimai mažmeninės prekybos srityje Suomijoje;

ad hoc tyrimai aktualiais ekonominiais klausimais: tokie ad hoc tyrimai iš esmės yra labiau pavieniai ir atliekami papildant mėnesinius tyrimus, naudojant tas pačias kaip ir mėnesiniams tyrimams sudarytas imtis ir siekiant surinkti informaciją konkrečiomis ekonominės politikos temomis.

Tyrimų tikslinė grupė yra investicijų, statybos, mažmeninės prekybos ir paslaugų srities vadovai.

2.2.   Techninės specifikacijos

2.2.1.   Tyrimų laikas ir rezultatų pateikimas

Toliau esančioje lentelėje pateikiamas šio kvietimo teikti pasiūlymus kontekste atliekamų tyrimų sąrašas:

Tyrimo pavadinimas

Sektorių (dydžio kategorijų) skaičius

Kas mėnesį užduodamų klausimų skaičius

Kas ketvirtį užduodamų klausimų skaičius

Tyrimas mažmeninės prekybos srityje

9/—

6

Tyrimas paslaugų srityje

19/—

6

1

Mėnesiniai tyrimai privalo būti atliekami per pirmas dvi kiekvieno mėnesio savaites, o jų rezultatai elektroniniu paštu privalo būti perduoti Komisijai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki mėnesio pabaigos pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Ketvirtiniai tyrimai privalo būti atliekami per pirmas dvi pirmojo kiekvieno ketvirčio mėnesio (sausis, balandis, liepa ir spalis) savaites, o jų rezultatai elektroniniu paštu privalo būti perduodami Komisijai ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn. pabaigos atitinkamai pagal grafiką, kuris bus pateiktas dotacijos sutartyje.

Ad hoc tyrimų atveju paramos gavėjas turi laikytis konkrečių jam nustatytų grafikų.

Išsamų veiklos aprašymą galima atsisiųsti iš šio interneto puslapio:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   Jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos metodologija ir klausimynai

Išsamesnę informaciją apie metodologiją rasite šiame vadove:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS IR TRUKMĖ

3.1.   Administracinės nuostatos

Įstaiga arba organizacija atrenkamos ne ilgesniam kaip 16 mėnesių laikotarpiui. Šiuo tikslu šalys sudarys šešiolikos mėnesių sutartį, kurioje bus nurodyti bendri tikslai ir planuojamos veiklos pobūdis. Dotacijos sutartis galios nuo 2007 m. sausio iki 2008 m. balandžio mėn.

3.2.   Trukmė

Tyrimai atliekami nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. Veiklos trukmė negali viršyti 16 mėnesių.

4.   FINANSAVIMAS

4.1.   Bendrijos finansavimo šaltiniai

Atrinkti projektai bus finansuojami pagal 01.02.02 biudžeto eilutę — Ekonominės ir pinigų sąjungos koordinavimas ir priežiūra.

4.2.   Šiam konkursui numatytas bendras Bendrijos biudžetas

Šiems tyrimams skiriamas bendras metinis biudžetas sudaro apytikriai 90 000 eurų.

Paramos gavėjų bus ne daugiau kaip 3.

4.3.   Bendrijos finansavimo dalis procentais

Komisijos įnašas į bendrą finansavimą negali viršyti 50 % paramos gavėjo kiekvieno tyrimo metu patiriamų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

4.4.   Paramos gavėjo veiksmų finansuojama dalis ir patiriamos reikalavimus atitinkančios išlaidos

Reikalavimus atitinkančios išlaidos galimos tik po to, kai visos šalys pasirašo dotacijos sutartį, išskyrus išskirtinius atvejus, ir jokiu būdu ne prieš pateikiant paraišką dotacijai gauti. Įnašai natūra nelaikomi reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

Paramos gavėjas turės pateikti išsamią sąmatą, nurodydamas apskaičiuotas išlaidas ir projekto finansavimą eurais. Sąmata bus pridedama kaip priedas prie dotacijos sutarties. Vėliau Komisija gali naudoti šiuos skaičius audito tikslais.

