5.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 399/23


2018 m. rugpjūčio 13 d.Tribunalul Ilfov (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EP / FO

(Byla C-530/18)

(2018/C 399/32)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Ilfov

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė pirmojoje instancijoje: EP

Atsakovas pirmojoje instancijoje: FO

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (1) 15 straipsnis turi būti aiškinamas kaip nustatantis taisyklės, pagal kurią jurisdikcija priklauso mažamečio realios gyvenamosios vietos nacionaliniam teismui, išimtį?

2.

Ar 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad bylos šalies nurodyti kriterijai (t. y. mažametis yra gimęs Prancūzijoje, jo tėvas yra Prancūzijos pilietis, ten gyvena jį kraujo ryšiu jungianti šeima: dvi seserys ir brolis, dukterėčia (tėvo sesers dukra), senelis iš tėvo pusės, dabartinė tėvo sugyventinė ir jų mažametis sūnus, o Rumunijoje gyvena tik jo mama, vaikas lanko prancūzišką mokyklą, vaiko auklėjimas ir mentalitetas visada buvo prancūziški, tėvai tarpusavyje ir su vaiku namuose visada kalbėjo prancūzų kalba) yra kriterijai, rodantys vaiko konkretų ryšį su Prancūzija <…>, todėl nacionalinis teismas turi pripažinti, kad labiausiai tinkantis nagrinėti bylą yra Prancūzijos teismas?

3.

Ar 2003 m. lapkričio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad dviejų valstybių procesinių normų skirtumai, pavyzdžiui tokie, kaip uždaras posėdis specializuotuose teismuose, labiausiai atitinka mažamečio interesus pagal šią [Europos Sąjungos teisės] nuostatą?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).