26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/35


2018 m. sausio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Prancūzija / Komisija

(Byla T-26/18)

(2018/C 112/45)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Prancūzijos Respublika, atstovaujama F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères ir S. Horrenberger

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti iš dalies 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/7263 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), apie kurį Prancūzijos vyriausybei pranešta 2017 m. lapkričio 9 d., tiek, kiek:

jame nustatyta 2 246 700 eurų korekcija dėl tariamai netinkamo atsižvelgimo į kraštovaizdžio elementus pagal GAAB standartus, kiek tai susiję su „ŽSIS trūkumais (neatitiktis, kraštovaizdžio elementai, išmokos ir sankcijos)“ 2013 ir 2014 paraiškų teikimo metais;

jame nustatyta fiksuoto dydžio korekcija dėl visų plotų, apimančių bent vieną plotą, kvalifikuotiną kaip „landes et parcours“, o ne vien plotus, kvalifikuotinus kaip „reikalavimų neatitinkantys plotai (landes et parcours)“ 2013 ir 2014 paraiškų teikimo metais;

jis susijęs su „Labiausiai tikėtinomis klaidomis, EŽŪFKP, kai taikoma IAKS – 2014-2020“ vykdant tyrimą CEB/2016/047; ir

jame nustatyta 100 % fiksuoto dydžio korekcija Aukštosios Korsikos departamentu, susijusi su „Didelių trūkumų turinčia kontrolės sistema Korsikoje“ 2013 ir 2014 paraiškų teikimo metais;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmajame ieškinio pagrinde ji nurodo, kad pažeista 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, 6 straipsnio 1 dalis ir III priedas.

Ieškovės teigimu, Komisija šį pažeidimą padarė nusprendusi, pirma, kad Prancūzijos teisės aktuose numatyti tokie elementai, kaip antai uolienų atodangos, balos ar laukuose augantys atžalynai, neatitinka geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės standartų (GAAB) ir, antra, kad pagal šias nuostatas reikalaujama kiekvieno kraštovaizdžio elemento atskiros apsaugos, todėl šie elementai negalėjo būti įtraukti į bendrą žemės ūkio naudmenų plotą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu. Šiuo aspektu ieškovė teigia, kad nors ginčas buvo susijęs tik su plotais, kvalifikuotinais kaip „landes et parcours“, Komisija nustatė pataisą dėl visų plotų, dėl kurių pateiktos paraiškos ir kuriuose yra tokiai kategorijai priskirtinų plotų, įskaitant plotus, kurių negalima priskirti prie šios kategorijos, ir bet kuriuo atveju ji neatsižvelgė į Prancūzijos institucijų pateiktus duomenis.

3.

Trečiajame ieškinio pagrinde teigiama, kad Komisija rėmėsi duomenimis, kuriuos ji pasirinko pažeisdama minėto Reglamento Nr. 73/2009 6 straipsnio 1 dalį ir III priedą tam, kad nustatytų 13 127 243,30 EUR dydžio korekciją, kiek tai susiję su 2014–2020 m. EŽŪFKP programos laikotarpiu („KPR Nr. 3“).

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo ir pareigos motyvuoti pažeidimu, kiek tai susiję su ginčijamame sprendime nurodyta „Didelių trūkumų turinčia kontrolės sistema Korsikoje“ 2013 ir 2014 paraiškų teikimo metais, dėl to, kad Komisija Aukštosios Korsikos departamentui nustatė 100 % fiksuoto dydžio korekciją.