5.   TINKAMUMO KRITERIJAI

5.1.   Pasiūlymų teikėjų teisinis statusas

Kvietimas teikti pasiūlymus skirtas įstaigoms ir organizacijoms (juridiniams asmenims), turintiems teisinį statusą vienoje iš ES valstybių narių arba vienoje iš stojančiųjų šalių arba šalių kandidačių. Pasiūlymų teikėjai privalo įrodyti, jog jie turi juridinio asmens statusą, ir pateikti reikalaujamus standartinius juridinio asmens statusą patvirtinančius dokumentus.

5.2.   Atmetimo pagrindai

Paraiškos dotacijai gauti nebus svarstomos, jeigu jų teikėjai (1):

a)

yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų, arba yra tokioje panašioje padėtyje, kuri susidaro dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

b)

buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla, sprendimu turinčiu res judicata;

c)

yra kalti padarę rimtą profesinį prasižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias susitariančioji institucija gali pagrįsti;

d)

neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba susitariančiosios institucijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

jų atžvilgiu buvo priimtas teismo sprendimas, turintis res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Bendrijų finansiniams interesams;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba subsidijų, finansuojamų iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jos iš esmės pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydamos savo sutartinių įsipareigojimų,

g)

pateko į interesų konflikto situaciją;

h)

yra kalti dėl neteisingos informacijos pateikimo arba visai nepateikė šios informacijos.

Pasiūlymų teikėjai privalo įrodyti, jog jie nėra vienoje iš padėčių, nurodytų 5.2 dalies punktuose, užpildę standartinę deklaracijos dėl atitikties kriterijų formą.

5.3.   Administracinės ir piniginės nuobaudos

1.

Nepažeidžiant sutartyje numatytų nuobaudų taikymo, su kandidatais arba konkurso dalyviais ir rangovais, kurie pateikė melagingus duomenis arba rimtai nusižengė neįvykdę savo sutartinių įsipareigojimų ankstesnėje pirkimų procedūroje, nebus pasirašomos jokios iš Bendrijos biudžeto finansuojamos sutartys ir nebus suteikiamos dotacijos ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu nuo nusižengimo, kuris buvo patvirtintas (bylos šalių) rungimosi principu grindžiamu procesu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki trejų metų, jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

Konkurso dalyviai arba kandidatai, pateikę melagingus duomenis, taip pat baudžiami taikant 2–10 proc. nuo bendros pasirašomos sutarties vertės pinigines baudas.

Rangovai, kurie rimtai nusižengė neįvykdę savo sutartinių įsipareigojimų, baudžiami taikant 2–10 proc. nuo bendros atitinkamos sutarties vertės pinigines baudas. Ši norma gali būti padidinta iki 4–20 proc., jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

2.

5.2 dalies a, c ir d punktuose minimais atvejais su kandidatais arba konkurso dalyviais nebus pasirašomos jokios sutartys ir jiems nebus suteikiamos dotacijos ne ilgesniu kaip dvejų metų laikotarpiu nuo nusižengimo nustatymo momento, patvirtinto (bylos šalių) rungimosi principu grindžiamu procesu.

5.2 dalies b ir e punktuose minimais atvejais su kandidatais arba konkurso dalyviais nebus pasirašomos jokios sutartys ir jiems nebus suteikiamos dotacijos ne trumpesniu kaip vienerių metų ir ne ilgesniu kaip ketverių metų laikotarpiu nuo teismo sprendimo paskelbimo momento.

Šie laikotarpiai gali būti pratęsti iki penkerių metų, jeigu padarius pirmą nusižengimą per penkerius metus padaromas kitas.

3.

5.2 dalies e) punkte nurodyti atvejai yra tokie:

a)

sukčiavimo atvejai, minimi Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, sudarytos 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu, 1 straipsnyje;

b)

korupcijos atvejai, minimi Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais arba Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, sudarytos 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu, 3 straipsnyje;

c)

dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos Bendrųjų veiksmų akto 98/733/TVR 2 straipsnio 1 dalyje;

d)

pinigų plovimo atvejai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/308/EEB 1 straipsnyje.

