4.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 54/45


UK-Lerwick: Reguliarių oro susisiekimo paslaugų teikimas

Jungtinės Karalystės paskelbtas viešasis konkursas reguliarioms oro susisiekimo paslaugoms teikti tarp Šetlando (Shetland Mainland) (Tingwall/Sumburgh) ir Foula, Fair Isle, Out Skerries ir Papa Stour salų, pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d punktą

(2006/C 54/09)

(Tekstas svarbus EEE)

1.   Įvadas:: Remdamasi 1992 7 23 Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis Jungtinė Karalystė nusprendė nustatyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus dėl reguliariojo oro susisiekimo tarp Šetlando (Shetland Mainland) ir Foula (iš Tingwall), Fair Isle (iš Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (iš Tingwall) bei Papa Stour (iš Tingwall) salų. Su viešąja paslauga susijusiems įsipareigojimams taikomos normos buvo paskelbtos 1997 12 30 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 394/05 su pakeitimais, padarytais 2000 12 12 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 356/3, 2001 12 15 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 358/07, 2004 12 10 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 306/24, 2005 9 10 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 223/08 ir 2006 3 3 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 53/06.

Jei nė vienas oro vežėjas nuo 2006 7 1 nepradėtų arba nebūtų pasirengęs pradėti teikti reguliarias oro susisiekimo paslaugas tarp Šetlando (Shetland Mainland) ir Foula (iš Tingwall), Fair Isle (iš Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (iš Tingwall) bei Papa Stour (iš Tingwall) salų vadovaudamasis su viešąja paslauga susijusiais nustatytais įsipareigojimais ir neprašydamas finansinės kompensacijos, Jungtinė Karalystė pagal minėto reglamento 4 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą tvarką nusprendė nuo 2006 8 1 suteikti galimybę naudotis šiais maršrutais tik vienam oro vežėjui, išrinktam konkurso tvarka.

Sutartį sudaro Šetlando salų taryba (Shetland Islands Council), toliau – sutartį sudaranti institucija, kuri skiria vieną Britten Norman Islander orlaivį skraidyti minėtais maršrutais.

2.   Viešojo konkurso tikslas:: Nuo 2006 8 1 teikti reguliarias oro susisiekimo paslaugas tarp Šetlando (Shetland Mainland) ir Foula (iš Tingwall), Fair Isle (iš Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (iš Tingwall) ir Papa Stour (iš Tingwall) salų, remiantis su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais, kurie buvo nustatyti maršrutams ir paskelbti 1997 12 30 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 394/05 su pakeitimais, padarytais 2000 12 12 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 356/3, 2001 12 15 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 358/07, 2004 12 10 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 306/24, 2005 9 10 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 223/08 ir 2006 3 3 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 53/06. Tikimasi, kad reguliarias oro susisiekimo paslaugas teikiantis vežėjas naudos orlaivį, kurį oro vežėjui nemokamai paskirs sutartį sudaranti institucija (jei bus laikomasi konkurso dokumentuose nustatytų sąlygų).

3.   Dalyvavimas:: Konkurse gali dalyvauti visi oro vežėjai, turintys valstybės narės galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti, išduotą pagal 1992 7 23 Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2407/92 dėl oro vežėjų licencijų. Civilinės aviacijos administracija (CAA) pagal nustatytą tvarką prižiūrės, kaip teikiamos paslaugos.

4.   Viešojo konkurso tvarka:: Šis viešasis konkursas organizuojamas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d, e, f, g, h, ir i punktų nuostatas.

5.   Konkurso dokumentai/sąlygos ir t. t.:: Visus konkurso dokumentus, įskaitant paraiškos formą, specifikaciją, sutarties sąlygas ir (arba) sutarties sąlygų priedą, bei su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teksto originalą, paskelbtą 1997 12 30 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 394/05 su pakeitimais, padarytais 2000 12 12 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 356/3, 2001 12 15 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 358/07, 2004 12 10 Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Nr. C 306/24, 2005 9 10 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 223/08 ir 2006 3 3 Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Nr. C 53/06 nemokamai galima gauti sutartį sudarančioje institucijoje:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland. Tel. (44) 15 95 74 48 00. Faksas (44) 15 95 74 48 69 (Kontaktinis asmuo: Ian Bruce, Service Manager – Transport Operations).

