8.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 144/25


2017 m. vasario 6 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Oftalma Hospital Srl/C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Byla C-65/17)

(2017/C 144/33)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Oftalma Hospital Srl

Kitos kasacinio proceso šalys: C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB (1) 9 straipsnis, kuriame numatyta, kad sutartys, kurių objektas – paslaugos, išvardytos I B priede, sudaromos remiantis 14 ir 16 straipsniais, turi būti aiškinamas taip, kad šioms sutartims vis dėlto ir toliau taikomi įsisteigimo laisvės, laisvo paslaugų teikimo, vienodo požiūrio, diskriminacijos draudimo dėl pilietybės, skaidrumo ir nediskriminavimo principai, įtvirtinti [EB] 43, 49 ir 86 straipsniuose?

2.

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar Direktyvos 92/50/EEB 27 straipsnis, kuriame numatyta, kad, sudarant sutartis derybų būdu, priimtų derėtis kandidatų negali būti mažiau negu trys, jei tik yra pakankamas tinkamų kandidatų skaičius, turi būti aiškinamas taip, kad jis taikomas ir viešojo pirkimo sutartims dėl I B priede išvardytų paslaugų pirkimo?

3.

Ar pagal Direktyvos 92/50/EEB 27 straipsnį, kuriame numatyta, kad, sudarant sutartis derybų būdu, priimtų derėtis kandidatų negali būti mažiau negu trys, jei tik yra pakankamas tinkamų kandidatų skaičius, draudžiama taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais neužtikrinamas iki 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB (2) priėmimo sudarytų viešojo pirkimo sutarčių dėl Direktyvos 92/50/EEB I B priede išvardytų paslaugų pirkimo atvėrimas konkurencijai derybų procedūros atveju?


(1)  1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 209, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 322).

(2)  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).