2021 11 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 462/23


2021 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Mons (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) TP / Institut des Experts en Automobiles

(Byla C-502/20) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Įsisteigimo laisvė - Laisvas paslaugų teikimas - Profesinės kvalifikacijos pripažinimas - Direktyva 2005/36/EB - 5 straipsnio 2 dalis - Valstybėje narėje įsisteigęs automobilių ekspertas, kuris vyksta į priimančiosios valstybės narės teritoriją tam, kad laikinai ir kartais vykdytų savo profesinę veiklą - Priimančiosios valstybės narės, kurioje jis anksčiau buvo įsisteigęs, profesinės organizacijos atsisakymas įtraukti jį į laikinai ir kartais teikiamų paslaugų registrą - Formuluotė „paslaugų teikimas laikinai ir kartais“)

(2021/C 462/24)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas, atsakovas pirmoje instancijoje: TP

Kita apeliacinio proceso šalis, ieškovas pirmoje instancijoje: Institut des Experts en Automobiles

Rezoliucinė dalis

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, iš dalies pakeistos 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES, 5 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiamas toks priimančiosios valstybės narės reglamentavimas, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, pagal kurį, kaip jį aiškina šios valstybės narės kompetentingos institucijos, kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam specialistui neleidžiama laikinai ir kartais užsiimti profesine veikla priimančiosios valstybės narės teritorijoje, motyvuojant tuo, kad anksčiau šis specialistas buvo įsisteigęs šioje valstybėje narėje, kad jo teikiamoms paslaugoms būdingas tam tikras kartotinumas arba kad minėtoje valstybėje narėje jis apsirūpino tam tikra infrastruktūra, pavyzdžiui, biuru.


(1)  OL C 35, 2021 2 1.