Oro linijų bendrovių konkursui pateikti dokumentai turės atspindėti jų finansinę būklę (turi būti pateikta banko išduota pažyma apie galimybes padengti sutarties vertę, metinė ataskaita ir patikrintos paskutinių 3 metų sąskaitos ir nurodoma apyvarta bei paskutinių 3 metų pelnas prieš išskaičiuojant mokesčius), jau įgytą patirtį ir technines galimybes teikti nustatytas paslaugas. Sutartį sudaranti institucija pasilieka teisę prašyti papildomos informacijos apie visų pareiškėjų finansinius, techninius išteklius ir galimybes.

Kainos paraiškose turėtų būti nurodomos svarais sterlingų (GBP), o visi patvirtinamieji dokumentai parengti anglų kalba. Sutartis bus laikoma sudaryta pagal Škotijos įstatymus ir ji priklausys tik Škotijos teismų jurisdikcijai.

6.   Finansinė kompensacija:: Pateiktose paraiškose turėtų būti nurodoma suma, kurią kaip kompensaciją reikėtų skirti, kad paslaugas būtų galima teikti 3 metus nuo nurodytos jų teikimo pradžios. Kompensacijos dydis turėtų būti apskaičiuotas pagal specifikaciją. Didžiausią sumą, kuri galiausiai buvo skirta, galima persvarstyti tik tuo atveju, jeigu nenumatytai pasikeistų veiklos sąlygos.

Sutartį sudaro Šetlando salų taryba (Shetland Islands Council). Visi sutartyje numatyti mokėjimai vykdomi svarais sterlingų (GBP).

7.   Sutarties galiojimo laikotarpis, pakeitimas ir nutraukimas:: Trijų metų sutartis dėl 4 maršrutų įsigalioja 2006 8 1 ir baigiasi 2009 7 31. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta laikantis sutarties nuostatose nustatytos tvarkos. Keisti paslaugas leidžiama tik gavus sutartį sudarančios institucijos sutikimą.

8.   Baudos, vežėjui nevykdant sutarties sąlygų:: Jei vežėjas dėl kokios nors priežasties nevykdo skrydžio, viešuosius užsakymus skiriančioji institucija už kiekvieną neįvykdytą skrydį proporcingai gali mažinti subsidiją. Sutartį sudaranti institucija subsidijos nemažins tuo atveju, jei skrydžio nebuvo galima vykdyti dėl bet kurios iš toliau išvardytų priežasčių ir jei tai įvyko atitinkamai ne dėl vežėjo veiksmų ar jo aplaidumo:

oro salygų;

oro uostų uždarymo;

su aviaciniu saugumu susijusių priežasčių;

streikų;

su skrydžių sauga susijusių priežasčių.

Pagal sutarties sąlygas taip pat prašoma, kad vežėjas paaiškintų dėl kokių priežasčių jis nevykdė skrydžio.

9.   Pasiūlymų pateikimo terminas:: Mėnuo nuo šio pranešimo paskelbimo.

10.   Paraiškų pateikimo tvarka:: Paraiškos turi būti siunčiamos šiuo adresu:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Vokus su paraiškomis atplėšti leidžiama paskirtiesiems arba išrinktiesiems sutartį sudarančios institucijos pareigūnams. Pasiūlymai neturėtų būti siunčiami 5 dalyje nurodytu adresu.

11.   Kvietimo dalyvauti viešajame konkurse galiojimas:: Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d punktą, galiojančiai šio konkurso tvarkai taikoma sąlyga, kad joks Bendrijos oro vežėjas iki 2006 7 1 nepateikia programos negaudamas subsidijos teikti paslaugas tam tikruose maršrutuose nuo 2006 8 1 arba iki šios datos, pagal nustatytus su viešąją paslauga susijusius įsipareigojimus, kurie buvo iš dalies pakeisti. Sutartį sudaranti institucija pasilieka teisę nepriimti nė vienos paraiškos, jei dėl pagrįstų priežasčių visos paraiškos yra laikomos nepriimtinomis.