25.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 172/24


Kvietimas teikti netiesioginės veiklos paraiškas pagal daugiametę Bendrijos programą dėl labiau prieinamo, patogesnio bei tinkamesnio naudoti skaitmeninio turinio Europoje („eContentplus“ programa)

(2006/C 172/09)

(Tekstas svarbus EEE)

1.   Tikslai ir aprašymas

Europos Komisija patvirtino darbo programą ir kvietimą teikti paraiškas, siekdama įgyvendinti programą „eContentplus (1).

Pagal šį kvietimą galima teikti netiesioginės veiklos, skirtos toliau nurodytoms sritims ir veiksmams, paraiškas:

Geografinė informacija

3.1.

Geografinės informacijos tiksliniai projektai

3.2.

Geografinei informacijai skirtas teminis tinklas

Mokomasis turinys

4.1.

Mokomojo turinio tiksliniai projektai

4.2.

Mokomajam turiniui skirtas teminis tinklas

Skaitmeninės bibliotekos (kultūrinis ir mokslinis turinys)

5.1.

Skaitmeninių bibliotekų tiksliniai projektai

5.2.

Kultūriniam turiniui skirtas teminis tinklas

Bendradarbiavimo tarp skaitmeniniu turiniu suinteresuotų šalių stiprinimas

6.1.

Viešajai nuosavybei ir susijusiems klausimams skirtas teminis tinklas

2.   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Programoje „eContentplus“ gali dalyvauti juridiniai asmenys, įsteigti 25 valstybėse narėse.

Joje taip pat gali dalyvauti ir juridiniai asmenys, įsteigti Bulgarijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, jeigu šiuo tikslu yra sudarytas abipusis susitarimas su atitinkama šalimi. Joje gali dalyvauti ELPA valstybėse įsteigti juridiniai asmenys, kurie yra EEE susitarimo susitariančiosios šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija) pagal šio susitarimo nuostatas (2).

Trečiosiose šalyse įsteigti juridiniai asmenys ir tarptautinės organizacijos gali dalyvauti programoje, tačiau be Bendrijos finansinės paramos.

3.   Biudžetas

Numatomas netiesioginės veiklos bendro finansavimo biudžetas - 27,3 milijono eurų.

4.   Terminas

Komisija priima paraiškas iki 2006 m. spalio 19 d. 17 val. 00 min. (Liuksemburgo laiku).

5.   Kita informacija

Visą kvietimo teikti paraiškas tekstą ir paraiškos formas galima rasti interneto svetainėje adresu:

http://europa.eu.int/econtentplus

Visos paraiškos turi atitikti reikalavimus ir sąlygas, aprašytas išsamiuose kvietimo teikti paraiškas tekstuose, darbo programoje ir pasiūlymo teikėjo vadove, kuriuos anglų kalba galima rasti minėtoje Komisijos interneto svetainėje. Juose pateikiama informacija, kaip parengti ir pateikti paraiškas.

Paraiškų vertinimas bus grindžiamas skaidrumo ir vienodų sąlygų principais. Jį atliks Komisija, padedama išorės ekspertų. Kiekviena paraiška bus vertinama remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais „eContentplus“ darbo programoje.

Visos Europos Komisijos gautos paraiškos bus nagrinėjamos konfidencialiai.


(1)  2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 456/2005/EB, nustatantis daugiametę Bendrijos programą dėl labiau prieinamo, patogesnio bei tinkamesnio naudoti skaitmeninio turinio Europoje (OL L 79, 2005 3 24, p. 1).

(2)  Naujausia informacija apie tai, kurios šalys yra programos dalyvės, skelbiama Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Naujausią sąrašą taip pat galima rasti programos interneto svetainėje http://europa.eu.int/econtentplus.