26.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/22


2018 m. sausio 18 d.cour du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje V / Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

(Byla C-33/18)

(2018/C 112/29)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: V

Atsakovai: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (1) 87 straipsnio 8 dalis turi būti aiškinama taip, kad asmuo, kuris iki 2010 m. gegužės 1 d. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje ir savarankiškai dirbo Belgijoje, siekdamas, kad jam būtų taikoma pagal Reglamentą 883/2004 taikytina teisė, turi tuo klausimu pateikti aiškų prašymą, net jeigu iki 2010 m. gegužės 1 d. jam nebuvo taikomi jokie teisės aktai Belgijoje, o Belgijos teisės aktai, susiję su savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos padėtimi, buvo taikomi tik atgaline data, pasibaigus trijų mėnesių terminui nuo 2010 m. gegužės 1 d.?

2.

Ar, jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, aukščiau aprašytomis aplinkybėmis pateikus Reglamento 883/2004 87 straipsnio 8 dalyje nurodytą prašymą, pagal Reglamentą 883/2004 kompetentingos valstybės teisės aktai būtų taikomi atgaline data, skaičiuojant nuo 2010 m. gegužės 1 d.?


(1)  OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72.