18.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 121/10


2016 m. gruodžio 19 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Byla C-656/16)

(2017/C 121/15)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Finmeccanica SpA

Atsakovė: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudicinis klausimas

Ar tinkamai taikant 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (1) 5 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, siejamą su šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nustatytais bendraisiais principais, ir Europos Sąjungos teisėje įtvirtintus bendruosius teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, proporcingumo, protingumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus, draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kaip antai numatytos 1998 m. vasario 24 d. Įstatyminio dekreto Nr. 58 (Bendrasis nuostatų dėl finansinio tarpininkavimo tekstas, priimtas remiantis 1996 m. vasario 6 d. Įstatymo Nr. 52 8 ir 21 straipsniais) (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)) 106 straipsnio 3 dalies d punkto 2 papunktyje su vėlesniais pakeitimais ir 1999 m. gegužės 14 d.Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) nutarimo Nr. 11971 (1998 m. vasario 24 d. Įstatyminis dekretas Nr. 58 įgyvendinimo reglamentas dėl emitentams taikomo reglamentavimo) (Deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti) 47 octies straipsnyje su vėlesniais pakeitimais, kuriomis Consob leidžiama padidinti minėtame 106 straipsnyje numatyto viešo perėmimo pasiūlymo kainą, kai nustatyta aplinkybė, jog „buvo sudarytas slaptas siūlytojo ar sutartinai su juo veikiančių asmenų ir vieno ar daugiau pardavėjų susitarimas“, nenurodant konkrečių tokį susitarimą sudarančių veiksmų, taigi aiškiai neapibrėžiant kriterijų ir aplinkybių, kurioms susidarius Consob leidžiama padidinti viešo perėmimo pasiūlymo kainą?


(1)  OL L 142, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 20.