9.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 77/35


2020 m. sausio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-24/20)

(2020/C 77/47)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, J. Norris ir I. Naglis

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimo (ES) 2019/1754 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (1) 3 straipsnį.

Panaikinti Sprendimo 2019/1754 4 straipsnį tiek, kiek jame daromos nuorodos į valstybes nares, arba panaikinti visą 4 straipsnį, jeigu nuorodos į valstybes nares negali būti atskirtos nuo likusio straipsnio teksto.

Palikti galioti Sprendimo 2019/1754 dalių, kurios buvo panaikintos ir kurios valstybių narių, šiuo metu esančių 1958 m. Lisabonos susitarimo šalimis, įgyvendintos iki teismo sprendimo priėmimo, pasekmes, visų pirma kiek tai susiję su pasinaudojimu pagal 3 straipsnį suteiktu leidimu, iki Europos Sąjungos Tarybos sprendimo įsigaliojimo per pagrįstą terminą, kuris neturėtų būti ilgesnis nei šeši mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas SESV 218 straipsnio 6 dalies ir 293 straipsnio 1 dalies, įgaliojimų suteikimo principo, įtvirtinto ESS 13 straipsnio 2 dalyje, institucinės pusiausvyros principo ir Komisijos teisėkūros iniciatyvos teisės, nes ginčijamas sprendimas buvo priimtas be Komisijos pasiūlymo, pažeidimu.

Antrasis, alternatyvus, ieškinio pagrindas grindžiamas SESV 2 straipsnio 1 dalies ir 207 straipsnio pažeidimu ir nepakankamu motyvavimu, nes Taryba, suteikdama bendrą, nuolatinį ir tinkamai nepagrįstą leidimą, viršijo savo įgaliojimus.


(1)  OL L 271, 2019, p. 12.