23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/37


2016 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Enrico Colombo ir Giacomo Corinti/Komisija

(Byla T-690/16)

(2017/C 022/52)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovai: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italija) ir Giacomo Corinti (Ispra, Italija, atstovaujami advokatų R. Colombo ir G. Turri

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti sprendimą dėl viešojo pirkimo (nuorodos nežinomos), apie kurį pranešta 2016 m. liepos 20 d. raštu Ref. Ares (2016)371182, kuriuo Europos Komisija, JTC – Buveinės Isproje valdymas su sudarė viešojo pirkimo sutartį JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC dėl „vandentiekio vamzdžių ir miesto šildymo arba atvėsinimo tinklo stoties įrengimo ir priežiūros darbų Ispros Jungtinių Tyrimų Centre“ pagal koncesininko pateiktą pasiūlymą;

Panaikinti 2016 m. liepos 20 d. raštą Ref. Ares (2016)371182, kuriuo Europos Komisija, JTC – Buveinės Isproje valdymas pranešė apie viešojo pirkimo procedūrą;

Panaikinti 2016 m. gegužės 13 d. ir birželio 28 d. protokolus dėl viešojo pirkimo;

Pirmiausia atlyginti žalą natūra paskelbiant negaliojančia, niekine arba neveiksminga Europos Komisijos ir koncesininkės 2016 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą sutartį ir padarant atitinkamus pakeitimus;

Papildomai atlyginti žalą, lygią 500 000 eurų arba didesnei ar mažesnei sumai, kurią Bendrasis Teismas laikytų tinkama, su einamosiomis palūkanomis, perskaičiuotomis r sumokėjimo dieną.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai nurodo tokius ieškinio pagrindus: 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, p. 1) 105 ir 107 straipsnių, lex specialis dėl nagrinėjamo viešojo pirkimo, vienodo vertinimo ir teisingo bylos nagrinėjimo principų pažeidimai ir piktnaudžiavimas įgaliojimais.

Jie tvirtina, kad šiuo atveju koncesininkės pateiktas pasiūlymas turi būti atmestas, nes jis neatitinka teisinės galios sąlygų ir techninių reikalavimų, numatytų lex specialis.