Byla C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

prieš

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(Bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas – Saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) apsauga – Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 – 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai – Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 – 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir b bei c punktai – Taikymo sritis – Naudojimasis SKVN reputacija – SKVN netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas – Melaginga ar klaidinanti nuoroda – SKVN „Champagne“, naudojama maisto produkto pavadinime – Pavadinimas „Champagner Sorbet“ – Maisto produktas, kurio sudėtyje yra šampano – Sudedamoji dalis, suteikianti maisto produktui pagrindinę savybę“

Santrauka – 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

 1. Žemės ūkis–Bendras rinkų organizavimas–Vynas–Vynų aprašymas ir pateikimas–Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos–Apsauga–Taikymo sritis–Saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas maisto produkto, kuriame yra sudedamoji dalis, atitinkanti su šia nuoroda susijusias specifikacijas, pavadinime–Įtraukimas

  (Tarybos reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118 m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis)

 2. Žemės ūkis–Bendras rinkų organizavimas–Vynas–Vynų aprašymas ir pateikimas–Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos–Naudojimasis saugomos kilmės vietos nuorodos reputacija–Sąvoka–Saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas siekiant nepagrįstai turėti naudos iš jos reputacijos

  (Tarybos reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118 m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis)

 3. Žemės ūkis–Bendras rinkų organizavimas–Vynas–Vynų aprašymas ir pateikimas–Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos–Apsauga–Naudojimasis saugomos kilmės vietos nuorodos reputacija–Sąvoka–Nuorodos naudojimas maisto produkto, kuriame yra sudedamoji dalis, atitinkanti su šia nuoroda susijusias specifikacijas, pavadinime–Įtraukimas–Sąlygos–Skonio, kurį iš esmės lemia šios sudedamosios dalies buvimas maisto produkto sudėtyje, kaip pagrindinės šio produkto savybės nebuvimas

  (Tarybos reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118 m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis)

 4. Žemės ūkis–Bendras rinkų organizavimas–Vynas–Vynų aprašymas ir pateikimas–Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos–Saugomos kilmės vietos nuorodos netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas–Sąvoka–Saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas maisto produkto, kuriame yra sudedamoji dalis, atitinkanti su šia nuoroda susijusias specifikacijas, pavadinime–Neįtraukimas

  (Tarybos reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118 m straipsnio 2 dalies b punktas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktas)

 5. Žemės ūkis–Bendras rinkų organizavimas–Vynas–Vynų aprašymas ir pateikimas–Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos–Apsauga nuo melagingų ar klaidinančių nuorodų–Apimtis

  (Tarybos reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118 m straipsnio 2 dalies c punktas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies c punktas)

 1.  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), iš dalies pakeisto 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį reikia aiškinti taip, kad jie taikomi tuomet, kai saugoma kilmės vietos nuoroda, kaip antai „Champagne“, naudojama kaip dalis pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip antai „Champagner Sorbet“, neatitinkantis šios saugomos kilmės vietos nuorodos specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies.

  (žr. 36 punktą, rezoliucinės dalies 1 punktą)

 2.  Žr. sprendimo tekstą.

  (žr. 40 punktą)

 3.  Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį reikia aiškinti taip, kad saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas kaip dalies pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip antai „Champagner Sorbet“, neatitinkantis šios saugomos kilmės vietos nuorodos specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies, yra naudojimasis saugomos kilmės vietos nuorodos reputacija, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas, jeigu šio maisto produkto skonio kaip pagrindinės savybės iš esmės nelemia šios sudedamosios dalies buvimas jo sudėtyje.

  Manytina, kad naudojant SKVN kaip dalį pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, neatitinkantis šios SKVN specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies, siekiama nepagrįstai turėti naudos iš šios SKVN reputacijos, jeigu ši sudedamoji dalis nesuteikia šiam produktui pagrindinės savybės. Dėl to, nustatant, ar atitinkama sudedamoji dalis suteikia atitinkamam maisto produktui pagrindinę savybę, pažymėtina, kad šios sudedamosios dalies kiekis šiame maisto produkte yra svarbus, bet nepakankamas kriterijus. Jo vertinimas priklauso nuo atitinkamų produktų ir turi būti atliekamas kartu su kokybiniu vertinimu. Kai maisto produkto pavadinimas, kaip pagrindinėje byloje, rodo, kad produkte yra sudedamosios dalies, kuriai taikoma SKVN ir kuri turėtų nurodyti to maisto produkto skonį, šios sudedamosios dalies suteiktas skonis turi būti pagrindinė to maisto produkto savybė.

  (žr. 50–53 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

 4.  Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad saugomos kilmės vietos nuorodos naudojimas kaip dalies pavadinimo, kuriuo parduodamas maisto produktas, kaip antai „Champagner Sorbet“, neatitinkantis šios saugomos kilmės vietos nuorodos specifikacijos, tačiau kuriame yra šią specifikaciją atitinkančios sudedamosios dalies, nėra netinkamas naudojimas, imitavimas ar įvaizdžio atkūrimas, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas.

  Iš tiesų į nagrinėjamo maisto produkto pavadinimą įtraukiant sudedamosios dalies, kuriai taikoma SKVN, pavadinimą, ši SKVN naudojama tiesiogiai, atvirai pretenduojant į su šia nuoroda susijusias geras skonines savybes, o tai nėra nei netinkamas naudojimas, nei imitavimas, nei įvaizdžio atkūrimas.

  (žr. 57, 59 punktus ir rezoliucinės dalies 3 punktą)

 5.  Reglamento Nr. 1234/2007, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 491/2009, 118m straipsnio 2 dalies c punktą ir Reglamento Nr. 1308/2013 103 straipsnio 2 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad jie taikomi tiek melagingoms ar klaidinančioms nuorodoms, galinčioms sukelti klaidingą įspūdį apie atitinkamo produkto kilmę, tiek melagingoms ir klaidinančioms nuorodoms, susijusioms su šio produkto pobūdžiu arba pagrindinėmis savybėmis.

  (žr. 64 punktą, rezoliucinės dalies 4 punktą)