2022 1 10   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 11/3


2021 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Autostrada Wielkopolska S.A. / Europos Komisija, Lenkijos Respublika

(Byla C-933/19 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Valstybės pagalba - Apmokestinto greitkelio koncesija - Įstatymas, numatantis tam tikrų transporto priemonių atleidimą nuo apmokestinto greitkelio rinkliavų - Valstybės narės koncesijos turėtojui, atsižvelgiant į jo prarastas pajamas, skirta kompensacija - Netiesioginis kelių mokestis - Kompensacija, kurią Europos Komisija laiko per didele ir valstybės pagalba - Komisijos sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su vidaus rinka ir įpareigoti ją susigrąžinti - Pagalbos gavėjo procesinės teisės - Komisijai tenkanti pareiga išlikti ypač apdairiai - Valstybės pagalbos sąvoka - Pranašumas - Koncesijos turėtojo finansinės padėties tikėtinas pagerėjimas - Rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio privataus ūkio subjekto kriterijus - Įrodymų iškraipymas - Motyvavimo stoka - Ginčijamo sprendimo iškraipymas - Motyvų pakeitimas - Įrodinėjimo pareigos perkėlimas - Sąjungos teisės viršenybės principo pažeidimas - Teisminė kontrolė, kurią turi atlikti Bendrasis Teismas - Pareigos ir ribos)

(2022/C 11/04)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Autostrada Wielkopolska S.A., atstovaujama Rechtsanwalt O. Geiss ir dikigoros T. Siakka

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, atstovaujama L. Armati, K. Herrmann ir S. Noë; Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna ir M. Rzotkiewicz

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Autostrada Wielkopolska S.A. padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Lenkijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 87, 2020 3 16.