3.2.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 36/18


2019 m. lapkričio 22 d. Okresný súd Poprad (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IM/STING Reality s.r.o.

(Byla C-853/19)

(2020/C 36/23)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Poprad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: IM

Atsakovė: STING Reality s.r.o.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 („Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva“) (1) turi būti aiškinama taip, kad nesąžininga komercine veikla laikytinos byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės, kai fiziniam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje finansinėje padėtyje ir patiriančiam laiko spaudimą, siekiant gauti lėšų nekilnojamojo turto, kuris yra jo vienintelė gyvenamoji vieta, nuosavybei išsaugoti, kredito įmonė pasiūlo sudaryti sutartį, pagal kurią jis visam laikui netenka nekilnojamojo turto nuosavybės teisės, nors šis asmuo norėjo, kad nekilnojamasis turtas būtų perduotas kreditoriui tik laikinai kredito sutarties vykdymo užtikrinimo tikslais?

2.

Ar Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (2) (toliau – Direktyva 93/13) turi būti aiškinama taip, kad esant pirmajame klausime nurodytoms faktinėms aplinkybėms teismas taip pat turi nagrinėti pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią perduodamas nekilnojamasis turtas, nepaisant prekybininko argumentų dėl individualiai sutartų sutarties sąlygų, jei prekybininkas atsisako pateikti teismui kitas sutartis, kad būtų galima nustatyti, ar jos sudarytos pagal iš anksto parengtą tipinę formą, kuria prekybininkas naudojasi kitais atvejais?

3.

Jei šioje byloje taikoma Direktyva 93/13, ar reikšmingomis aplinkybėmis pagal šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalį taip pat turėtų būti laikoma situacija iki sutarties sudarymo, o būtent aplinkybė, kad prekybininkas atsakovas galėjo susipažinti su ieškovo asmens duomenimis be jo sutikimo?


(1)  OL L 149, 2005, p. 22.

(2)  OL L 95, 1993, p. 29, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.