6.   ATRANKOS KRITERIJAI

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų vykdyti savo veiklą per visą veiklos laikotarpį. Jie privalo turėti profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją, būtinus siūlomai veiklai arba darbų programai įvykdyti.

6.1.   Pasiūlymų teikėjų finansinės galimybės

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti finansines galimybes, leidžiančias vykdyti siūlomą veiklą, ir privalo pateikti paskutinių dvejų finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, buhalterinius balansus bei pelno ir nuostolių ataskaitas. Ši nuostata netaikoma viešosioms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms.

6.2.   Pasiūlymų teikėjų gebėjimai vykdyti veiklą

Pasiūlymų teikėjai privalo turėti vykdomuosius gebėjimus, kurie leistų jiems užbaigti siūlomus darbus ir turėtų pateikti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pasiūlymų teikėjų gebėjimams įvertinti bus taikomi šie kriterijai:

ne trumpesnė kaip trejų metų dokumentais patvirtinta patirtis rengiant ir atliekant kokybinius verslo ir vartotojų nuomonės tyrimus;

dokumentais patvirtinta patirtis bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:

1.

verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatų įvertinimas, metodologiniai klausimai (imtys, klausimynai ir kalendorinis planavimas) ir analizė,

2.

rodiklių sudarymas remiantis verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatais,

3.

verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų rezultatų panaudojimas ciklinei ir makroekonominei analizei bei tyrimams taikant statistikos ir ekonometrikos metodus, įskaitant analizę pagal sektorius,

4.

ekonometriniai modeliai ir kitos prognozavimo priemonės;

gebėjimas taikyti Jungtinės suderintos ES verslo ir vartotojų nuomonės tyrimų programos metodologiją bei laikytis Komisijos nurodymų: laikytis mėnesinių ataskaitų pateikimo terminų, Komisijos tarnybų prašymu įgyvendinti tyrimų programos patobulinimus ir pakeitimus, dėl kurių susitariama koordinacinių susitikimų su bendradarbiaujančiomis įstaigomis (organizacijomis) metu.

7.   SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI

Kandidatai, su kuriais sudaroma sutartis, atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais:

kandidato kompetencija ir patirtis 6.2 punkte minėtose srityse;

siūlomos tyrimo metodologijos, įskaitant imties empirinį modelį, imties dydį, apimtį, atsakymų procentą, veiksmingumas;

kandidato kompetencijos ir specialių tyrimų atlikimo savybių atitinkamame sektoriuje ir šalyje, kur ketinama vykdyti tyrimą (-us), žinių lygis;

kandidato darbo organizavimo veiksmingumas lankstumo, infrastruktūros, kvalifikuoto personalo bei priemonių požiūriu atliekant darbus, pateikiant rezultatus, dalyvaujant rengiant tyrimus pagal jungtinę suderintą programą ir palaikant ryšius su Komisija;

ekonominis vertingumas.

8.   PRAKTINĖS PROCEDŪROS

8.1.   Pasiūlymų rengimas ir teikimas

Kartu su pasiūlymais privalo būti pateikta užpildyta ir pasirašyta standartinė paraiškos dotacijai gauti forma su visais patvirtinančiaisiais dokumentais, nurodytais formoje.

Pasiūlymai privalo būti pateikti trimis skyriais:

administracinis pasiūlymas;

techninis pasiūlymas;

finansinis pasiūlymas.

