2022 11 14   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 432/6


2022 m. liepos 11 d.Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Byla C-460/22)

(2022/C 432/08)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Atsakovė: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nacionalinė ryšių ir žiniasklaidos institucija, Vengrija)

Prejudicinis klausimas

Ar bendrovė, teikianti elektroninių ryšių paslaugas atitinkamoje rinkoje, bet nedalyvavusi atitinkamoje aukciono procedūroje (toliau – aukciono procedūra), nes ji neatitiko specifikacijose, kuriose buvo pateiktos išsamios aukciono procedūros taisyklės (toliau – specifikacijos), nustatytų dalyvavimo sąlygų, dėl ko nacionalinės reguliavimo institucijos sprendime, kuriuo paskelbiamas aukciono rezultatas, nėra jokios su šia bendrove susijusios nuostatos, pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (1) 4 straipsnio 1 dalį yra bendrovė, kuriai nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimas turi įtaką, todėl ji dėl tokio sprendimo turi teisę į veiksmingą teisminę gynybą, įtvirtintą [Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos] 47 straipsnyje?


(1)  OL L 108, 2002, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 337.