30.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 30/17


2016 m. spalio 17 d.Finanzgericht München (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

(Byla C-529/16)

(2017/C 030/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt München

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (1), nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, iš dalies pakeisto 2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (2), 28 ir paskesnių straipsnių nuostatas leidžiama, pritaikius paskirstymo formulę, kaip muitinę vertę taikyti sutartą sandorių kainą, kurią sudaro pirmiausia sąskaitoje faktūroje nurodyta ir deklaruota suma ir pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui atlikto bendro koregavimo suma, neatsižvelgiant į tai, ar ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atitinkama šalis turi atlikti papildomą mokėjimą, ar turi būti atliekamas įskaitymas į jos sąskaitą?

2.

Jeigu taip:

Ar muitinę vertę galima patikrinti arba nustatyti taikant supaprastintus metodus, jei reikia pripažinti vėlesnių sandorių kainos koregavimų (tiek didinant, tiek mažinant) poveikį?


(1)  OL L 302, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 2 sk., 4 t., p. 307.

(2)  OL L 311, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 10 t., p. 239.