29.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/25


2019 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Vengrija

(Byla C-400/19)

(2019/C 255/34)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Sipos, A. Lewis ir E. Manhaeve

Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Vengrija, nustačiusi žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo kainų ribojimus, neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (1), ypač atsižvelgiant į a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (2009 m. Įstatymas XCV, kuriuo žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjams draudžiama nesąžiningos prekybos praktika) 3 straipsnio 2 dalies u punktą.

Priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2009 m. Įstatymu XCV, kuriuo žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjams draudžiama nesąžiningos prekybos praktika (toliau — Tfmtv), įtvirtintos specialios sektoriui taikomos nuostatos, susijusios su bent jau aptariamų produktų kainų nustatymu.

Komisija mano, kad Tfmtv 3 straipsnio 2 dalies u punktas nėra susijęs su žemės ūkio ir maisto produktais, bet yra susijęs veikiau su jų pardavimo tvarka, todėl jis turi būti laikomas su pardavimo tvarka susijusia nuostata, kaip tai suprantama pagal Sprendimą Keck ir Mithouard (žr. 1993 m. lapkričio 24 d. Sprendimą Keck ir Mithouard sujungtose bylose C-267/91 ir C-268/91, EU:C:1993:905). Išnagrinėjus šios priemonės poveikį, darytina išvada, kad ji prilygta kiekybiniams prekybos tarp valstybių narių ribojimams, kaip tai suprantama pagal SESV 34 straipsnį.

Komisija manymu, iš tiesų Tfmtv 3 straipsnio 2 dalies u punktas neveikia vienodai nacionalinių ir importuotų produktų prekybos, ir jis nėra priemonė, tinkama ir proporcinga su ja susijusiam teisėtam tikslui siekti.


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013, p. 671).