BENDROJO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2022 m. birželio 29 d.(*)

„Pasirengimo narystei pagalbos priemonė – OLAF tyrimas – Komisijos sprendimas dėl administracinių nuobaudų – Draudimas dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose ir finansinių subsidijų iš Sąjungos bendrojo biudžeto neteikimas ketverių metų laikotarpiu – Įtraukimas į ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemos duomenų bazę – Finansinis reglamentas – Neribota jurisdikcija – Nuobaudos proporcingumas“

Byloje T‑609/20

LA International Kooperatino Srl, įsteigta Milane (Italija), atstovaujama advokatų B. O’Connor ir M. Hommé,

ieškovė,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą R. Pethke,

atsakovę,

BENDRASIS TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. Kornezov, teisėjai E. Buttigieg ir G. Hesse (pranešėjas),

kancleris E. Coulon,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

atsižvelgęs į tai, kad bylos šalys per tris savaites nuo pranešimo apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, ir pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 106 straipsnio 3 dalį nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

priima šį

Sprendimą(1)

[Praleista]

 Dėl teisės

[Praleista]

 Dėl nuobaudos tinkamumo

151    Ieškovė tvirtina, kad nustatydama tinkamą nuobaudą, kurią reikėjo taikyti nagrinėjamu atveju, įstaiga turėjo atsižvelgti į jos glaudų bendradarbiavimą per OLAF atliekamą tyrimą. Ji priduria, kad vadovaudamasi Italijos teise 2016 m. balandžio mėn. priėmė organizacinį, valdymo ir kontrolės modelį kartu su etikos kodeksu ir su atitinkama drausmės sistema. Be to, 2019 m. ji iš pareigų atleido A ir B.

152    Komisija tvirtina, kad remiantis sutartiniais įsipareigojimais ir 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 k., 1 t., p. 303) 5 straipsniu ieškovė privalėjo bendradarbiauti ir suteikti galimybę patekti į jos patalpas, kad OLAF būtų lengviau jos pavedimu atlikti patikrinimus ir inspektavimus. Ieškovės argumentas, kad jos glaudus bendradarbiavimas turėjo turėti įtakos tinkamą nuobaudą skiriančios įstaigos atliekamam vertinimui, jos nuomone, turi būti atmestas. Komisija patikslina, kad įstaiga turėjo galimybę susipažinti su patikrinimų vietoje ataskaitomis, kuriose buvo paminėta, kad ieškovė ir jos atstovai bendradarbiavo su OLAF.

153    Pirmiausia primintina, kad, kiek tai susiję su veikomis, padarytomis iki 2016 m. sausio 1 d., Komisija ginčijamame sprendime nurodė, kad iš dalies pakeisto jos 2002 m. gruodžio 23 d. Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Reglamento Nr. 1605/2002 įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 145), 133a straipsnio 2 dalies b punkte ir jos 2012 m. spalio 29 d. Deleguotojo reglamento Nr. 1268/2012 dėl Reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių (OL L 362, 2012, p. 1) iki pakeitimų, padarytų jos 2015 m. spalio 30 d. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2462 (OL L 342, 2015, p. 7), 145 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad ilgiausias draudimo subjektui dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose laikotarpis yra penkeri metai.

154    Dėl veikų, padarytų po 2016 m. sausio 1 d., Komisija pažymėjo, kad Reglamento Nr. 966/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1929, 106 straipsnio 14 dalies c punkte numatyta, kad draudimo trukmė negali viršyti trejų metų sunkaus profesinio nusižengimo atveju, kaip nurodyta šio reglamento 106 straipsnio 1 dalies c punkte, ir penkerių metų to paties reglamento 106 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytais korupcijos atvejais.

155    Šiomis aplinkybėmis Komisija, remdamasi preliminariu teisiniu ieškovės elgesio kvalifikavimu ir atsižvelgusi į nustatytus faktus ir išvadas, išdėstytas įstaigos parengtoje rekomendacijoje, nustatė jai draudimą pagal Reglamento Nr. 966/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1929, 106 straipsnio 2 dalį. Jos vertinimu, neteisėto elgesio sunkumas, tyčia, jo trukmė ir sumų dydis pateisina draudimo nustatymą ketveriems metams.

156    Šiuo klausimu Bendrasis Teismas pažymi, kad pagal Reglamento Nr. 2342/2002, iš dalies pakeisto 2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007, p. 13), 133a straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr. 966/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1929, 106 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad nustatydama ekonominės veiklos vykdytojui draudimą dalyvauti perkančioji organizacija laikytųsi proporcingumo principo. Konkrečiai kalbant, minėto reglamento 106 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančiosios organizacijos sprendime turi būti visų pirma atsižvelgiama į padėties rimtumą, įskaitant poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir įvaizdžiui, į nuo atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir pasikartojimą, ketinimą arba aplaidumo laipsnį arba bet kurias kitas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, pavyzdžiui, į tai, kokiu mastu ekonominės veiklos vykdytojas bendradarbiavo su atitinkama kompetentinga institucija ir padėjo atlikti tyrimą, kaip pripažinta perkančiosios organizacijos.

