26.8.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 288/35


2019 m. birželio 19 d. Kammarrätten i Göteborg (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Byla C-476/19)

(2019/C 288/42)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kammarrätten i Göteborg

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Allmänna ombudet hos Tullverket

Kita apeliacinio proceso šalis: Combinova AB

Prejudicinis klausimas

Pagal 79 straipsnį atsiradusi skola muitinei dėl importo ar eksporto išnyksta, kaip numatyta 124 straipsnio 1 dalies k punkte (1), jei muitinei pateikiami jai priimtini įrodymai, kad prekės nebuvo naudojamos ar suvartotos ir buvo išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos. Ar sąvoka „naudojamos“ reiškia, kad prekės buvo perdirbtos ar patobulintos tuo tikslu, kuriam įmonei buvo išduotas leidimas dėl tų prekių, ar sąvoka yra susijusi su tokiu naudojimu, kuris yra susijęs ne tik su perdirbimu ar patobulinimu? Ar yra svarbu, kada prekės naudojamos — prieš atsirandant skolai muitinei ar po to?


(1)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013, p. 1).