2021 6 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 252/8


2021 m. kovo 23 d.Landgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nokia Technologies Oy / Daimler AG

(Byla C-182/21)

(2021/C 252/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Nokia Technologies Oy

Atsakovė: Daimler AG

Tretieji asmenys: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (buvusi Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

Prejudiciniai klausimai

A.

Ar taikoma pareiga prioritetine tvarka suteikti licenciją tiekėjams?

1.

Ar paskesnės ekonomikos pakopos įmonė, kuriai su standartizacijos organizacijos nustatytu standartu susieto patento savininkas, kuris šiai organizacijai yra neatšaukiamai įsipareigojęs suteikti licenciją bet kuriam trečiajam asmeniui FRAND sąlygomis, pareiškė ieškinį dėl patento pažeidimo, kuriame reikalauja nutraukti patento pažeidimo veiksmus, gindamasi nuo šio ieškinio gali reikšti piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį, grindžiamą prieštaravimą, jeigu standartas, su kuriuo atitinkamas patentas yra susietas arba kurio dalys jau diegiamos atsakovo įsigytame pirminiame produkte, kurio tiekėjui, siekiančiam licencijos, patento savininkas atsisako išduoti atskirą neribotą licenciją visoms patentų teisės požiūriu reikšmingoms standartą įdiegiančių produktų naudojimo formoms FRAND sąlygomis?

a)

Ar tai galioja visų pirma tuo atveju, kai atitinkamame galutinio produkto platintojo sektoriuje verslo papročiai yra tokie, kad saugomų teisių į tiekėjo daliai naudojamus patentus padėtis yra nustatoma tiekėjams pasiimant licencijas?

b)

Ar licencijos suteikimo pirmenybė taikoma tiekimo grandinės bet kokios pakopos tiekėjams, ar tik tam tiekėjui, kuris tiekimo grandinėje yra prieš pat galutinio produkto platintoją, esantį prekybos grandinės gale? Ar ir šiuo atžvilgiu lemiamą reikšmę turi verslo papročiai?

2.

Ar pagal kartelių teisėje įtvirtintą piktnaudžiavimo draudimą reikalaujama suteikti tiekėjui atskirą neribotą licenciją visoms patentų teisės požiūriu reikšmingoms standartą įdiegiančių produktų naudojimo formoms FRAND sąlygomis, nustatant, kad galutiniams platintojams (ir, jei taikoma, pirmiau esantiems pirkėjams) nebereikia atskiros licencijos iš su standartu susieto patento savininko tam, kad atitinkamos tiekėjo dalies naudojimo pagal paskirtį atveju išvengtų patento pažeidimo?

3.

Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą bus atsakyta neigiamai: ar SESV 102 straipsnyje nustatomi specialūs kokybiniai, kiekybiniai ir (arba) kiti reikalavimai kriterijams, pagal kuriuos su standartu susieto patento savininkas nusprendžia, kuriems potencialiems tos pačios gamybos ir prekybos grandinės skirtingų lygių patento pažeidėjams jis pareikš ieškinį dėl patento pažeidimo, reikalaudamas nutraukti patento pažeidimo veiksmus?

B.

Reikalavimų, nustatytų 2015 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo sprendime Huawei / ZTE (1), sukonkretinimas:

1.

Ar, nepaisant to, kad su standartu susieto patento savininkas ir su standartu susieto patento naudotojas abipusius veiksmus (pranešimas apie pažeidimą, prašymas suteikti licenciją, licencinės sutarties pasiūlymas FRAND sąlygomis; licencinės sutarties pasiūlymas tiekėjui, kuriam licencija turi būti suteikta prioritetine tvarka) privalo atlikti iki teismo, egzistuoja galimybė iki teismo neįvykdytas pareigas teises išsaugančiu būdu įvykdyti vykstant teismo procesui?

2.

Ar laikyti, kad patento naudotojas pateikė aiškų prašymą suteikti jam licenciją, galima tik tuomet, kai, visapusiškai įvertinus visas susijusias aplinkybes, aiškiai ir vienareikšmiškai matyti su standartu susieto patento naudotojo valia ir pasiryžimas su su standartu susieto patento savininku sudaryti licencinę sutartį FRAND sąlygomis, kad ir kokios būtų šios FRAND sąlygos (nes šiuo momentu apskritai dar nėra suformuluoto licencinės sutarties pasiūlymo, kuriame būtų matomos šios sąlygos)?

a)

Ar pažeidėjas, kuris kelis mėnesius nereaguoja į pranešimą apie pažeidimą, taip paprastai parodo, kad neketina įsigyti licencijos, ir todėl – nepaisant žodžiu suformuluoto licencijos prašymo – tokio prašymo nėra, vadinasi, su standartu susieto patento savininko ieškinys, kuriuo jis reikalauja nutraukti patento pažeidimo veiksmus, turi būti patenkintas?

b)

Ar iš licencijos sąlygų, kurias savo pasiūlyme pasiūlė su standartu susieto patento naudotojas, galima daryti išvadą, kad licencijos prašymo nėra, vadinasi, su standartu susieto patento savininko ieškinys, kuriuo jis reikalauja nutraukti patento pažeidimo veiksmus, turi būti patenkintas netikrinant, ar paties su standartu susieto patento savininko licencinės sutarties pasiūlymas (kuris buvo pateiktas pirmiau nei su standartu susieto patento naudotojo pasiūlymas) apskritai atitinka FRAND sąlygas?

c)

Ar tokios išvados negalima daryti bent jau tuomet, kai su standartu susieto patento naudotojo pasiūlymo licencinės sąlygos, iš kurių turi būti daroma išvada apie nesamą licencijos prašymą, yra tokios, dėl kurių nėra nei akivaizdu, nei yra priimtas aukščiausios instancijos teismo sprendimas, kad jos yra nesuderinamos su FRAND sąlygomis?


(1)  C-170/13, EU:C:215:477.