29.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 168/22


2017 m. vasario 27 d.Curtea de Apel Pitești (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

(Byla C-104/17)

(2017/C 168/29)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: SC Cali Esprou SRL

Kita apeliacinio proceso šalis: Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudicinis klausimas

Ar 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (1) 15 straipsnį galima aiškinti taip: pagal šį straipsnį Europos Sąjungos valstybei narei draudžiama priimti teisės normas, kuriomis įvedamas mokestis ekonominės veiklos vykdytojui, kuris pateikia nacionalinei rinkai įpakuotas prekes ir pakuotes, bet pats niekaip jų nepakeičia, tik tokios pačios formos parduoda ekonominės veiklos vykdytojui, kuris jas vėliau parduoda galutiniam vartotojui; mokesčio dydis nustatomas už kilogramą (kg), remiantis skirtumu tarp pakuočių atliekų kiekio, atitinkančio minimalų jų utilizavimo ar sudeginimo atliekų deginimo įmonėse, taip gaminant energiją, ir utilizavimo jas perdirbant tikslą, ir pakuočių atliekų kiekio, realiai utilizuoto ar sudeginto atliekų deginimo įmonėse, taip gaminant energiją, ir utilizuoto, jas perdirbant?


(1)  – 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 13 t., p. 349).