Iš Komisijos galima gauti šias standartines formas:

standartinė paraiškos dotacijai gauti forma;

standartinė sąmatos pateikimo forma (sąnaudų tyrimams sąmata ir finansavimo planas);

standartinė finansinio identifikavimo forma;

standartinė juridinio asmens statuso patvirtinimo forma;

standartinė deklaracijos dėl atitikimo reikalavimams forma;

standartinė deklaravimo forma nurodyti norą pasirašyti standartinę dotacijos sutartį;

standartinė forma dėl subrangos,

bei dokumentus, susijusius su dotacijos finansiniais aspektais:

atmintinė dėl biudžeto sąmatų ir finansinių ataskaitų sudarymo;

pavyzdinė dotacijos sutartis;

a)

parsisiunčiant jas iš šios interneto svetainės:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

Jei pirmas variantas neįmanomas, kreipiantis į Komisiją adresu:

Commission européenne,

Direction générale des affaires économiques et financières

Unité ECFIN A 3 (Enquêtes de conjoncture)

Appel à propositions — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B 1049 Bruxelles

Faksas (32 2) 296 36 50

El. paštas: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija pasilieka teisę keisti šiuos standartinius dokumentas, jei to prireikia pagal jungtinę suderintą programą ir (arba) dėl biudžeto valdymo suvaržymų.

Pasiūlymai turi būti teikiami viena iš Europos bendrijos oficialiųjų kalbų, tam tikrais atvejais kartu su vertimu į anglų, prancūzų arba vokiečių kalbas.

Pasiūlymo teikėjas privalo pateikti vieną pasirašytą pasiūlymo originalą ir dvi jo kopijas.

Pasiūlymai privalo būti siunčiami užantspauduotame voke, įdėtame į kitą užantspauduotą voką.

Ant išorinio voko turėtų būti nurodytas toliau esančiame 8.3 punkte pateiktas adresas.

Ant užklijuoto vidinio voko su pasiūlymu turi būti pažymėta „Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department“ (liet. — „Kvietimas teikti pasiūlymus — ECFIN/2006/A3-02, neatplėšti vidaus korespondencijos skyriuje“).

Komisija praneš kandidatams, kad jų pasiūlymai gauti, išsiųsdama jiems gavimą patvirtinantį, drauge su pasiūlymu pateiktą pranešimą.

8.2.   Pasiūlymų turinys

8.2.1.   Administracinis pasiūlymas

Administraciniame pasiūlyme pateikiama:

tinkamai pasirašyta standartinė paraiškos dotacijai gauti forma;

tinkamai užpildyta ir pasirašyta standartinė juridinio asmens statuso patvirtinimo forma ir reikiami patvirtinamieji dokumentai, patvirtinantys įstaigos arba organizacijos teisinį statusą;

tinkamai užpildyta ir pasirašyta standartinė finansinio identifikavimo forma;

tinkamai pasirašyta standartinė deklaracijos dėl pasiūlymo teikėjo atitikimo reikalavimams forma;

įstaigos arba organizacijos organizacinė struktūra, nurodant vadovaujančio personalo ir tyrimus atliekančio padalinio darbuotojų pavardes ir pareigas;

tinkamai pasirašyta standartinė deklaracijos forma, kurioje nurodoma, kad paraiškos teikėjas nori pasirašyti dotacijos sutartį, jeigu jis bus pasirinktas;

stabilios finansinės padėties įrodymas: turi būti pridedami paskutinių dvejų metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, buhalteriniai balansai bei pelno ir nuostolių ataskaitos.

8.2.2.   Techninis pasiūlymas

Techniniame pasiūlyme pateikiama:

įstaigos arba organizacijos veiklos aprašymas, leidžiantis įvertinti jos kompetenciją ir patirties apimtį bei trukmę 6.2 punkte išvardytose srityse; išvardijamos visos studijos, paslaugų teikimo sutartys, konsultacinis darbas, tyrimai, publikacijos arba kiti anksčiau atlikti darbai, nurodant kliento pavadinimą ir nurodant, kurie iš darbų buvo atlikti Europos Komisijai, jeigu tokių buvo. Turėtų būti pridedamos svarbiausios studijos ir (arba) rezultatai.

išsamus tyrimo vykdymo organizacinių darbų aprašymas. Turėtų būti pridėti atitinkami dokumentai, susiję su pasiūlymo teikėjo turima infrastruktūra, priemonėmis, ištekliais ir kvalifikuotu personalu (trumpi gyvenimo aprašymai);

išsamus tyrimo metodologijos aprašymas: atrankos būdai, atrankos paklaida ir pasikliautinasis paklaidos intervalas, imties dydis, apimtis ir apskaičiuotas atsakymų procentas;

tinkamai užpildyta standartinė forma dėl veikloje dalyvaujančių subrangovų, įskaitant išsamų užduočių, kurios bus atliktos subrangos pagrindu, aprašymą.

