2022 12 5   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 463/6


2022 m. spalio 13 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. / Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Byla C-64/21) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 86/653/EEB - 7 straipsnio 1 dalies b punktas - Savarankiškai dirbantys prekybos agentai - Sandoris, sudarytas su trečiąja šalimi, kuri anksčiau buvo prekybos agento klientė - Atlyginimas - Savarankiškai dirbančio prekybos agento teisės į komisinį atlyginimą imperatyvumas ar dispozityvumas)

(2022/C 463/07)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Kita kasacinio proceso šalis: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Rezoliucinė dalis

1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo 7 straipsnio 1 dalies b punktą

reikia aiškinti taip:

sutartyje galima nukrypti nuo pagal šią nuostatą savarankiškai dirbančiam prekybos agentui suteiktos teisės į komisinį atlyginimą už sandorį, komercinio atstovavimo sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytą su trečiąja šalimi, kuri anksčiau buvo agento klientė sudarant tokios pat rūšies sandorį.


(1)  OL C 182, 2021 5 10.