23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/2


2016 m. rugsėjo 16 d.Nejvyšší soud České republiky (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Juraj Sokáč

(Byla C-497/16)

(2017/C 022/02)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší soud České republiky

Šalis pagrindinėje byloje

Juraj Sokáč

Prejudicinis klausimas

Ar galima vaistus, kaip jie apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB (1), į kurių sudėtį įeina Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 (2) nustatyta „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“, pagal šio reglamento 2 straipsnio a punktą laikyti nepatenkančiais į jo taikymo sritį, kaip numatyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendime sujungtose bylose C-627/13 ir C-2/14, net ir po to, kai šios nuostatos turinys buvo pakeistas Reglamentu Nr. 1258/2013 (3) ir atsižvelgiant į tai, kad Reglamentu Nr. 1259/2013 (4) pakeista Reglamento Nr. 111/2005 (5) 2 straipsnio a punkto redakcija vaistus, kuriuose yra efedrino ir pseudoefedrino priskiria prie Reglamentu Nr. 111/2005 reguliuojamos sistemos?


(1)  OL L 311, 2001, p. 67; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 69.

(2)  OL L 47, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 8 t., p. 46.

(3)  OL L 330, 2013, p. 21.

(4)  OL L 330, 2013, p. 30.

(5)  OL L 22, 2005, p. 1.