20.1.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 19/12


2019 m. spalio 10 d. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B. K./Slovėnijos Respublika

(Byla C-742/19)

(2020/C 19/15)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: B. K.

Kita kasacinio proceso šalis: Slovėnijos Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2003/88/EB (1) 2 straipsnis taikomas gynybos sektoriuje dirbantiems darbuotojams arba taikos metu budintiems kariams?

2.

Ar pagal Direktyvos 2003/88/EB 2 straipsnio nuostatą draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos darbo laiku nelaikomas gynybos sektoriuje dirbančių darbuotojų budėjimo darbo vietoje ar nurodytoje vietoje (tačiau ne namie) laikas arba karių budėjimo, kurio metu jie faktiškai nevykdo darbinės veiklos, tačiau fiziškai turi būti kareivinėse, laikas?


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 18, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 5 sk., 4 t., p. 381).