9.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 413/16


2019 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X/Belgische Staat

(Byla C-302/18) (1)

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Imigracijos politika - Trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statusas - Direktyva 2003/109/EB - Ilgalaikio gyventojo statuso įgijimo sąlygos - 5 straipsnio 1 dalies a punktas - Pastovūs, reguliarūs ir pakankami ištekliai)

(2019/C 413/17)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: X

Atsakovė: Belgische Staat

Rezoliucinė dalis

2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso 5 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatyta sąvoka „ištekliai“ reiškia ne tik ilgalaikio gyventojo statusą siekiančio įgyti pareiškėjo „nuosavus išteklius“, ji taip pat gali apimti ir išteklius, kurių šiam pareiškėjui suteikia trečiasis asmuo, jeigu, atsižvelgiant į individualią atitinkamo pareiškėjo padėtį, jie laikomi pastoviais, reguliariais ir pakankamais.


(1)  OL C 276, 2018 8 6.