30.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 30/37


2016 m. lapkričio 24 d.Europos Sąjungos Tarybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-117/14 Cargill/Taryba

(Byla C-608/16 P)

(2017/C 030/41)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama H. Marcos Fraile, advokato N. Tuominen

Kitos proceso šalys: Cargill SACI, Europos Komisija, European Biodiesel Board (EBB)

Apeliantės reikalavimai

panaikinti 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-117/14 Cargill SACI/Europos Sąjungos Taryba, apie kurį Tarybai pranešta 2016 m. rugsėjo 16 d.,

atmesti pirmojoje instancijoje ieškovės pareikštą ieškinį dėl ginčijamo reglamento panaikinimo ir

priteisti iš ieškovės pirmojoje instancijoje bylinėjimosi išlaidas, kurias Taryba patyrė pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese.

subsidiariai

grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo;

atidėti bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje ir apeliaciniame procese klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.

Pirma, Bendrasis Teismas taikė klaidingą teisinį kriterijų, kai vertino, ar Taryba turi įrodymų, kad galėtų nuspręsti, jog žaliavų vidaus kainos, nurodytos atitinkamų Argentinos eksportuotojų apskaitos dokumentuose, buvo pakankamai iškreiptos, kad būtų pateisinama neatsižvelgti į jas ir taikyti Pagrindinio reglamento (1) 2 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje numatytą metodą. Tai padaręs Bendrasis Teismas šiai institucijai nustatė pernelyg didelę įrodinėjimo naštą.

2.

Antra, Bendrojo Teismo išvada, jog institucijų pateiktų įrodymų nepakanka siekiant įrodyti, kad Argentinoje pagrindinių žaliavų kainos buvo reikšmingai iškreiptos dėl DEA sistemos, nėra tinkamai motyvuota.

3.

Trečia, ginčijamo sprendimo rezoliucinė dalis, kurioje panaikinami antidempingo muitai, kiek jie susiję su ieškove pirmojoje instancijoje, yra neproporcinga vieninteliam Bendrojo Teismo nagrinėtam panaikinimo pagrindui ir joje nustatyti netinkami neteisėtumo konstatavimo padariniai.

4.

Taryba įrodys, kad ginčijamame sprendime padarytos kelios teisės klaidos, turinčios įtakos jo galiojimui. Be to, Taryba tvirtina, kad faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas pirmasis ieškovės ieškinio pagrindas, yra pakankamai nustatytos, taigi Teisingumo Teismas gali priimti sprendimą dėl šio pagrindo ir atmesti ieškinį.

5.

Taigi Taryba atitinkamai prašo panaikinti ginčijamą sprendimą ir atmesti pirmojoje instancijoje ieškovės pareikštą ieškinį dėl ginčijamo reglamento panaikinimo.


(1)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009, p. 51) (Pagrindinis reglamentas).