8.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/2


2018 m. birželio 28 d.Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jörg Paul Konrad Fritz Bode / Instituto Nacional de la Seguridad Social ir Tesorería General de la Seguridad Social

(Byla C-428/18)

(2018/C 364/02)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jörg Paul Konrad Fritz Bode

Atsakovai: Instituto Nacional de la Seguridad Social ir Tesorería General de la Seguridad Social

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 48 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais nustatoma, kad norint gauti išankstinę senatvės pensiją gautinos pensijos dydis turėtų būti didesnis nei minimali pensija, kuri priklausytų suinteresuotajam asmeniui pagal tuos pačius nacionalinės teisės aktus, kuriuose ši „gautina pensija“ aiškinama kaip faktinė pensija, kurią moka tik kompetentinga valstybė narė (šiuo atveju – Ispanija), neįskaičiuojant faktinės pensijos, kurią galėtų gauti kaip tos pačios rūšies išmokas, kurias moka kita (-os) valstybė (-ės) narė (-ės)?