3.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 213/17


2017 m. kovo 10 d.Commissione tributaria provinciale di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(Byla C-125/17)

(2017/C 213/21)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione tributaria provinciale di Roma

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas pirmojoje instancijoje: Luigi Bisignani

Atsakovė pirmojoje instancijoje: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Prejudicinis klausimas

„Ar pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 64 straipsnį, siejamą su jos 63 ir 65 straipsniais, ir 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES (1), atsižvelgiant į tai, kad pagal šias nuostatas leidžiama nacionalinėms teisėkūros institucijoms palikti galioti 1993 m. gruodžio 31 d. galiojusius kapitalo judėjimo iš trečiųjų šalių arba į jas apribojimus, siekiant išvengti galimų valstybių narių nuostolių ir surinkti įrodymų, kad mokesčių teisės reikalavimų neatitinkantys ar ją pažeidžiantys sandoriai neatitinka taisyklių arba yra neteisėti, ir remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintais subsidiarumo ir proporcingumo principais darant skirtumą tarp mokesčių mokėtojų, kurių padėtis yra skirtinga, kiek tai susiję su jų gyvenamąja arba buveinės vieta arba jų kapitalo buvimo vieta, draudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriomis, laikantis 2013 m. rugpjūčio 6 d. Įstatymo Nr. 97 (2013 m. Europos įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies c ir d punktų, bent jau kaip šias nuostatas aiškina abi šalys, galutinai panaikinta (o ne performuluota) 1990 m. birželio 28 d. Dekreto įstatymo Nr. 167, su daliniais pakeitimais pertvarkyto į 1990 m. rugpjūčio 4 d. Įstatymą Nr. 227, 4 ir 5 straipsniuose įtvirtinto ir pagal juos baudžiamo mokestinio pažeidimo sudėtis, nedarant skirtumo tarp įvairių situacijų, kai kapitalas juda tarp Sąjungos valstybių narių ir tarp šių valstybių ir valstybių ar teritorijų, kuriose taikomi lengvatiniai mokesčių režimai?


(1)  2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011, p. 1).