8.2.3.   Finansinis pasiūlymas

Finansiniame pasiūlyme privalo būti:

tinkamai užpildyta išsami standartinė sąmata (eurais), apimanti 16 mėnesių laikotarpį, kiekvienam tyrimui, pateikiant veiklos finansavimo planą, išsamų reikalavimus atitinkančių bendrų tyrimo išlaidų ir vieneto kainos paskirstymą, įskaitant išlaidas subrangos darbams vykdyti;

pažyma apie atleidimą nuo PVM, jeigu taikoma;

dokumentas, patvirtinantis kitų organizacijų finansinį įnašą (bendras finansavimas), jei taikoma.

8.3.   Pasiūlymų pateikimo adresas ir galutinis terminas

Tokią dotaciją norintys gauti pasiūlymų teikėjai kviečiami teikti savo paraiškas Europos Komisijai.

Paraiškas galima teikti:

a)

arba registruotu paštu, arba per privačią siuntų tarnybą; ant paraiškų turi būti pažymėta ne vėlesnė kaip 2006 m. rugsėjo 25 d. data, jos turi būti siunčiamos tokiu adresu:

Registruotu paštu

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-02

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

B-1049 Bruxelles

Per privačią siuntų tarnybą

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-02

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

b)

arba pristačius į centrinį Europos Komisijos korespondencijos skyrių (pristatymas asmeniškai arba bet kokio įgalioto pasiūlymo teikėjo atstovo, įskaitant privačias pristatymo tarnybas) šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale des affaires économiques et financières

À l'attention de M. Jean-Pierre RAES

Appel à propositions réf. ECFIN/2006/A3-02

Unité R2, Bureau BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 25 d. 16 val. (Briuselio laiku). Tokiu atveju, paraiškos pateikimas bus įrodytas pirmiau paminėto departamento priimančiojo pareigūno pasirašytu kvitu su nurodyta data.

Paraiškos, pristatytos Komisijai po paskutinės pristatymo datos, nebus svarstomos.

9.   PARAIŠKŲ SVARSTYMAS

Visos paraiškos bus tikrinamos siekiant įvertinti, ar jos atitinka formalius tinkamumo kriterijus.

Reikalavimus atitinkantys pasiūlymai bus svarstomi ir įvertinami pagal pirmiau nurodytus sutarties sudarymo kriterijus.

Pasiūlymų atrankos procesas vyks 2006 m. spalio–lapkričio mėnesiais. Šiam tikslui prie Ekonominių ir finansinių reikalų generalinio direktorato turi būti sudarytas atrankos komitetas. Jį turi sudaryti ne mažiau kaip trys asmenys, atstovaujantys ne mažiau kaip dviems vienas kitam nepavaldiems specializuotiems padaliniams. Jis turės savo atskirą sekretoriatą, atsakingą už ryšių palaikymą su išrinktu kandidatu po atrankos procedūros. Atmesti kandidatai taip pat gaus individualius pranešimus.

10.   SVARBI INFORMACIJA

Šis kvietimas teikti pasiūlymus nėra joks Komisijos sutartinis įsipareigojimas bet kokios jo pagrindu paraišką teikiančios įstaigos (organizacijos) atžvilgiu. Bet koks bendravimas dėl šio kvietimo teikti pasiūlymus turi vykti raštu.

Pasiūlymų teikėjai turi įvertinti sutartines nuostatas, kurios bus jiems privalomos, jeigu jie bus atrinkti sutarties sudarymui.


(1)  Pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsnius.