27.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/5


2019 m. sausio 17 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Byla C-34/19)

(2019/C 182/06)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Telecom Italia SpA

Atsakovės: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 97/13/EB (1) 22 straipsnio 3 dalis galėtų būti aiškinama taip, kad pagal ją leidžiama, net ir 1998 metais, palikti pareigą mokėti licencijos mokestį — apskaičiuojamą nuo tokios pat apyvartos dalies — atitinkantį tą, kuris turėjo būti mokamas pagal iki šios direktyvos įsigaliojimo taikytą tvarką?

2.

Ar pagal Direktyvą 97/13/EB, atsižvelgiant į 2003 m. rugsėjo 18 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą sujungtose bylose C-292/01 ir C-293/01 ir 2008 m. vasario 21 d. Sprendimą byloje C-296/06, yra draudžiamas res judicata galią turintis nacionalinio teismo sprendimas, priimtas klaidingai aiškinant ir (arba) iškraipant tos Direktyvos nuostatas, todėl kitas teismas gali jo nepaisyti priimdamas sprendimą dėl tais pačiais materialiniais teisiniais santykiais grindžiamo ginčo, kuris skiriasi tuo, kad reikalaujamas mokėjimas yra papildomo pobūdžio palyginti su mokėjimu, dėl kurio buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas?


(1)  1997 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 97/13/EB dėl bendrųjų leidimų ir individualių licencijų išdavimo bendrųjų principų telekomunikacijų paslaugų srityje (OL L 117, 1997, p. 15).