29.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 32/15


2017 m. lapkričio 27 d.Vrhovno sodišče Republike Slovenije pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E.G. / Slovėnijos Respublika

(Byla C-662/17)

(2018/C 032/22)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: E.G.

Atsakovė: Slovėnijos Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar prašymą pateikusio asmens suinteresuotumas pagal Procedūros direktyvos II (1) 46 straipsnio 2 dalį turi būti aiškinamas taip, kad papildomos apsaugos statusas nesuteikia tokių pačių teisių ir naudos kaip pabėgėlio statusas jei, pagal nacionalinę teisę, asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis ir nauda, bet jiems taikoma skirtinga tvarka nustatant tarptautinės apsaugos trukmę arba baigimą galioti, t. y. pabėgėlio statusas suteikiamas neribotam laikotarpiui ir panaikinamas išnykus aplinkybėms, kuriomis remiantis jis buvo suteiktas, o papildoma apsauga suteikiama ribotam laikotarpiui ir pratęsiama, jei yra tai pateisinančių priežasčių?

2.

Ar prašymą pateikusio asmens suinteresuotumas pagal Procedūros direktyvos II 46 straipsnio 2 dalį turi būti aiškinamas taip, kad papildomos apsaugos statusas nesuteikia tokių pačių teisių ir naudos kaip pabėgėlio statusas jei pagal nacionalinę teisę asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis ir nauda, bet papildomos teisės, kurios grindžiamos tokiomis teisėmis ir nauda, skiriasi?

3.

Ar, atsižvelgiant į asmeninę prašymą pateikusio situaciją, reikia įvertinti, ar konkrečiomis aplinkybėmis pabėgėlio statuso suteikimo atveju jis gautų daugiau teisių ir naudos nei papildomos apsaugos statuso suteikimo atveju, arba ar pakaktų, siekiant pripažinti suinteresuotumą pagal Procedūros reglamento II 46 straipsnio 2 dalį, vien tik teisės normų, pagal kurias atskiriamos papildomos teisės, grindžiamos abiejų formų tarptautinės apsaugos teisėmis?


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos statuso suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).