157    Pagal Reglamento Nr. 966/2012, iš dalies pakeisto Reglamentu 2015/1929, 108 straipsnio 11 dalį Bendrasis Teismas „turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimą, kuriuo perkančioji organizacija uždraudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ir (arba) skiria jam finansinę nuobaudą, be kita ko, sutrumpinti arba pailginti draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir (arba) panaikinti, sumažinti arba padidinti skirtą finansinę nuobaudą“. Be paprastos teisėtumo kontrolės, kuri leidžia tik atmesti ieškinį dėl panaikinimo arba panaikinti ginčijamą aktą, ši neribota jurisdikcija įgalioja Bendrąjį Teismą pakeisti ginčijamą aktą net ir jo nepanaikinus, atsižvelgiant į visas faktines aplinkybes, kad, pavyzdžiui, būtų pakeista draudimo trukmė. Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas dėl draudimo trukmės prireikus gali pateikti kitokį vertinimą, nei Komisija pateikė ginčijamame sprendime.

158    Šioje byloje ieškovės argumentai, kad glaudus jos bendradarbiavimas per tyrimą ir jos priimtos reorganizavimo priemonės turėjo turėti įtakos tinkamos finansinės nuobaudos, kurią jai reikėjo skirti, vertinimui, turi būti aiškinami taip, kad jais Bendrojo Teismo prašoma, įgyvendinant neribotos jurisdikcijos įgaliojimus, vertinti draudimo trukmę atsižvelgiant į nurodytas lengvinančias aplinkybes.

159    Įgyvendindamas neribotą jurisdikciją Bendrasis Teismas konstatuoja, kad ieškovė įvykdė tokias šio sprendimo 121–123, 126, 127 ir 129–134 punktuose nurodytas veikas, kaip korupcija ir sunkus profesinis nusižengimas. Pagal savo pobūdį šios veikos yra labai sunkios, nes ieškovė savo veiksmais siekė papirkti Šiaurės Makedonijos Respublikos viešosios administracijos pareigūnus, kad įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus konkurso dalyvius. Konstatuotina, kad ieškovė tyčia siekė papirkti Šiaurės Makedonijos Respublikos viešosios administracijos pareigūnus. Šie veiksmai truko kiek ilgiau nei ketverius metus, per tą laikotarpį į minėtą veiką buvo įtraukti įvairūs ieškovei priklausantys ir nepriklausantys asmenys.

160    Taip pat reikia atsižvelgti į šių veikų poveikio Sąjungos finansiniams interesams sunkumą, nes jos siejamos su suma, viršijančia 1,7 mln. EUR.

161    Dėl ieškovės nurodytų aspektų pasakytina, kad patikrinimų vietoje ataskaitose tikrai minimas „labai glaudus“ ir „neribotas“ jos bendradarbiavimas atliekant šiuos patikrinimus. Tačiau tiesa ir tai, kad, kaip teigia Komisija, ieškovė buvo teisiškai įpareigota bendradarbiauti su OLAF. Bet kuriuo atveju konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje ieškovės elgesys tyrimo metu, atsižvelgiant į nagrinėjamų veikų sunkumą, gali turėti tik nedidelę įtaką nuobaudos griežtumui.

162    Dėl 2016 m. ieškovės įvesto organizacinio modelio pažymėtina, kad Bendrasis Teismas pritaria ginčijamame sprendime Komisijos šiuo klausimu pateiktiems vertinimams. Pirma, šis modelis buvo priimtas 2016 m. balandžio mėn., tačiau nepadėjo nutraukti ieškovės neteisėtų veiksmų, kurie tęsėsi iki 2017 m. sausio mėn. Antra, nors šis naujas modelis galbūt galės turėti įtakos ieškovės elgesiui ateityje, jis neturėjo jokio poveikio nagrinėjamu laikotarpiu. Be to, A ir B pasitraukimas 2019 m. gali turėti įtakos tik būsimam ieškovės elgesiui. Todėl Bendrasis Teismas mano, kad į jį nereikia atsižvelgti.

163    Galiausiai galima pabrėžti, kad maksimali įstatymo leidėjo numatyta draudimo dalyvauti konkurse trukmė iki 2016 m. sausio 1 d. buvo penkeri metai sunkių profesinių nusižengimų atveju, o po 2016 m. sausio 1 d. – treji metai sunkių profesinių nusižengimų atveju ir penkeri metai korupcijos atveju. Nagrinėjamoje byloje Bendrasis Teismas šio sprendimo 121–123, 126, 127 ir 129–134 punktuose konstatavo, kad ieškovės elgesys laikytinas tiek sunkiu profesiniu nusižengimu, tiek korupcija.

164    Atsižvelgiant į pirma konstatuotus faktus ir aplinkybes, darytina išvada, kad ketveriems metams nustatytas draudimas nagrinėjamu atveju yra tinkamas ir proporcingas.


[Praleista]

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (dešimtoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Atmesti ieškinį.

2.      Priteisti iš LA International Kooperatino Srl bylinėjimosi išlaidas.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Paskelbta 2022 m. birželio 29 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: anglų.


1      Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano esant tikslinga paskelbti.